Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, March 1, 2015Code mã nguồn:
/*********************************
chuong trinh mo phong :
De Tai: Vi dieu khien 8051 ket noi 8 phim don do dien ap 1 chieu :0-> 15V.
Thuc hien: " Nhom 3-D5DCN2 : Thang-Sieu-Vuong "
*********************************/
#include <REGX51.H>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

sbit RS_LCD=P2^0;
sbit RW_LCD=P2^1;
sbit EN_LCD=P2^2;

sbit INTR_ADC=P2^3;
sbit WR_ADC=P2^4;
sbit RD_ADC=P2^5;

sbit thang1=P1^0;
sbit thang2=P1^1;
sbit thang3=P1^2;
sbit thang4=P1^3;
sbit thang5=P1^4;
sbit thang6=P1^5;
sbit thang7=P1^6;
sbit thang8=P1^7;

unsigned char x,y;
float volt;

 //ham tao time tre//
void delay(unsigned int time)
    {
     unsigned int i;
     for(i=0;i<time;i++);
    }
//ham kiem tra LCD ban//
void ban(void){
P0=0xff;
RW_LCD=1;//doc gia tri tu LCD//
RS_LCD=0;//lenh //
do
{
EN_LCD=1;
delay(50);
EN_LCD=0;
      x=P0;
    x=x&&0x80; }//giu lai bit D7 de so sanh//
while(x==0x80);//cho bit D7 bang 0 thi dung lai
}
//ham gui di 1 lenh
void lenh(unsigned char lcd_lenh)
{
ban();//kiem tra LCD ban
P0=lcd_lenh;//ma cua lenh can truyen
RS_LCD=0;//8051 ghi xuong LCD
RW_LCD=0;//chon truyen lenh
EN_LCD=1;
delay(50);
EN_LCD=0;
delay(50);
}
//ham gui ky tu xuong LCD
void write_data(unsigned char lcd_data)
{
ban();
P0=lcd_data;
RS_LCD=1;//chon truyen ky tu
RW_LCD=0;//8051 ghi xuong LCD
EN_LCD=1;
delay(50);
EN_LCD=0;
delay(50);
}
//ham gui 1 chuoi ky tu xuong LCD //
void write_chuoi(unsigned char*s)
    {
        while(*s)
          {
           write_data(*s);
           s++;
          }
}
//ham cai dat cho LCD//
void khoi_tao_LCD(void)
{
lenh(0x38);//LCD 2 dong,ma tran diem 5x7
lenh(0x0c);//bat man hinh tat con tro
lenh(0x01);// xoa man hinh
lenh(0x80);//dua con tro ve dau dong thu nhat
lenh(0x06);// dich con tro sang phai
}
//ham hien thi so tren LCD
void hienthi_so(void)
{
int tram,chuc,donvi,phan,phan1,phan2;
int n;
n=(int)(volt*100);
tram=n/10000;
chuc=(n%10000)/1000;
donvi=((n%10000)%1000)/100;
phan=((n%10000)%1000)%100;
phan1=phan/10;
phan2=phan%10;
if(tram!=0)  
            write_data(48+tram);
   if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi==0))        
        write_data(48);
if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi!=0))        
           write_data(48);        
  if(chuc!=0)
                             write_data(48+chuc);                    
           if((donvi!=0)||(phan1!=0)||(phan2!=0))
                  {
                               write_data(48+donvi);
                               write_data('.');
                               write_data(48+phan1);
                               write_data(48+phan2);
              }
              if((donvi==0)&&(phan1==0)&&(phan2==0))
                 write_data(48);
}
//ham chinh//
  void main(void)
 {
  khoi_tao_LCD();//goi ham khoi tao LCD//
  P3=0xff;
 while(1) //vong lap vinh vien//
 {
 lenh(0x01);//xoa man hinh
 lenh(0x80);//tro ve dau dong thu nhat
  write_chuoi("DIEN AP:"); //hien thi chuoi DIEN AP //
  WR_ADC=0;//ADC bat dau bien doi
  delay(10);
  RD_ADC=0; //cong dem 3 trang thai o dau ra Dout luon mo
  while(INTR_ADC==0);
  WR_ADC=1;
  while(INTR_ADC==0);
  x=P3;
  if(thang1==0)
  {
volt=(float)(x*15)/255; //bieu thuc tinh dien ap Vin
     if((volt<0)||(volt>2))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang2==0)
   {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>3.5))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai llll
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang3==0)
    {
 volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>5))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang4==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>7))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang5==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>10))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai llll
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang6==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>12))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang7==0)
   {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>13.5))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai llll
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
  if(thang8==0)
    {
volt=(float)(x*15)/255;
     if((volt<0)||(volt>15))
  {
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
              write_chuoi("  KHONG DO DUOC  ");
 delay(50000);  
  }
else
         {                          
 hienthi_so();
 write_chuoi("V");
 lenh(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
 write_chuoi("THANG-SIEU-VUONG");
 delay(50000);      
 }            
            }
}
}
//chuong trinh mo phong ket thuc//


( empty)

Theo Cộng đồng cơ điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts