Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, June 30, 2015Code mã nguồn:

#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd4bit.h"

sbit Mode = P1^0;
sbit Timer   = P1^1;
sbit Setting = P1^2;
sbit Up_Down = P1^3;
sbit Start = P1^4;

sbit DQ   = P2^0;

sbit Relay = P2^1;

//******************************************************************************
#define Run    0
#define Stop   1
char Run_Stop = Stop;
char Index =0,menu = 0;
char buff[20];
unsigned char nhiet_thuc,temp1,temp2;
unsigned char  Status_Low = 30,Status_High = 32;
// dinh nghia bien va hang so tinh do am
int i,doam;
#define F0 7360
#define F1 5651
unsigned long dem = 0;
unsigned int dem_tg = 0,dem_tg2 = 0;
unsigned long Fx;
unsigned char HMT_Therhold = 10;
// Dinh nghia thoi gian hen gio
#define Timer1   20
#define Timer2   40
#define Timer3   60
unsigned char timer = 0;
unsigned char timer_mode = 0;
char cnt_timer = 0;
unsigned char n=0;
//******************************************************************************//
void delay(unsigned int i)
{
while(i--);
}
//******************************************************************************//
void delay_18B20(unsigned int i)
{
while(i--);
}
//******************************************************************************//
void Init_DS18B20(void) 
{
unsigned char x=0;
DQ = 1;          
delay_18B20(8);     
DQ = 0;          
delay_18B20(80); 
DQ = 1;          
delay_18B20(14);
x=DQ;            
delay_18B20(20);
}
//******************************************************************************//
unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
 DQ = 0; 
 dat>>=1;
 DQ = 1; 
 if(DQ)
 dat|=0x80;
 delay_18B20(4);
}
  return(dat);
}
//******************************************************************************//
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
  {
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
    delay_18B20(5);
  DQ = 1;
    dat>>=1;
 }
}
//******************************************************************************//
unsigned char ReadTemp(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
unsigned char kq;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);     // cho phep dieu khien truy nhap truc tiep den lenh nho sensor ma khong can gui chuoi ma sensor
WriteOneChar(0x44); // khoi dong qua trinh do va chuyen doi du lieu

delay_18B20(100);    

Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); 
WriteOneChar(0xBE);    // Cho phep thiet bi doc nd bo nho nhap

delay_18B20(100);

a=ReadOneChar();    
b=ReadOneChar();  
kq=b<<4;
kq+=(a&0xf0)>>4; 
return (kq);
}
//******************************************************************************//
void Read_Actual_Temp(void)
{
temp1= ReadTemp();
temp2 = ReadTemp();
if((temp2<150)&&(temp2>temp1-5)&&(temp2<temp1+5))
{
nhiet_thuc = temp2;
}
}
//******************************************************************************//
void Chon_che_do(void) // Kiem tra phim nhan.
{
     if(Mode == 0 )
{
delay(1000);
if(Mode == 0)
{
while(!Mode);
Run_Stop = Stop;
Index ++;
if(Index ==2) Index = 0;
if(Index ==0) 
{
cnt_timer = 0;
LCD_Clear();
LCD_PrString("Che do Auto");
}
if(Index==1)
{
LCD_Clear();
LCD_PrString("Che do hen gio");
}
  }
}
}
void Cai_dat(void)
{
if((Timer ==0)&&(Index ==  1)) //  chinh thoi gian Manual
{
delay(1000);
if(Timer == 0)
{
while(!Timer);
timer_mode ++;
if(timer_mode == 3) timer_mode = 0;
}
switch(timer_mode)
{
case 0: timer = Timer1;break;
case 1: timer = Timer2;break;
case 2: timer = Timer3;break;
}
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Che dong Timer");
LCD_Position(1,0);
   LCD_PrString("Timer=");
   LCD_PrInteger(timer);
}
if(Start == 0)
{
delay(1000);
if(Start == 0)
{
while(!Start);
Run_Stop = Run;
cnt_timer = 0;
}
}
if(Setting == 0)
{
delay(1000);
if(Setting ==0)
{
while(!Setting);
menu ++;
if(menu == 3) menu = 0;

if(menu == 0)
{
        LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do thap");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_Low=");
    LCD_PrInteger(Status_Low);
}
else if(menu == 1)
{
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do cao");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_High=");
    LCD_PrInteger(Status_High);
}
else
{
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nguong do am");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("HMT_Therhold=");
    LCD_PrInteger(HMT_Therhold);
}
}
}
if(Up_Down == 0)
{
delay(1000);
if(Up_Down == 0)
{
while(!Up_Down);
if(menu == 0)
{
if(Status_Low < 100) Status_Low ++;
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do thap");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_Low=");
    LCD_PrInteger(Status_Low);
}  
else if(menu == 1)
{
if(Status_High< 100) Status_High ++;
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nhiet do cao");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("Temp_High=");
    LCD_PrInteger(Status_High);
}
else if(menu == 2)
{
if(HMT_Therhold<100) HMT_Therhold = HMT_Therhold +10;
LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("Nguong do am");
LCD_Position(1,0);
    LCD_PrString("HMT_Therhold=");
    LCD_PrInteger(HMT_Therhold);
}
}
}
}

//******************************************************************************//
void doc_cam_bien_HandMode()
{  
if(dem_tg>=400)
{
n++;
if(n== 10)
{
if((cnt_timer <timer)&&(doam>HMT_Therhold))
{
cnt_timer ++;
Relay = 1;
}
else
{
Relay = 0;
}
n = 0;
}
    Read_Actual_Temp();

LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString("%=");
LCD_PrInteger(doam);
LCD_PrString(" >< ");
LCD_PrString("oC=");
LCD_PrInteger(nhiet_thuc);


LCD_Position(1,0);
LCD_PrString("Timer =");
LCD_PrInteger(timer - cnt_timer);
dem_tg = 0;
     }
}
void doc_cam_bien_AutoMode()
{  
if(dem_tg>=400) // cho khoang thoi gian 0.1s
{
Read_Actual_Temp();
if(nhiet_thuc < Status_Low)
{
Relay = 1;
}
if(nhiet_thuc > Status_High)
{
Relay = 0;
}

LCD_Clear();
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString(" Che do tu dong");
LCD_Position(1,0);
LCD_PrString("%=");
LCD_PrInteger(doam);
LCD_PrString(" >< ");
LCD_PrString("oC=");
LCD_PrInteger(nhiet_thuc);

dem_tg = 0;
     }
}
void main()
{

Init_DS18B20();
LCD_Init();
LCD_Clear();
LCD_PrString("Dang khoi dong...");
delay(1000);
IE = 0x83; 
IT0 = 1;
IP=0x01; 
TMOD = 0x02; 
TH0=TL0=-250;
TR0 = 1;
nhiet_thuc = ReadTemp();

LCD_Clear();
LCD_PrString(" Auto/Manual ?");
Index = 0;
while(1)
{
Chon_che_do();
if(Run_Stop == Run)
{
if(Index == 0)
{
  
  doc_cam_bien_AutoMode();   
}
else if (Index == 1)
{
doc_cam_bien_HandMode();
}
}
else
{
cai_dat();
cnt_timer = 0;
Relay = 0;
}
}

}

void interrupt_EX0(void) interrupt 0
{
dem++;
}
void interrupt_Timer0(void) interrupt 1
{
dem_tg ++;
dem_tg2++;
if(dem_tg2>=4000) // cho khoang thoi gian 1s
{
Fx=dem;
   doam=(((F0-Fx)*100.0)/(F0-F1));
dem_tg2 = 0;
dem = 0;
}
}


( Full Nguyên Lý + PCB + Code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts