Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, March 1, 2015

Chương trình

ORG       0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP NGAT_NGOAI_0
;ORG 000BH
;LJMP NGAT_TIMER0
ORG 0030H
MAIN:
          MOV IE, #10000001B; NGAT NGOAI 0
          MOV  0028H,#00H  
          MOV  0029H,#00H
          MOV P1, #0FFH
          SETB P3.2
          SETB IT0
          LJMP $

NGAT_NGOAI_0: 
          CLR  EX0  
          MOV  R0,0028H  
          MOV  R1,0029H  
          MOV  R7,#00H
          CLR  C  
          MOV  A,#40H 
CHOLENIR1:  
          JNB  P3.2,CHOLENIR1 
CHOXUONGIR1:  
          JB  P3.2,KT 
          MOV  R7,#00H  
          LCALL  DELAY1000  
          JB  P3.2,NHAPC0IR1  
          SETB  C  
          RRC  A  
          JC  MAINIR2   ;KT VA THUC HIEN  
          SJMP  CHOLENIR1 
NHAPC0IR1:  
          CLR  C  
          RRC  A  
          JC  MAINIR2   ;KT VA THUC HIEN  
          SJMP  CHOXUONGIR1 
MAINIR2:  
          RR A 
          CJNE A, #15H,KTIR0 
          MOV  0027H,A  
          MOV  P1,#11100111B ; tat het
          LCALL DELAY1S
          MOV  P1,#11101111B ; tat het, TAT COI
          SJMP  NHAY 
KTIR0:  
          CJNE  A,#00H,KTIR1  
          MOV  0027H,A
          MOV  P1,#11010110B; SO 1
          LCALL DELAY1S
          MOV P1,#11011110B; SO 1 , TAT COI
          SJMP  NHAY 
KTIR1:  
          CJNE  A,#01H,KTIR2  
          MOV  0027H,A  
          MOV  P1,#10110101B; SO 2  
          LCALL  DELAY1S 
          MOV  P1,#10111101B; SO 2, TAT COI  
          SJMP  NHAY 
KTIR2:  
          CJNE  A,#02H,NHAY  
          MOV  0027H,A 
          MOV  P1,#01110011B; SO 3
          LCALL DELAY1S
          MOV P1,#01111011B; SO 3 , TAT COI
          SJMP  NHAY 
 KT:  
          INC R7  
          CJNE R7,#150,CHOXUONGIR1  
          MOV R7,#00H  
          SJMP NHAY
NHAY:     SETB EX0
          RETI


DELAY1000:    ;DELAY DO MA  
          PUSH 00H  
          PUSH 01H  
          MOV R0,#2 
DL1000:  
          MOV R1,#250  
          DJNZ R1,$  
          DJNZ R0,DL1000  
          POP 01H  
          POP 00H  
          RET
DELAY1S:
          MOV R4, #100
HERE1:    MOV R5,#4
HERE:     LCALL DELAY1000
          DJNZ R5, HERE
          DJNZ R4, HERE1
          RET

       
        END

Nguồn Sưu tầm

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts