Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, October 13, 2015

Code lập trình Asembly + Chơi 6 bài hát khác nhau có cả bài hát Happy Birthday - Mỗi lần nhấn nút là 1 bài hát khác nhau.


Code:
ORG 00H
JMP START
ORG OBH
JMP TIM0
START: MOV TMOD,#00000001B
       MOV IE,#10000010B
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
MOV 31H,#00
 START0:
       MOV 30H,#LOW SONG
NEXT:
   MOV  A,30H
OOV  DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV R2,A
JZ END0
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV A,R2
SWAP A
ANL A,#0FH
JNZ SING
CLR TR0
JMP D1
  SING:
       DEC A
MOV 22H,A
RL A
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV TH0,A
MOV 21H,A
MOV A,22H
RL A
INC A
MOVC A,@A+DPTR
MOV TL0,A
MOV 20H,A
SETB TR0
D1: CALL DELAY
   INC 30H
JMP NEXT
 END0: CLR TR0
   MOV A,31H
  XRL A,#00H
JNZ END1
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
INC 31H
MOV 30H,#LOW SONG3
JMP NEXT
 END3: MOV A,31H
       XRL A,#03H
JNZ END4
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
INC 31H
MOV 30H,#LOW SONG4
JMP NEXT
 END4:MOV A,31H
       XRL A,#04H
JNZ END5
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
INC 31H
MOV 30H,#LOW SONG5
JMP NEXT
 END5: JMP START
 TIM0:
       PUSH ACC
PUSH PSW
SETB RS0
CLR RS1
MOV TL0,20H
MOV TH0,21H
CPL P1.0
POP PSW
POP ACC
RET1
DELAY: MOV R7,#02H
  D2:  MOV R4,#125
  D3:  MOV R3,#248
       DJNZ R3,$
DJNZ R4,D3
DJNZ R7,D2
DJNZ R5,DELAY
RET
DELAY1:MOV R4,#20
   D4: MOV R3,#248
   DJNZ R3,$
DJNZ R4,D4
RET
ORG 300H
  TABLE:
       DW 64260,64400,64524,64580
DW 64684,64777,64820,64898
DW 64968,65030,65058,65110
DW 65157,65178,65217
SONG: ;1 song pekinese
     ;1
DB 42H,42H,42H,52H,64H,04H
DB 62H,62H,62H,72H,84H,04H
DB 92H,92H,82H,72H,64H,04H
DB 82H,82H,52H,62H,44H,04H
  ;2
DB 42H,42H,42H,52H,64H,04H
DB 62H,62H,62H,72H,84H,04H
DB 92H,92H,82H,72H,64H,04H
DB 82H,82H,52H,62H,44H,04H
DB 00H
  SONG1:  ;Happy birthday song 2
        ;1
DB 82H,01H,81H,94H,84H
DB 0B4H,0A4H,04H
DB 82H,01H,81H,94H,84H
DB 0C4H,0B4H,04H
 ;2
DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H
DB 0B4H,0A4H,94H
DB 0E2H,01H,0F1H,0D4H,0B4H
DB 0C4H,0B4H,04H
DB 00H
  SONG2: ;3 song tumbler
       ;1
DB 84H,94H,88H
DB 64H,54H,68H
DB 84H,64H,54H,44H
DB 62H,82H,42H,62H,58H
;2
       DB 84H,94H,88H
DB 64H,54H,68H
DB 84H,64H,54H,44H
DB 52H,42H,52H,62H,48H
DB 00H
  SONG3: ;Sister carrying the fourth song dolls
       ;1
DB 84H,02H,82H,64H,54H
DB 64H,54H,48H
DB 64H,02H,52H,44H,24H
DB 14H,24H,18H
;2
       DB 24H,02H,22H,42H,24H
DB 44H,54H,68H
DB 54H,02H,52H,84H,84H
DB 54H,64H,48H
DB 00H
SONG4:;Fifth song two tigers
    ;1
DB 44H,54H,64H,44H
DB 44H,54H,64H,44H
DB 64H,74H,88H
DB 64H,74H,88H
;2
DB 82H,92H,82H,72H,64H,44H
DB 82H,92H,82H,72H,64H,44H
DB 44H,84H,48H
DB 44H,84H,48H
DB 00H
SONG5: ; Sixth song three little kittens
   ;1
DB 62H,82H,82H,62H,98H
DB 92H,0B2H,0B2H,82H,98H
DB 62H,82H,82H,52H,68H
DB 92H,0B2H,0B2H,82H,98H
;2
DB 62H,82H,82H,62H,92H,92H,94H
DB 92H,0B2H,0B2H,92H,84H,94H
DB 0B8H,0B4H,04H
DB 00H
END

( Code + Mô phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
8051projects.info

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts