Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, December 5, 2014

Hi all,

Chip lượn lờ nhặt được Mạch đồng hồ Giờ : Phút : Giây Ngày - Tháng - Năm kết hợp hẹn giờ bật tắt thiết bị điện rất tiện lợi. Bạn nào cần lấy về Tham khảo phát triển thêm nhé. Code C dễ hiểu.


I.Sơ đồ  mô phỏng bằng Protues
II. Code C biên dịch bằng phần mềm Keil C 4

// Dong ho thoi gian thuc có Gio Phut Giay, Ngay Thang Nam, gio bat, gio tat thiet bi ngoai vi, test ok
// khi su dung de nap code thì sua lai hai lenh sau cua chuong trinh delay va
//   menu o cuoi file code c:
// while(i-->0){   for(j=0;j<40;j++){}}} // j < 40 la chuan
//  if (x>=10) { x=0;// x >= 10 la hop ly
//  Danghuunho@gmail.com
#include<reg51.h>
void _nop_(void);
#define delay_us _nop_(); //generates 1 microsecond
sbit SCK=P3^0;       //serial clock pin
sbit SDA=P3^1;       //serial data pin
sbit dau_cham=P0^7;      // thanh h
#define  LED_  P0 // led 7 doan
sbit ledc0=P2^0;     // s1
sbit ledc1=P2^1;     // s2
sbit ledc2=P2^2;     // m1
sbit ledc3=P2^3;     // m2
sbit ledc4=P2^4;     // h1
sbit ledc5=P2^5;     // h2
sbit menu_key=P3^2;
sbit up_key=P3^3;
sbit down_key=P3^4;
sbit role=P2^6;
#define SCKHIGH  SCK=1;
#define SCKLOW   SCK=0;
#define SDAHIGH  SDA=1;
#define SDALOW   SDA=0;
void delay_ms(unsigned int);
void start(void);
void stop(void);
void send_byte(unsigned char);
unsigned char receive_byte(unsigned char);
void write_i2c(unsigned char,unsigned char,unsigned char);
unsigned char read_i2c(unsigned char,unsigned char);
unsigned char slave_ack,add=0,k,z;
void menu (void);// quyet phim
char mode,press,statu,x,m,h,s,d,mon,y,h1,h0,m1,m0,dot=2;
int t;
//==========================================================================================
void hienthi(char so, cham)  // hien thi 1 so tren led 7 doan
{      if ((cham ==2)|(cham ==4) |(cham ==dot)) switch(so){ // bat dau cham
      case 0: LED_ = 0x40;
                        break;
                case 1: LED_ = 0x79;
                        break;
                case 2: LED_ = 0x24;
                        break;
                case 3: LED_ = 0x30;
                        break;
                case 4: LED_ = 0x19;
                        break;
                case 5: LED_ = 0x12;
                        break;
                case 6: LED_ = 0x02;
                        break;
                case 7: LED_ = 0x78;
                        break;
                case 8: LED_ = 0x0;
                        break;
                case 9: LED_ = 0x10;
break;
case 10: LED_ = 0xff;// khong hien thi
break;
}
else switch(so){   // tat dau cham
case 0: LED_ = 0x40+ 0x80;
                        break;
                case 1: LED_ = 0x79+ 0x80;
                        break;
                case 2: LED_ = 0x24+ 0x80;
                        break;
                case 3: LED_ = 0x30+ 0x80;
                        break;
                case 4: LED_ = 0x19+ 0x80;
                        break;
                case 5: LED_ = 0x12+ 0x80;
                        break;
                case 6: LED_ = 0x02+ 0x80;
                        break;
                case 7: LED_ = 0x78+ 0x80;
                        break;
                case 8: LED_ =       0x80;
                        break;
                case 9: LED_ = 0x10+ 0x80;
break;
case 10: LED_ = 0xff;// khong hien thi
break;
};
}
//=======================================================================

void bat_led(char z)
{ ledc0 = 1;
ledc1 = 1;
ledc2 = 1;
ledc3 = 1;
ledc4 = 1;
ledc5 = 1;
       switch(z)
        {       case 0: ledc0 = 0;break;    //s1
                case 1: ledc1 = 0;break;    //s2
                case 2: ledc2 = 0;break;    //m1
                case 3: ledc3 = 0;break;    //m2
                case 4: ledc4 = 0;break;    //h1
                case 5: ledc5 = 0;break;    //h2
        }}
//=======================================================================
void get_date(void)
  {d=read_i2c(0xd0,0x04);//read date register
mon=read_i2c(0xd0,0x05);//read month register
y=read_i2c(0xd0,0x06);//read year register

h1=read_i2c(0xd0,0x08);//read 08 register
m1=read_i2c(0xd0,0x09);//read 09 register
h0=read_i2c(0xd0,0x0a);//read 0a register
m0=read_i2c(0xd0,0x0b);//read 0b register
   
}
//=======================================================================
void get_time(void)
  {h=read_i2c(0xd0,0x02);//read hours register
m=read_i2c(0xd0,0x01);//read minutes register
s=read_i2c(0xd0,0x00);//read seconds register
if ( h==0& m ==0 & s ==0 ) get_date();  
}
//=======================================================================
void out_led(char h,m,s)  // quet led
{       char temp[6],i;
temp[0]= s & 0xf;
        temp[1]= s >> 4;
        temp[2]= m & 0xf;
        temp[3]= m >> 4;
        temp[4]= h & 0xf;
        temp[5]= h >> 4;
        for(i=0;i<6;i++)
        { bat_led(i);
                hienthi(temp[i],i);
delay_ms(1);
hienthi(0xa,1);
        }}

//=======================================================================
void write_time (char a)
 {
 if (a ==1){
  write_i2c(0xd0,0x00,s);// luu giay
  write_i2c(0xd0,0x01,m);// luu phut
  write_i2c(0xd0,0x02,h);// luu gio
    };
  if (a ==2){
  write_i2c(0xd0,0x04,d);// luu ngay
  write_i2c(0xd0,0x05,mon);// luu thang
  write_i2c(0xd0,0x06,y);// luu nam
};
  if (a ==3){
  write_i2c(0xd0,0x08,h1);// luu gio bat
  write_i2c(0xd0,0x09,m1);// luu phut bat
  };
  if (a ==4){
  write_i2c(0xd0,0x0a,h0);// luu gio tat
  write_i2c(0xd0,0x0b,m0);// luu phut tat
  };

 }
//=======================================================================
void role_on(void){
char  a,b,c;
if(h1>0x23| h0>0x23| m1>0x59| m0>0x59)
{
m0=0;
m1=0;
h1=0;
h0=0;
write_time(3);
write_time(4);
}

a =((h > h1)|((m >= m1)&(h ==h1)));
b=((h > h0)|((m >= m0)&(h ==h0)));
c =((h1 > h0)|((m1 >= m0)&(h1 ==h0)));

   if(   (((a==1) & (b==1)) & (c==1)) | (((a==0) & (b==0))& (c==1)) | (((a==1) & (b==0))& (c==0))   )
{role =1; // bat role khi den hen
      statu = 1;
dot =0;}
else {role =0; // tat role khi den hen
statu = 0;
dot =2;}
}
//=======================================================================
void key (void)
 {
  if (mode > 0){ // khi dang hien ngay,tu dong hien thi gio sau 3 giay
t++;
if (t>=900) { // t = 900
mode =0;
get_date();
t=0;}}
    if ((menu_key == 1)&(up_key == 1)&(down_key == 1)) x=0;

if       (h==h1 & m==m1 & statu ==0 & mode == 0 ) {role =1; // bat role khi h1 = h
statu = 1;dot = 0;}
else if (h==h0& m==m0 & statu ==1 & mode == 0 ) { role =0; // tat role khi h0 = h
statu = 0;dot =2;};


if ((press == 1) & (menu_key == 1) ) {// nut menu
press = 0;
mode++;
if ((mode==4))      // gio
{
write_time(1);
}
else if ((mode==7)) // ngay
{
write_time(2);
}
else if ((mode==9)) // gio bat
{
write_time(3);
role_on();
}
else if ((mode>=11)) // gio tat
{mode = 0;
write_time(4);
role_on();
};
}
if (press == 2 & up_key == 1) { // nut up
press = 0;
if (mode ==0) mode =11;


else if (mode ==11) mode =12;
else if (mode ==12) mode =13;
else if (mode ==13) mode =0;
else if ((mode == 1)) {// chinh gio
  h++;
if((h & 0xf) ==0xa)
h= (h & 0xf0)+ 0x10;
else if(h  ==0x24) h= 0;
}
else if ((mode ==  2)) {// chinh phut
  m++;
if((m & 0xf) ==0xa)
m= (m & 0xf0)+ 0x10;
   if(m  == 0x60) m = 0;
}
else if ((mode ==  3)) {// chinh giay
  s=0x30;
}
else if ((mode == 4)) {// chinh ngay
  d++;
if((d & 0xf) ==0xa)
d= (d & 0xf0)+ 0x10;
   if(d  == 0x32) d = 1;
}
else if ((mode == 5)) {// chinh thang
  mon++;
if((mon & 0xf) ==0xa)
mon= (mon & 0xf0)+ 0x10;
   if(mon  == 0x13) mon = 1;
}
else if ((mode == 6)) {// chinh nam
  y++;
if((y & 0xf) ==0xa)
y= (y & 0xf0)+ 0x10;
   if(y  == 0x40) y = 0;
}
else if ((mode == 7)) {// chinh gio bat
  h1++;
if((h1 & 0xf) ==0xa)
h1= (h1 & 0xf0)+ 0x10;
   if(h1  == 0x24) h1 = 0;
}
else if ((mode == 8)) {// chinh phut bat
  m1++;
if((m1 & 0xf) ==0xa)
m1= (m1 & 0xf0)+ 0x10;
   if(m1  == 0x60) m1 = 0;
}
else if ((mode == 9)) {// chinh gio tat
  h0++;
if((h0 & 0xf) ==0xa)
h0= (h0 & 0xf0)+ 0x10;
   if(h0  == 0x24) h0 = 0;
}
else if ((mode == 10)) {// chinh phut tat
  m0++;
if((m0 & 0xf) ==0xa)
m0= (m0 & 0xf0)+ 0x10;
   if(m0  == 0x60) m0 = 0;
};
}

if (press == 3 & down_key == 1) { // nut down
press = 0;

if (mode ==0) {
if (role == 1){
  role =0;
dot =2;
}
else    {
  role =1;
dot =0;
}}
else if ((mode == 1)) // chinh gio
if(((h & 0xf) ==0x0)&(h>=0x10)) h= h - 0x10 + 0x9;
else if(h  ==0x0) h= 0x23;
else h-- ;

else if ((mode == 2)) // chinh phut
  if(((m & 0xf) ==0x0)&(m>=0x10)) m= m - 0x7 ;
else if(m  ==0x0) m= 0x59;
else m-- ;

else if ((mode == 3)) // chinh giay
  s = 0;

else if ((mode == 4)) // chinh ngay
  if(((d & 0xf) ==0x0)&(d>=0x10)) d= d - 0x7 ;
else if(d  ==0x1) d= 0x31;
else d-- ;
else if ((mode == 5)) // chinh thang
  if(((mon & 0xf) ==0x0)&(mon>=0x10)) mon= mon - 0x7 ;
else if(mon  ==0x1) mon= 0x12;
else mon-- ;
else if ((mode == 6)) // chinh nam
  if(((y & 0xf) ==0x0)&(y>=0x10)) y= y - 0x7 ;
else if(y  ==0x0) y= 0x39;
else y-- ;
else if ((mode == 7)) // chinh gio bat
if(((h1 & 0xf) ==0x0)&(h1>=0x10)) h1= h1 - 0x10 + 0x9;
else if(h1  ==0x0) h1= 0x23;
else h1-- ;

else if ((mode == 8)) // chinh phut bat
  if(((m1 & 0xf) ==0x0)&(m1>=0x10)) m1= m1 - 0x7 ;
else if(m1  ==0x0) m1= 0x59;
else m1-- ;
else if ((mode == 9)) // chinh gio tat
if(((h0 & 0xf) ==0x0)&(h0>=0x10)) h0= h0 - 0x10 + 0x9;
else if(h0  ==0x0) h0= 0x23;
else h0-- ;

else if ((mode == 10)) // chinh phut tat
  if(((m0 & 0xf) ==0x0)&(m0>=0x10)) m0= m0 - 0x7 ;
else if(m0  ==0x0) m0= 0x59;
else m0-- ;
};}

//=======================================================================
void main(void)
{
s=(read_i2c(0xd0,0x00));
if(s & 0x80) write_i2c(0xd0,0x00,0); // kiem tra xem ds1307 co chay khong
get_date();
get_time();
role_on();
while(1)
{ // 400 tuong duong 2 s
if (mode == 0) {
t++;
if (t>=10) {t=0; // t>= 250 la ok
get_time();
}}
if ((menu_key == 0)|(up_key == 0)|(down_key == 0)) menu();
key(); // xu ly nut an
if (mode <=3) out_led(h,m,s); // hien thi gio
else if (((mode <=6)& mode>=4)|mode==11)
out_led(d,mon,y); // hien thi ngay
else if ((mode ==7)|(mode ==8)|mode==12)
out_led(h1,m1,0xa1); // hien thi gio bat
else if ((mode == 9)|(mode ==10)|mode==13)
out_led(h0,m0,0xa0); // hien thi gio tat
else if (mode==14)
out_led((0xaa),0xaa,0xa0 | role);
}
}
//=======================================================================
//starts i2c, if both SCK & SDA are idle
void start(void)
{
if(SCK==0) //check SCK. if SCK busy, return else SCK idle
return;
if(SDA==0) //check SDA. if SDA busy, return else SDA idle
return;
SDALOW //data low
delay_us
SCKLOW  //clock low  
}        

//stops i2c, releasing the bus
//=======================================================================
void stop(void)
{      
SDALOW //data low
SCKHIGH //clock high
delay_us
SDAHIGH //data high
//delay_us
}
//transmits one byte of data to i2c bus
//=======================================================================
void send_byte(unsigned char c)
{
unsigned mask=0x80;
do  //transmits 8 bits
{
if(c&mask) //set data line accordingly(0 or 1)
SDAHIGH //data high
else
SDALOW //data low
SCKHIGH   //clock high
delay_us
SCKLOW   //clock low
delay_us
mask/=2;  //shift mask
}while(mask>0);
SDAHIGH  //release data line for acknowledge
SCKHIGH  //send clock for acknowledge
delay_us
slave_ack=SDA; //read data pin for acknowledge
SCKLOW  //clock low
delay_us
}    
//receives one byte of data from i2c bus
unsigned char receive_byte(unsigned char master_ack)
{
unsigned char c=0,mask=0x80;
do  //receive 8 bits
{
SCKHIGH //clock high
delay_us
if(SDA==1) //read data
c|=mask;  //store data
SCKLOW  //clock low
delay_us
mask/=2; //shift mask
}while(mask>0);
if(master_ack==1)
SDAHIGH //don't acknowledge
else
SDALOW //acknowledge
SCKHIGH //clock high
delay_us
SCKLOW //clock low
delay_us
SDAHIGH //data high
return c;
}
//writes one byte of data(c) to slave device(device_id) at given address(location)
void write_i2c(unsigned char device_id,unsigned char location,unsigned char c)
{
do
{
start();      //starts i2c bus
send_byte(device_id); //select slave device
if(slave_ack==1)  //if acknowledge not received, stop i2c bus
stop();
}while(slave_ack==1); //loop until acknowledge is received
send_byte(location); //send address location
send_byte(c); //send data to i2c bus
stop(); //stop i2c bus
delay_ms(4);
}    

//reads one byte of data(c) from slave device(device_id) at given address(location)
unsigned char read_i2c(unsigned char device_id,unsigned char location)
{
unsigned char c;
do
{
start();   //starts i2c bus
send_byte(device_id); //select slave device
if(slave_ack==1) //if acknowledge not received, stop i2c bus
stop();
}while(slave_ack==1); //loop until acknowledge is received
send_byte(location);  //send address location    
stop(); //stop i2c bus
start(); //starts i2c bus
send_byte(device_id+1); //select slave device in read mode
c=receive_byte(1); //receive data from i2c bus
stop(); //stop i2c bus
return c;
}    
//generates delay in milli seconds
//==================================================================================
void delay_ms(unsigned int i)
{unsigned int j;
while(i-->0){   for(j=0;j<400;j++){}}} // j < 40 la chuan
//=======================================================================
void menu (void)// quyet phim
 {  t=0; // xoa bien hoi phuc hien thi gio
  x++;
if (x>=5) { x=0;// x >= 10 la hop ly
if (menu_key == 0 ) press = 1;
else if (up_key == 0)   press = 2;
else if (down_key == 0) press = 3;}}          
III. Video Mô phỏngIV. Nhận Thiết kế Nguyên lý - Layout - Mạch in Trên:
- Altium Designer
- Orcad 9.2
- Protues
- Eagle
Liên hệ; echipkool.com@gmail.com hoặc Hotline:  01666.661.219

Tác giả:danghuunho@gmail.com

Điện Tử | Tin Học - echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts