Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, October 13, 2015Code led sao băng Asembly đơn giản, thích hợp viết code led quảng cáo thêm hiệu ứng viền sao băng.
$mod51
        ORG 0H
;------------------------------------------------------
MAIN:      
        CALL    SAOBANG

;------------------------------------------------------
        LJMP    MAIN
;------------------------------------------------------
;******************************************************
SAOBANG:
;******************************************************
        MOV    R1,#200
LED00:       
        MOV    P0,#00011111B

        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0


        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  
        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2


        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  
        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  

        DJNZ    R1,LED00
;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED01:       
        MOV    P0,#00011111B

        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  
        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4


        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
  
        DJNZ    R1,LED01

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED02:       
        MOV    P0,#00011111B
  

        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  
        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
  

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  

        DJNZ    R1,LED02

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED03:       
        MOV    P0,#00011111B

  
        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3
  

        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  
  
        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0
  
        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  

        DJNZ    R1,LED03

;---------------------------------------------------------------
        MOV    R1,#200
LED04:       
        MOV    P0,#00011111B
  
        MOV    R7,#8  
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.4
  

        MOV    R7,#16
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.0

        MOV    R7,#32
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.1
  

        MOV    R7,#64
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.2
  

        MOV    R7,#128
        MOV     A,R7
        LCALL    DELAY
        CLR    P0.3

        DJNZ    R1,LED04

        RET

;---------------------------------------------------

DELAY:      
    DJNZ    ACC,$
    RET
    END


Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts