Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, March 24, 2014

Chip chia sẻ code và mạch đồng hồ Giờ - Phút - Nhiệt độ 2 IN 1, nhiều bạn hỏi để làm..Nên Post  lên các bạn xem nhé..


Code mã nguồn C:

#include <REGX52.H>
#include <MATH.H>
//Dinh nghia cac chan phim dieu chinh
#define Mode_Menu P3_2   //phim Mode de chon doi tuong dieu chinh
#define Mode_Up     P3_1   //phim Up de tang doi tuong
#define Mode_Down   P3_3   //phim Down de giam doi tuong

//dinh nghia cac chan dieu khien Anode Led
#define Led_ampm_Sang P1_0=0; //Led chi thi am_pm, sang la pm.
#define Led_ampm_Tat P1_0=1; 
#define GioHangChuc_Sang P1_1=0;
#define GioHangDonVi_Sang P1_2=0;
#define PhutHangChuc_Sang P1_4=0;
#define PhutHangDonVi_Sang P1_3=0;
#define Led_C_Sang P1_5=0; //Led phan cach gio va phut 
#define Led_C_Tat P1_5=1;
#define OffLed   P1=0xFF;

#define DQ P0_0

#define SCL         P0_6
#define SDA         P0_5
//dinh nghia cac chan dieu khien 7 doan
#define CLK         P2_0
#define STR         P2_1
#define SDI P2_2
//dinh nghia dia chi cac thanh ghi trong DS1307
#define SEC     0x00
#define MIN     0x01
#define HOUR   0x02

//cac ham dung cho DS1307
void I2C_Start();   //khoi dong cho DS1307
void I2C_stop();   
unsigned char I2C_write(unsigned char dat);   //ham ghi 1 byte du kieu vao DS1307
unsigned char I2C_read(); //ham doc 1 byte du kieu vao DS1307
unsigned char DS1307_read(unsigned char addr); //ham doc du lieu tu 1 thanh ghi bat ky
void DS1307_write(unsigned char addr,unsigned char dat); //ham ghi du lieu tu 1 thanh ghi bat ky 
void Init_DS1307();
void Write_DS1307();  //ham cai dat thoi gian vao DS1307
void Read_DS1307();  //ham doc thoi gian vao DS1307
void Convert_Number(); //ham chuyen doi tach so de hien thi tren led 7 thanh
void GHI_7DOAN(unsigned char addr);
void Display_Gio_Phut_Giay(); //ham hien thi gio phut giay tren led 7 thanh
void Display_Gio();
void Display_Phut();
void Display_Temp();
void ScanKey();      //ham quet phim nhan

//khai bao bien    //0   1    2    3    4    5    6    7    8    9  temp  C
unsigned char Display_Number[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x1C,0x46};//khai bao mang chua cac gia tri gom 10 phan tu
unsigned char SoGioHangChuc,SoGioHangDonVi,SoPhutHangChuc,SoPhutHangDonVi,SoGiayHangChuc,SoGiayHangDonVi;
unsigned int  dem_timer,Millisec,Millisec1; //bien dem ms
unsigned char sec,hour,min,min_temp,hour_temp;      //cac bien dem gio phut giay....
char sec2,count;
unsigned int Nhiet_Do,NhietDoHangChuc,NhietDoHangDonVi;
unsigned char kt_sec; //bien kiem tra xem RTC co hoat dong khong
unsigned char kt_sec2;
unsigned char ampm,Mode,Chop_Tat,Chop_Tat1; //bien vao cac che do chinh thoi gian
static bit presence;
//cac ham khai bao
void delay_us(unsigned int Time)
{
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<Time;i++)
        for(j=0;j<2;j++);
void delay_ms(unsigned int ms)   //ham delay
{
  unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<121;j++);
}
bit DS18B20_Init()
{
     DQ = 1 ;      
     Display_Temp();
//delay_us(8);   
     DQ = 0 ;     
     Display_Temp();
//delay_us(90) ;   
     DQ = 1 ;       
     Display_Temp();
//delay_us(8) ;
     presence = DQ ;    
     Display_Temp();
Display_Temp();
//delay_us(100) ;
     DQ = 1 ;
     return(presence) ; 
}

//-------------------------------------------------
// Ham doc 1 byte tu DS18b20 ra ngoai
//-------------------------------------------------
unsigned char ds18b20_readbyte(void)
{
unsigned char i = 0 ;
unsigned char Data = 0 ;
for (i = 8 ; i > 0 ; i--)
  {
    DQ = 0 ;
    Data >>= 1 ;
    DQ = 1 ; 
    if(DQ)
     Data |= 0x80 ;
Display_Temp();
    //delay_us(4) ;
  }
  return (Data) ;
}

//-------------------------------------------------
// Ham viet 1 byte vao DS18b20
//-------------------------------------------------
void ds18b20_writebyte(unsigned char Data)
{
  unsigned char i = 0 ;
  for (i = 8 ; i > 0 ; i--)
  {
    DQ = 0 ;
    DQ = Data&0x01 ;
    //Display_Temp();
delay_us(5) ;
    DQ = 1 ;
    Data>>=1 ;
  }
}

//-------------------------------------------------
// Ham chuyen doi va tra ve gia tri nhiet do do duoc
//-------------------------------------------------
float ds18b20_readtemp(void)
{
float temp;
unsigned char a,b;
DS18B20_Init(); // Khoi tao DS18b20
ds18b20_writebyte(0xCC) ;   // Cho phep VDK truy cap thang den cac lenh bo nho cua DS18b20
ds18b20_writebyte(0x44) ; // Khoi dong qua trinh do va chuyen doi nhiet do ra so nhi phan
Display_Temp();
DS18B20_Init() ;
ds18b20_writebyte(0xCC) ;  
ds18b20_writebyte(0xBE) ; // Cho phep doc du lieu tu bo nho DS18b20 ra ngoai
Display_Temp();
a = ds18b20_readbyte(); 
temp=((float)(a&0x0f))/16; // Lay phan thuc cua gia tri nhiet do
b = ds18b20_readbyte();
a =((a&0xf0)>>4)|((b&0x0f)<<4) ; // Lay phan nguyen cua gia tri nhiet do
temp=temp+a;
return temp; // Tra ve gia tri nhiet do
}
void timer0_ISR(void) interrupt 1 // ham ngat timer 0 :1ms
{
TF0 = 0;//xoa co tran
TH0 =0x00; // nap du lieu vao thanh ghi timer
TL0 =0x00;
TR0=1;
    Millisec++;
    if(Millisec==160)Millisec=0;
if (Millisec<100)
Chop_Tat=0;
else Chop_Tat=1;
}
void timer1_ISR(void) interrupt 3 // ham ngat timer 1 :1ms
{
    dem_timer++;
  if(dem_timer>=100)
{dem_timer=0;
Nhiet_Do=ds18b20_readtemp();}
TR1 = 0;
  TH1 = 0xc3;                // 50ms
  TL1 = 0x50;
  TR1 = 1;
}

//chuong trinh chinh

void main(void)
//khoi tao cho bo dem timer
TCON = 0x11; // che do 16 bit tu nap lai
TH0=0x00;
TL0=0x00; //nap gia tri dem cho thanh ghi timer 0
TH1 = 0xc3;                // 50ms
  TL1 = 0x50;
ET0 = 1;                   // Enable Timer 0 Interrupts
  TR0 = 1;                   // Start Timer 0 Running
EA=1;    //cho phep ngat
count=0;
sec=DS1307_read(0);
  if(sec&0x80==1) //kiem tra bit CH
    {DS1307_write(0,sec&0x7f); }
    while (1)
    {
if(Mode==3)
{//Nhiet_Do=ds18b20_readtemp();
ET1 = 1;                  // Enable Timer 1 Interrupts
  TR1 = 1;                   // Start Timer 1 Running
NhietDoHangChuc=Nhiet_Do/10;
NhietDoHangDonVi=Nhiet_Do%10;
EA=0;
Display_Temp();
EA=1;}
else
{ET1 = 0; 
TR1 = 0;
Read_DS1307();}
ScanKey();
    }
}
//******************************************************************************
// CAC CHUONG TRINH CON CHO I2C
//******************************************************************************
void I2C_start() //ham khoi dong I2C
{
SCL = 1;  
    SCL = 0;
SDA = 1; 
    SCL = 1;
SDA = 0;
SCL = 0; 

}
void I2C_stop()  
{
SCL = 1;   //keo chan SCL len 1
    SCL = 0;
SDA = 0; 

SCL = 1; 

SDA = 1;
}
unsigned char I2C_write(unsigned char dat)//ham ghi 1 byte du lieu vao DS1307
{
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
{
SDA = (dat & 0x80); ///? 1:0;
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
}
SCL = 1; 
SCL = 0;
return dat;
}
unsigned char I2C_read(void)
{
bit rd_bit;
unsigned char i, dat;
dat = 0x00;
for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
{
SCL = 1;
rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
dat = dat<<1;
dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
SCL = 0; /* Clear SCL */
}
return dat;
}
// CAC CHUONG TRINH CON CHO DS1307
//******************************************************************************
unsigned char DS1307_read(unsigned char addr)
{
unsigned int temp,ret;
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(0XD1); /* Connect to DS1307 for Read */
ret = I2C_read(); /* Receive data */
I2C_stop();
//**********************************************************
temp = ret; /*BCD to HEX*/
ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
//**********************************************************
return ret;
}

void DS1307_write(unsigned char addr,unsigned char dat)
{
unsigned int temp;
//********************************************** 
temp = dat ; /*HEX to BCD*/
dat = (((dat/10)*16)|(temp %10)); /*for Led 7seg*/
//**********************************************
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(0XD0); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
I2C_stop();
}
void Init_DS1307()
{
sec   = 8;   //doc giay tu DS1307
min   = 5; //doc phut tu DS1307
//hour  = 7; //doc gio tu DS1307
}
void Read_DS1307()
{
sec   = DS1307_read(SEC);   //doc giay tu DS1307
min   = DS1307_read(MIN); //doc phut tu DS1307
hour  = DS1307_read(HOUR); //doc gio tu DS1307
}

void Write_DS1307()
{
DS1307_write(SEC,sec);    //ghi du lieu vao thanh ghi giay
DS1307_write(MIN,min);    //ghi du lieu vao thanh ghi phut
DS1307_write(HOUR,hour);    //ghi du lieu vao thanh ghi gio
}
//ham quet led hien thi gio phut giay
void Display_Gio_Phut_Giay()
{
switch (Mode)
{
case 0:
{Display_Gio();
Display_Phut();
break;}
case 1:
{if (Chop_Tat==0)Display_Gio();
Display_Phut();
break;}
case 2:
{Display_Gio();
if (Chop_Tat==0)Display_Phut();
break;}
}
OffLed;
if (ampm==1)Led_ampm_Sang
else Led_ampm_Tat;
delay_ms(1);
OffLed;
if (Chop_Tat==0)Led_C_Sang;
delay_ms(1);
}
void Display_Gio()
{   
unsigned int Data;

if (SoGioHangChuc!=0)
{OffLed;
Data=Display_Number[SoGioHangChuc];
GHI_7DOAN(Data);
GioHangChuc_Sang;
delay_ms(1);}
OffLed;
Data=Display_Number[SoGioHangDonVi];
GHI_7DOAN(Data);
GioHangDonVi_Sang;
delay_ms(1);
}
void Display_Phut()
{
unsigned int Data;

OffLed;
Data=Display_Number[SoPhutHangChuc];
GHI_7DOAN(Data);
PhutHangChuc_Sang;
delay_ms(1);
OffLed;
Data=Display_Number[SoPhutHangDonVi];
GHI_7DOAN(Data);
PhutHangDonVi_Sang;
delay_ms(1);
}
void Display_Temp()
{
unsigned int Data;
if (NhietDoHangChuc!=0)
{OffLed;
Data=Display_Number[NhietDoHangChuc];
GHI_7DOAN(Data);
GioHangChuc_Sang;
delay_ms(1);}
OffLed;
Data=Display_Number[NhietDoHangDonVi];
GHI_7DOAN(Data);
GioHangDonVi_Sang;
delay_ms(1);

OffLed;
Data=Display_Number[10];
GHI_7DOAN(Data);
PhutHangChuc_Sang;
delay_ms(1);
OffLed;
Data=Display_Number[11];
GHI_7DOAN(Data);
PhutHangDonVi_Sang;
delay_ms(1);
}
 
void Convert_Number()
{
if (hour>12)
{hour_temp=hour-12;
ampm=1;}
    if(hour==0)
{hour_temp=12;
ampm=1;}
  if ((hour>=1)&(hour<=12))
{hour_temp=hour;
ampm=0;}
SoGiayHangChuc=sec/10;
SoGiayHangDonVi=sec%10;
SoPhutHangChuc=min/10;
SoPhutHangDonVi=min%10;
SoGioHangChuc=hour_temp/10;
SoGioHangDonVi=hour_temp%10;
}
void GHI_7DOAN(unsigned char addr)
{
unsigned char temp,i;
temp=addr;
for(i=0;i<8;i++)
{
SDI=temp&0x01;
CLK=0;
CLK=1;
temp>>=1;
} // truyen duoc 1 byte
STR=0;
STR=1;
}
void ScanKey() //ham quet phim nhan
{
if(Mode_Menu==0)
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
Mode++;
if(Mode==4)Mode=0;//Mode =0 la che do binh thuong, 1 la dieu chinh gio, 2 la dieu chinh phut, 3 la hien thi nhiet do
while(Mode_Menu==0)   
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();}
}
else if(Mode_Up==0)
{
switch (Mode)
{
case 0:
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
break;}
case 1:
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
hour++;;
if(hour>23)hour=0;
while(Mode_Up==0)
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();}
DS1307_write(2,hour);
break;}
case 2:
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
min++;;
if(min>59)min=0;
while(Mode_Up==0)
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();}
DS1307_write(1,min);
break;}
}
}
else if(Mode_Down==0)
{
switch (Mode)
{
case 0:
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
break;}
case 1:
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
hour--;;
if(hour<0)hour=23;
while(Mode_Down==0)
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();}
DS1307_write(2,hour);
break;}
case 2:
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();
min--;;
if(min<0)min=59;
while(Mode_Down==0)
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();}
DS1307_write(1,min);
break;}
}
}
if (Mode!=3)
{Convert_Number();
Display_Gio_Phut_Giay();}
}

( Mạch + Code)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts