Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 30, 2014

Trên internet hiện nay có rất nhiều bài hướng dẫn bạn lập trình để xử lí và hiển thị nhiệt độ lên màng hình LCD, hay 7Seg. Hôm nay, dientudieukhien.net chia sẽ cùng bạn một project, lập trình lấy dữ liệu từ cảm biến nhiệt LM35, hiển thị lên led 7 Đoạn, điều đặc biệt ở đây là có hiển cả dấu thập phân.

CMU: 16f877A
Ngôn ngữ: Mikroc pro
Mô phỏng: ISIS
Đã test trên thực tế:


Code:

/*Project: A Digital Temperature meter using an LM35 temperature sensor, display on led 7Seg
 author: Huynh Minh Trung
 Blog: dientublog.blogsot.com
 CMU: 16f877a
 Language: Mikroc Pro
 */

//-------------- Returns mask for common athode 7-seg. display
unsigned short mask(unsigned short num) {
  switch (num) {
    case 0 : return 0xC0;
    case 1 : return 0xF9;
    case 2 : return 0xA4;
    case 3 : return 0xB0;
    case 4 : return 0x99;
    case 5 : return 0x92;
    case 6 : return 0x82;
    case 7 : return 0xF8;
    case 8 : return 0x80;
    case 9 : return 0x90;
  } //case end
}

char kraj;
unsigned short zz, j, v;
unsigned int i;
unsigned short por[4];

void interrupt() {
  PORTB = 0;
  PORTD = por[v];
  PORTB = zz;              // turn on appropriate 7seg. display
  zz <<= 1;
  if (zz > 8u)
    zz = 1;                // prepare mask for digit

  v++ ;
  if (v > 3u)
    v = 0;                 // turn on 1st, turn off 2nd 7seg.

  TMR0   =   0;
  INTCON = 0x20;
}//~

void main() {
  unsigned long tem;
  unsigned int teminc;
  OPTION_REG = 0x80;
  j          =   0;
  v          =   0;
  zz         =   1;
  TMR0       =   0;
  INTCON     = 0xA0;       // Disable PEIE,INTE,RBIE,T0IE
  ADCON1     = 0X01;       //AN3-VREF, AN0 ANALOG INPUT
  CMCON      = 0X07;       //DISABLE COMPARATORS
  PORTA      =   0;
  TRISA      =   0xff;
  PORTD      =   0;
  TRISD      =   0;
  PORTB      =   0;
  TRISB      =   0;
  i          =   0;
  do {
    tem = ADC_Read(0);        // Read signal from LM35
    tem = tem*4882;
    teminc = tem/1000;       //Convert to  Temperature
    i= teminC;
 
 
 
    j = i / 1000u ;        // prepare digits for diplays
    kraj = mask(j);
    por[3] = kraj;
    j = (char)(i / 100u) % 10u;
    kraj = mask(j);
    por[2] = kraj;
    j = (char)(i / 10u) % 10u;
    kraj = mask(j);
    por[1] = kraj;
    j = i % 10u;
    kraj = mask(j);
    por[0] = kraj;
    Delay_ms(1000);
  } while(1);              // endless loop
}//~

( Full Nguyên lý + Code C PIC)

Theo dientudieukhien.net

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts