Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, June 11, 2014
Code:
Code tham kh?o:

///////////////////////////////////////////////////     DAI HOC SPKT HUNG YEN                //////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////      KHOA: DIEN-DIEN TU                    ///////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////  NGUOI THUC HIEN: VUONG DUY MINH           /////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////       WEBSITE: SPKTHY.COM                   ///////////////////////////////////////////////
#include <REG51.H>
sbit    L01    =    P2^0    ;
sbit    L02    =    P2^1    ;
sbit    L03    =    P2^2    ;
sbit    L04    =    P2^3    ;
sbit    L05    =    P2^4    ;
sbit    L06    =    P2^5    ;
sbit CAO = P1^0;
sbit TB   = P1^1;
sbit THAP= P1^2;
sbit START   = P1^6;
sbit STOP   = P3^2;
sbit T11   = P3^0;
sbit N1   = P3^1;
sbit T2   = P3^3;
sbit N3   = P3^5;
sbit T3   = P3^4;
unsigned char A[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
unsigned char Data,Display,time,index,mode,bat_nhay,read_time,alarm,kt,m;
int vdm1,vdm2,vdm3,vdm4,vdm5,vdm6,i;
void Keypad(void);                 // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void);                 //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void);
void delay(unsigned int time);
void Set_Clock(void) ;
void delay(unsigned int time)
{
    while(time--)
 
    {
    int e=60;
    while(e--);
    }

}
void Set_Clock(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
{

//Tang
    if(vdm1>99) { vdm1=99; }
    if(vdm2>99) { vdm2=99; }
    if(vdm3>99) { vdm3=99; }


//Giam
    if(vdm1<0) { vdm1=0; }
    if(vdm2<0) { vdm2=0; }
    if(vdm3<0) { vdm3=0; }
 

}
void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
{
if(START==0)
{
while(1)
{
T2=0;
if(CAO==0)
{
vdm1++;
for(i=0;i<10;i++)
{if(CAO==1)i=12;else i=1;}
T11=0;N1=1;delay(3000);T11=1;N1=0;delay(3000);T11=N1=1;
}
if(TB==0) {vdm2++;for(i=0;i<10;i++)
        {if(TB==1)i=12;else i=1;}T3=0;N3=1;delay(3000);T3=1;N3=0;delay(3000);T3=N3=1;
}
if(THAP==0){vdm3++;for(i=0;i<10;i++)
        {if(THAP==1)i=12;else i=1;}}
if(STOP==0){T2=1;for(i=0;i<10;i++)
        {if(START==0)i=12;else i=1;}}
            Set_Clock();
}
}
}
//////////////////////////////////////////

/*************************************/
void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de hien thi 15 Led_7D
{
    TR1=0;
    TF1=0;
    TH1=0xFC; // Gia tri cho Timer1: 1000(us) x 15 = 15(ms)
    TL1=0x18;
            index++;
        if(index==1)
        {
            Data=vdm1;
            P2=0x00;
            P0=0xff;
            L01=1;
            P0=A[Data%10];//xuat gia tri hang don vi
        }
        if(index==2)
        {
            P2=0x00;
            P0=0xff;
            L02=1;
            P0=A[Data/10]; //xuat gia tri hang truc
        }
     
        if(index==3)
        {
            Data=vdm2;
            P2=0x00;
            P0=0xff;
            L03=1;
            P0=A[Data%10]; //xuat gia tri hang truc
         
        }

        if(index==4)
        {  
             
                P2=0x00;
                P0=0xff;
                L04=1;
                P0=A[Data/10];
         
        }
        if(index==5)
        {  
                   Data=vdm3;
                P2=0x00;
                P0=0xff;
                L05=1;
                P0=A[Data%10];
           
        }  

        if(index==6)
        {
         
             
                P2=0x00;
                P0=0xff;
                L06=1;
                P0=A[Data/10];// xuat gia tri hang truc
         
        }
        if(index==7)
        {
        index=0;
        }      
TR1=1;
}
void main()
{
    P1=0xFF;
    P0=P2=P3=0xff;
    TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
    ET1=1;  EA=1;
 TF1=0;
     TR1=1;
    vdm1=vdm2=vdm3=vdm4=vdm5=vdm6=m=000;
    time=index=mode=0;
    while(1)
    {
    Keypad();
    }
}
By VDM

( Full Code C Compiler Keil C)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts