Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, February 10, 2016


Hướng dẫn build và run MJPG-Streamer trên kit raspberry để stream camera
1. Cài đặt một số thư viện mjpg-streamer cần sử dụng :

sudo apt-get install libv4l-dev libjpeg8-dev subversion imagemagick

2. Sửa lỗi thiếu thư viện videodev.h :

Để mjpg-stream build không bị lỗi thiếu thư viện, bạn cần tạo symbolic link videodev.h từ file videodev2.h trong đường dẫn /usr/include/linux/videodev2.h

sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h

3. Download source mjpg-streamer từ sourceforge.net :

wget http://sourceforge.net/code-snapshots/svn/m/mj/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer-code-182.zip

Giải nén : unzip mjpg-streamer-code-182.zip

4. Build mjpeg-streamer

$ cd mjpg-streamer-code-182/mjpg-streamer
$ make mjpg_streamer input_file.so output_http.so

5. Cài đặt mjpg-streamer

$ sudo cp mjpg_streamer /usr/local/bin
$ sudo cp output_http.so input_file.so /usr/local/lib/
$ sudo cp -R www /usr/local/www

6. Test :

mjpg_streamer -i “/usr/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640×480 -q 95 -f 4 -l auto” -o “/usr/lib/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/www”

Giải thích các thông số để bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn :

- mjpg streamer sử dụng port 8080

- Độ phân giải yêu cầu là 640×840 có thể giảm xuống 320×240 để tốc độ nhanh hơn

- Chất lượng hình ảnh là 95% và số frame truyền mỗi giây là 4 frame

Nếu muốn đặt mật khẩu để bảo vệ thì bạn có thể tham khảo command sau :

mjpg_streamer -i “/usr/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640×480 -q 95 -f 4 -l auto” -o “/usr/lib/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/www -c user:id”

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts