Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, March 3, 2015


Code Mã nguồn C;
/* --------------------- DONG A UNIVERSITY ------------------------------
------------------------ ELECTRICAL TECHONOLOGY -------------------------
*********
------------------------ DO AN MON HOC VDK2 -----------------------------
---- DE TAI : DONG HO THOI GIAN THUC DUNG RTC DS1307 ----------------
---- DO NHIET DO MOI TRUONG DUNG DS18B20 ----------------
---- UNG DUNG VDK HIEN THI LCD ----------------
---- AUTHOR: NGUYEN VAN TRINH -----------------------------------*/

#include <AT89X51.H>
#include <INTRINS.H>

// DINH NGHIA 1 SO CONG

///////////////////////////////////////////////////
#define sda P1_1
#define scl P1_0
#define rs P3_7
#define rw P3_6
#define en P3_5
#define menu P3_0
#define tang P3_1
#define giam P3_2
#define congLCD P2
#define D7 P2_7
// KHAI BAO DS18B20
sbit DQ = P1^4;
sbit l1 = P1^3;
sbit l2 = P1^2;
sbit l3 = P1^1;
sbit l4 = P1^0;
unsigned char so1[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
int nhiet_thuc,h,d,y;
unsigned char trt,cht,dvt;

unsigned char *rtc[]={"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"};
unsigned char *day[]={"Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
unsigned char giatrikhoitao_rtc[8];void delay_ms(unsigned int ms)
{
unsigned int x,y;
for(x=0;x<ms;x++)
{
for(y=0;y<500;y++){};
}
}
/************************************************** ********************************/
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// TAO THOI GIAN TRE DUNG TIMER 0 //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void delay(long time)//tre time ms
{
while(time--)
{
TMOD=0x01;// che do 16 bit khong tu nap lai
TH0=0xFC;TL0=0x67; // 6*( 65536 - FC67+1)*(1/12000)=1000us =1ms
TR0=1;
while(TF0!=1){};
TF0=0;
TR0=0;}
}/************************************************** ****************************/
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CAC CHUONG TRINH CON GIAO TIEP VOI LCD //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//

void busy()
{
D7=1;
rs=0;
rw=1;
while(D7!=0)
{
en=0;
en=1;
}
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void ghilenhLCD(unsigned char x)
{
busy();
congLCD=x; // gia tri x
rs=0; // chon thanh ghi lenh
rw=0; // ghi len lcd
en=1; // cho phep muc cao
en=0; //xung cao xuong thap
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void khoitaoLCD(void)
{
ghilenhLCD(0X38); // hai dong va ma tran 5x7
ghilenhLCD(0X0C); //bat man hinh , tat con tro
ghilenhLCD(0X01); //xoa man hinh
ghilenhLCD(0X06); // dich hien thi sang phai(tang con tro sang phai)
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void ghi_kytu(unsigned char value)
{
busy();
congLCD=value;
rs=1;
rw=0;
en=1;
en=0;
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void ghi_chuoi(unsigned char *string)
{
unsigned char i;
for(i=0;string[i]!='\0';i++)
ghi_kytu(string[i]);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//

void ghiso(unsigned char a)
{
unsigned char i;
i=a/10;
ghi_chuoi(rtc[i]);
i=a%10;
ghi_chuoi(rtc[i]);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void hienthi_dulieu_rtc(unsigned char x)
{
unsigned char temp;
temp = x/16;
ghi_chuoi(rtc[temp]);
temp = x%16;
ghi_chuoi(rtc[temp]);
}

void delay_18B20(unsigned int i)
{
while(i--);
}
void Init_DS18B20(void)
{
unsigned char x=0;
DQ = 1;
delay_18B20(8);
DQ = 0;
delay_18B20(80);
DQ = 1;
delay_18B20(14);
x=DQ;
delay_18B20(20);
}unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0;
dat>>=1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
}
return(dat);
}


void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
}void ReadTemp(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;

Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0x44);

delay_18B20(100);

Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0xBE);

delay_18B20(100);

a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
nhiet_thuc=b<<4;
nhiet_thuc+=(a&0xf0)>>4;
}
/* ============ Chuyen doi gia tri nhiet do doc duoc DS18B20 ============*/
void chuyen_doi_DS18B20()
{
unsigned char cht,dvt;
ghilenhLCD(0xCB);


cht=(nhiet_thuc/10)%10;
ghi_chuoi(rtc[cht]);

dvt=nhiet_thuc % 10;
ghi_chuoi(rtc[dvt]);
ghi_kytu('o');
ghi_kytu('C');
//trt=(nhiet_thuc/100)%10;
}
/* ================= Hien thi nhiet do tu DS18B20 len LCD ==================
void hien_thi_DS18B20()
{

// vi tri 15 hang thu 1


}
/*
void ghiso(unsigned char a)
{
unsigned char i;
i=a/10;
ghi_chuoi(rtc[i]);
i=a%10;
ghi_chuoi(rtc[i]);
}
*/

void hien_thi()
{if(nhiet_thuc>99)
nhiet_thuc=99;
if(nhiet_thuc<1)
nhiet_thuc=0;
for(h=0;h<100;h++)
{
P0=0xff;
l4=0;
P0=so1[nhiet_thuc/10];
delay_ms(0);
l4=1;
P0=0xff;
//

l3=0;
P0=so1[nhiet_thuc%10];
delay_ms(0);
l3=1;
P0=0xff;
//
l2=0;
P0=0x9c;
delay_ms(0);
l2=1;
P0=0xff;
//
l1=0;
P0=0xc6;
delay_ms(0);
l1=1;
P0=0xff;
}
}

/************************************************** ********************************/
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CAC CHUONG TRINH CON GIAO TIEP VOI RTC //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// ca 2 dk start va stop dc tao ra boi thiet bi chu
void start_rtc(void) //dk start: 1 su cdoi tthai tu cao xuong thap tren duong sda trong khi
{ //duong scl dang o muc cao
scl=1;
sda=1;
_nop_();
_nop_();
sda=0;
scl=0;
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void stop_rtc(void) //dk stop: 1 su cdoi trang thai tu muc thap len cao tren duong sda trong khi duong
{ // slc dang o muc cao
sda=0;
scl=1;
_nop_();
_nop_();
sda=1;
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void gui_rtc(unsigned char x)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
{
sda=(x&0x80)? 1:0; //dua bit du lieu ra chan SDA
scl=1;
_nop_();
_nop_();
scl=0;
x<<=1; //bit co trong so lon hon dc truyen truoc
}
scl=1; //nhan bit ACK tu SLAVER bao hieu ket thuc mot byte du lieu
_nop_();
_nop_();
scl=0;
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
unsigned char nhan_rtc(void)
{
unsigned char Data,i;
for(i=0;i<8;i++) // nhan vao 8 bit
{
scl=1;
Data<<=1;
Data=Data|sda;
scl=0;
}
sda=1; // trong qua trinh doc mot chuoi byte tu slaver master gui bit ACK=> sda=1
scl=1; //master nhan/gui bit du lieu(sda) khi scl o muc cao
_nop_();
scl=0;
_nop_();//du lieu(sda) thay doi khi scl muc thap/
return Data;//tra gia tri cho ham
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
char docdulieu(unsigned char diachi)
{
unsigned char Data;
start_rtc();
gui_rtc(0xd0);
gui_rtc(diachi);
start_rtc();
gui_rtc(0xd1); //0xd0 + 0xd1 la dia chi cua ds107 va che do doc du lieu
Data=nhan_rtc();
stop_rtc();//Stop I2C
return Data;
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void ghivaoDS1307(void)
{
unsigned char t;
for(t=0;t<9;t++)
{
start_rtc();
gui_rtc(0xd0);
gui_rtc(t);
gui_rtc(giatrikhoitao_rtc[t]);
stop_rtc();
}

}


/************************************************** ********************************/
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// HIEN THI GIO , NGAY THANG TREN LCD //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void hienthi_rtc(void)

{
ghilenhLCD(0xC7); // ep con tro den vi tri thu 12 dong thu 2
hienthi_dulieu_rtc(docdulieu(0)); //hien thi giay , du lieu doc ra la ma bcd nhung ham hienthi_dulieu_rtc da chuyen sang dec roi
ghilenhLCD(0xc4); // ep con tro den vi tri thu 9 dong thu 2
hienthi_dulieu_rtc(docdulieu(1)); // hien thi phut
ghi_kytu(':');
ghilenhLCD(0xc1); // ep con tro den vi tri thu 6 dong thu 2
hienthi_dulieu_rtc(docdulieu(2)); //hien thi gio
ghi_kytu(':');


ghilenhLCD(0x8C); //
ghi_chuoi(day[docdulieu(3)-1]); //hien thi thu
ghi_kytu(' '); // KI TU CACH LY
ghilenhLCD(0x81); //ep con tro den vi tri thu 6 dong thu 1
hienthi_dulieu_rtc(docdulieu(4));//hien thi ngay
ghi_kytu('/');
hienthi_dulieu_rtc(docdulieu(5));//hien thi thang
ghi_chuoi("/20");
hienthi_dulieu_rtc(docdulieu(6)); //nam
}/************************************************** ********************************/
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CHUONG TRINH CON THUC HIEN VIEC CAI DAT NGAY GIO, THANG NAM //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//

unsigned char bcd_dec(unsigned char bcd)//chuyen tu bcd sang decima
{
return((bcd/16)*10+(bcd%16)); //vd bcd=66 -> dec =42
}

unsigned char dec_bcd(unsigned char dec)// chuyen tu decima sang bcd
{
return((dec/10)*16+(dec%10));
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void caidat_rtc()
{
unsigned char giay,phut,gio,thu,ngay,thang,nam;
giay = bcd_dec(docdulieu(0)&0x7f); // de bit 7 (bit clock halt) cua thanh ghi giay = 0 => ko bi treo)
phut = bcd_dec(docdulieu(1));
gio = bcd_dec(docdulieu(2)& 0x3f); //che do 24 h
thu = bcd_dec(docdulieu(3));
ngay = bcd_dec(docdulieu(4));
thang = bcd_dec(docdulieu(5));
nam = bcd_dec(docdulieu(6));
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CAI DAT GIO
ghilenhLCD(1);
ghi_chuoi("CHINH");
ghi_chuoi(" GIO :");
ghilenhLCD(0x0e);
ghilenhLCD(0xc4);
ghiso(gio);
ghi_kytu(':');
ghiso(phut);
ghi_kytu(':');
ghiso(giay);
/////////////////////////////////////////
ghilenhLCD(0xC5);
while(menu==0);
caidatgio:while(tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{
gio++;
if(gio==24) gio=0;
ghilenhLCD(0xC4);
ghiso(gio);
ghilenhLCD(0xC5);
delay(300);
goto caidatgio; }
if(giam==0)
{
gio--;
if(gio==0xff) gio=23;
ghilenhLCD(0xC4);
ghiso(gio);
ghilenhLCD(0xC5);
delay(300);
goto caidatgio;}

////////////////////////////////////////////
while(menu==0);
ghilenhLCD(0xC8);
caidatphut: while(tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{
phut++;
if(phut==60) phut=0;
ghilenhLCD(0xC7);
ghiso(phut);
ghilenhLCD(0x10);
delay(300);
goto caidatphut;}
if(giam==0)
{
phut--;
if(phut==0xff) phut=59;
ghilenhLCD(0xC7);
ghiso(phut);
ghilenhLCD(0x10);
delay(300);
goto caidatphut;
}

//////////////////////////////////////////////
while(menu==0);
ghilenhLCD(0xCB);
caidatgiay: while(tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{
giay++;
if(giay==60) giay=0;
ghilenhLCD(0xCA);
ghiso(giay);
ghilenhLCD(0xCB);
delay(100);
goto caidatgiay;
}
if(giam==0)
{
giay--;
if(giay==0xff) giay=59;
ghilenhLCD(0xCA);
ghiso(giay);
ghilenhLCD(0xCB);
delay(100);
goto caidatgiay;
}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CAI DAT NGAY - THANG - NAM

while(menu==0);
ghilenhLCD(1);
ghi_chuoi("CHINH NGAY :");
ghilenhLCD(0xc4);
ghiso(ngay);
ghi_kytu('-');
ghiso(thang);
ghi_chuoi("-20");
ghiso(nam);
///////////////////////////////////////////////////
ghilenhLCD(0xc5);
caidatngay:while (tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{
ngay++;
if(ngay==32) ngay=1;
ghilenhLCD(0xC4);
ghiso(ngay);
ghilenhLCD(0x10);
delay(300);
goto caidatngay;
}

if(giam==0)
{
ngay--;
if(ngay==0) ngay=31;
ghilenhLCD(0xC4);
ghiso(ngay);
ghilenhLCD(0x10);
delay(300);
goto caidatngay;
}

////////////////////////////////////////////////////
while(menu==0);
ghilenhLCD(0xC8);
caidatthang:while(tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{
thang++;
if(thang==13) thang=1;
ghilenhLCD(0xC7);
ghiso(thang);
ghilenhLCD(0x10);
delay(300);
goto caidatthang;
}
if(giam==0)
{
thang--;
if(thang==0) thang=12;
ghilenhLCD(0xC7);
ghiso(thang);
ghilenhLCD(0x10);
delay(300);
goto caidatthang;
}

////////////////////////////////////////////////////////
while(menu==0);
ghilenhLCD(0xCD);
caidatnam:while(tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{
nam++;
if(nam==100) nam=0;
ghilenhLCD(0xCC);
ghiso(nam);
ghilenhLCD(0xCD);
delay(300);
goto caidatnam;
}

if(giam==0)
{
nam--;
if(nam==0xff) nam=99;
ghilenhLCD(0xCC);
ghiso(nam);
ghilenhLCD(0xCD);
delay(300);
goto caidatnam;
}


//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CAI DAT THU
while(menu==0);
ghilenhLCD(1);
ghi_chuoi("CHINH THU :");
ghilenhLCD(0xc4);
ghi_chuoi(day[thu-1]);
caidatthu:while(tang!=0 && giam!=0 && menu!=0);
if(tang==0)
{ thu++;
if(thu==8) thu=1;
ghilenhLCD(0xC4);
ghi_chuoi(day[thu-1]);
delay(300);
goto caidatthu;
}

if(giam==0)
{ thu--;
if(thu==0) thu=7;
ghilenhLCD(0xC4);
ghi_chuoi(day[thu-1]);
delay(300);
goto caidatthu;
}

while(menu==0); // ket thuc cai dat
ghilenhLCD(1); //thi thuc hien xoa man hinh
ghilenhLCD(0x0C); //bat hien thi tat con tro
//CAP NHAT THOI GIAN VAO RTC
giatrikhoitao_rtc[0] = dec_bcd(giay);
giatrikhoitao_rtc[1] = dec_bcd(phut);
giatrikhoitao_rtc[2] = dec_bcd(gio);
giatrikhoitao_rtc[3] = dec_bcd(thu);
giatrikhoitao_rtc[4] = dec_bcd(ngay);
giatrikhoitao_rtc[5] = dec_bcd(thang);
giatrikhoitao_rtc[6] = dec_bcd(nam);
giatrikhoitao_rtc[7] = 0x00;
giatrikhoitao_rtc[8] = 'c'; //ghi vao vi tri dau tien cua ram 1 co (flag)

ghivaoDS1307();
ghilenhLCD(1);


}/************************************************** ********************************/
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CHUONG TRINH CON KIEM TRA DU LIEU TU DS1307 KHI KHOI DONG //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void kiemtra_rtc(void)
{
unsigned char temp;
start_rtc();
gui_rtc(0xd0);
gui_rtc(0x08);//doc du lieu tu thanh ghi co dia chi 0x08 (vi tri ram dau tien)
start_rtc();
gui_rtc(0xd1);
temp=nhan_rtc();//con tro dang tro toi dia chi 0x08 chua du lieu flag (co?`) xem da cai dat hay chua
stop_rtc();
if(temp!='c') // neu gia tri thu 8 nhan duoc khac voi co 'c' cap nhat khi cai dat gio
{ // thi tuc la lan dau duoc khoi tao, ta se chon gia tri ghi vao ban dau theo y minh
giatrikhoitao_rtc[0]=0x50;
giatrikhoitao_rtc[1]=0x59;
giatrikhoitao_rtc[2]=0x09;
giatrikhoitao_rtc[3]=0x04;
giatrikhoitao_rtc[4]=0x04;
giatrikhoitao_rtc[5]=0x05;
giatrikhoitao_rtc[6]=0x11;
giatrikhoitao_rtc[7]=0x00;
giatrikhoitao_rtc[8]='c';
ghivaoDS1307();
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void doccacdulieu(void){ int i;
for(i=0;i<=6;i++){docdulieu(i);} }

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
// CHUONG TRINH CHINH //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
bit co=0;
void caidatco() interrupt 0 //ngat ngoai 0 thi co =1
{
co=1;
}
void main()
{
khoitaoLCD();
ghilenhLCD(1);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ghilenhLCD(0x80);
ghi_chuoi(" DONG HO SO RTC ");
ghilenhLCD(0xc0);
ghi_chuoi("NHIET DO DS18B20");
delay(2000);
ghilenhLCD(0x80);
ghi_chuoi("NGUYEN VAN TRINH");
ghilenhLCD(0xc0);
ghi_chuoi(" 0973376290 ");
delay(2000);

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ghilenhLCD(1);
kiemtra_rtc();
IE=0x81;// EA_ET2.ES.ET1.EX1.ET0.EX0 => cho phep ngat ngoai 0 ta co 1(0)00 0001 = 81
doccacdulieu();

// Hien thi DS18B20
Init_DS18B20();
ReadTemp();
delay(1);
hien_thi();

chuyen_doi_DS18B20();//Hien thi nhiet do len LCD

while(1)
{
doccacdulieu();
hienthi_rtc();
if(co==1) //co =1 ngat 0 xay ra => cai dat gio
{
caidat_rtc();
co=0;
}
// Hien thi DS18B20
Init_DS18B20();
ReadTemp();
delay(1);
hien_thi();

chuyen_doi_DS18B20();


}
}


( Code Full C + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts