Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, January 8, 2014Code:

; *** File Name: PDCLK.ASM
; *** Project: Programmable Digital Clock with Alarm
; *** Author: MICROPIC
; *** Date: 04/01/2007
; *** Processor: Atmel AT89C51 Microcontroller (Compatible With MCS-51)
; *** Timekeeper: DS1307 I2C Serial Timekeeper IC
; *** Display: 16 characters x 2 lines LCD
;**************************************************************
; LCD Connections
LCD     DATA     P2         ; define LCD data port on port 1
Busy    BIT      LCD.7      ; define LCD busy flag
EN      BIT      P3.5       ; define LCD enable pin on port 2.2
RW      BIT      P3.6       ; define LCD register select pin on port 2.0
RS      BIT      P3.7       ; define LCD read/write pin on port 2.1
;**************************************************************
; KEYS
UP      BIT      P1.3
DN      BIT      P1.2
Rel_Set BIT      P3.4
T_Set   BIT      P3.2
A_Set   BIT      P3.3
;**************************************************************
Rel_Out BIT      P1.4
;**************************************************************
; I2C Connections
SCL     BIT      P1.0       ; I2C serial clock line
SDA     BIT      P1.1       ; I2C serial data line
;**************************************************************
; Slave Address
SAW     EQU      0D0H       ; Slave address for write (DS1307)
SAR     EQU      0D1H       ; Slave address for read (DS1307)
;**************************************************************
BitCnt  DATA     20H        ; BIT COUNTER FOR I2C ROUTINES
Sec     DATA     21H        ; SECONDS STORAGE RAM
Min     DATA     22H        ; MINUTES STORAGE RAM
Hour    DATA     23H        ; HOURS STORAGE RAM
Day     DATA     24H        ; DAY STORAGE RAM
Date    DATA     25H        ; DATE STORAGE RAM
Month   DATA     26H        ; MONTH STORAGE RAM
Year    DATA     27H        ; YEAR STORAGE RAM
SQW     DATA     28H        ; SQUARE-WAVE CONTROL
AL_Hour DATA     29H        ; ALARM HOURS STORAGE RAM SPACE
AL_Min  DATA     2AH        ; ALARM MINUTES STORAGE RAM SPACE
Rel_H   DATA     2BH        ; RELAY HOURS STORAGE RAM SPACE (FOR ON)
Rel_M   DATA     2CH        ; RELAY MINUTES STORAGE RAM SPACE (FOR ON)
RH_Off  DATA     2DH        ; RELAY HOURS STORAGE RAM SPACE (FOR OFF)
RM_Off  DATA     2EH        ; RELAY MINUTES STORAGE RAM SPACE (FOR OFF)
Flags   DATA     2FH        ; FLAGS
AL_Flag BIT      Flags.0    ; ALARM FLAG
RL_Flag BIT      Flags.1    ; RELAY TIMER FLAG
RL_On   BIT      FlagS.2
;**************************************************************
;                       ***MACRO'S***
I2C_Delay  MACRO
        NOP
           ENDM
;--------------------------------------------------------------
SCLHigh    MACRO
        SETB    SCL
        JNB     SCL,$
           ENDM
;--------------------------------------------------------------
D_Str      MACRO
        ACALL    Command
        LCALL    Disp_Char
           ENDM
;--------------------------------------------------------------
CLR_LCD    MACRO
        MOV      A,#01H
        ACALL    Command
           ENDM           
;**************************************************************
ORG     0000H
;--------------------------------------------------------------
        CLR      AL_Flag
        CLR      RL_Flag
        CLR      RL_On
        MOV      SP,#2FH
        MOV      SQW,#80H
        ACALL    SQW_W
        ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAW
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#3FH
        ACALL    I2C_Write
        ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAR
        ACALL    I2C_Write
        ACALL    I2C_Read_Last
        ACALL    I2C_Stop
        CJNE     A,#'~',INIT
        LJMP     LCD_I
;--------------------------------------------------------------                    
INIT:   ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAW
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#3FH
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#'~'
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#00H
        ACALL    I2C_Write
        ACALL    I2C_Stop
        SJMP     LCD_I
;--------------------------------------------------------------
RTC_Reset:
        MOV      R0,#21H
        MOV      R6,#07H
        ACALL    I2C_Start
MOV      A,#SAW
ACALL    I2C_Write
MOV      A,#00H
ACALL    I2C_Write
Loop1: MOV      A,@R0
ACALL    I2C_Write
INC      R0
DJNZ     R6,Loop1
ACALL    I2C_Stop
        RET
;--------------------------------------------------------------
AL_Off: CLR      AL_Flag
        MOV      SQW,#80H
        ACALL    SQW_W
        CLR_LCD
        MOV      A,#84H
        D_Str
        DB       'Alarm Off!',0
        MOV      A,#82H
        ACALL    Command
        MOV      A,#01H
        ACALL    Data_Disp
        ACALL    Delay
        ACALL    RL_Logo
        SJMP     Main
;--------------------------------------------------------------
Alarm_Set:
        JB       AL_Flag,AL_Off
        CLR_LCD
        MOV      A,#84H
        D_Str
        DB       'Set Alarm',0
        MOV      A,#82H
        ACALL    Command
        MOV      A,#01H
        ACALL    Data_Disp
        ACALL    Delay
        AJMP     AH
;--------------------------------------------------------------   
LCD_I:  ACALL    LCD_Initial
        ACALL    CGR
;--------------------------------------------------------------
Main:   ACALL    Disp_C
Start:  ACALL    Key_Scan
Back1:  MOV      R0,#21H
        MOV      R1,#0DH
        ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAW
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#00H
        ACALL    I2C_Write
        ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAR
        ACALL    I2C_Write
Loop:   ACALL    I2C_Read
        DJNZ     R1,Loop
        ACALL    I2C_Read_Last
        ACALL    I2C_Stop
        ACALL    Display
        ACALL    Alarm_Check
        ACALL    Relay_Check
        SJMP     Start           
;--------------------------------------------------------------
Key_Scan:
        JNB      T_Set,Jump1
        JNB      A_Set,Alarm_Set
        JNB      Rel_Set,Jump2
        RET
;--------------------------------------------------------------
Jump1:  LJMP     Time_Set
Jump2:  SJMP     Relay_Set
;--------------------------------------------------------------
Alarm_Check:
        JNB      AL_Flag,CH
        MOV      A,AL_Min
        CJNE     A,Min,Alarm_Off
        MOV      A,AL_Hour
        CJNE     A,Hour,Alarm_Off
        ACALL    Alarm_On
CH:     RET
;--------------------------------------------------------------
Alarm_Off:
        MOV      SQW,#80H
        ACALL    SQW_W
        RET
;--------------------------------------------------------------
RL_Off: CLR      RL_Flag
        SETB     Rel_Out
        CLR      RL_On
        CLR_LCD
        MOV      A,#84H
        D_Str
        DB       'Relay Off!',0
        MOV      A,#82H
        ACALL    Command
        MOV      A,#00H
        ACALL    Data_Disp
        ACALL    Delay
        ACALL    AL_Logo
        SJMP     Main
;--------------------------------------------------------------
SQW_W:  ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAW
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#07H
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,SQW
        ACALL    I2C_Write
        ACALL    I2C_Stop
        RET
;--------------------------------------------------------------
Alarm_On:
        MOV      SQW,#10H
        ACALL    SQW_W
        RET
;--------------------------------------------------------------
Relay_Check:
        JNB      RL_Flag,CH1
        JB       RL_On,Rel_Off
        MOV      A,Rel_M
        CJNE     A,Min,Relay_Off
        MOV      A,Rel_H
        CJNE     A,Hour,Relay_Off
        SETB     RL_On
        ACALL    Relay_On
CH1:    RET
;--------------------------------------------------------------
Relay_Off:
        SETB     Rel_Out
        RET
;--------------------------------------------------------------
Relay_On:
        CLR      Rel_Out
        RET
;--------------------------------------------------------------
Relay_Set:
        JB       RL_Flag,RL_Off
        LJMP     R_Set
;--------------------------------------------------------------
Rel_Off:MOV      A,RM_Off
        CJNE     A,Min,Relay_On
        MOV      A,RH_Off
        CJNE     A,Hour,Relay_On
        CLR      RL_On
        ACALL    Relay_Off
CH2:    RET
;--------------------------------------------------------------
Time_Set:  
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Hours:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,Hour
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD
        JNB      T_Set,$
I24:    PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KS24:   JNB      UP,Inc_Hour
        JNB      DN,Dec_Hour
        JNB      T_Set,Done_H
        SJMP     KS24
Inc_Hour:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#18H,SH
MOV      A,#00H
SH:     ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     I24
Dec_Hour:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,SH
MOV      A,#17H
SJMP     SH
Done_H: JNB      T_Set,$
        MOV      Hour,R7
;--------------------------------------------------------------             
Mint:   CLR_LCD
        MOV      A,#82H
        D_Str
        DB       'Set Minutes:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,Min
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      T_Set,$
M1:     PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KSMIN:  JNB      UP,Inc_Min
        JNB      DN,Dec_Min
        JNB      T_Set,DoneMin
        SJMP     KSMIN
Inc_Min:NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#3CH,SMin
MOV      A,#00H
SMin:   ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     M1
Dec_Min:NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,SMin
MOV      A,#3BH
SJMP     SMin
DoneMin:JNB      T_Set,$
        MOV      Min,R7
;--------------------------------------------------------------
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Days:',0
        MOV      A,#0C5H
        D_Str
        DB       '*   *',0
        MOV      A,#0C6H
        ACALL    Command
        MOV      A,Day
        PUSH     ACC
        LCALL    W_Day
        POP      ACC  
        JNB      T_Set,$
D1:     PUSH     ACC
        MOV      A,#0C6H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KSDAY:  JNB      UP,Inc_Day
        JNB      DN,Dec_Day
        JNB      T_Set,DoneDay
        SJMP     KSDAY
Inc_Day:NOP
        INC      A
CJNE     A,#08H,SDay
MOV      A,#01H
SDay:   PUSH     ACC
        LCALL    W_Day
        POP      ACC
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     D1
Dec_Day:NOP
        DEC      A
CJNE     A,#00H,SDay
MOV      A,#07H
SJMP     SDay
DoneDay:JNB      T_Set,$
        MOV      Day,A
;--------------------------------------------------------------
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Date:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,Date
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      T_Set,$
DA1:    PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KSDAT:  JNB      UP,Inc_DAT
        JNB      DN,Dec_DAT
        JNB      T_Set,DoneDAT
        SJMP     KSDAT
Inc_DAT:NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#20H,SDAT
MOV      A,#01H
SDAT:   ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     DA1
Dec_DAT:NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H,SDAT
MOV      A,#1FH
SJMP     SDAT
DoneDAT:JNB      T_Set,$
        MOV      Date,R7
;--------------------------------------------------------------
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Month:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,Month
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      T_Set,$
MM1:    PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KSMON:  JNB      UP,Inc_MON
        JNB      DN,Dec_MON
        JNB      T_Set,DoneMON
        SJMP     KSMON
Inc_MON:NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#0DH,SMON
MOV      A,#01H
SMON:   ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     MM1
Dec_MON:NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H,SMON
MOV      A,#0CH
SJMP     SMON
DoneMON:JNB      T_Set,$
        MOV      Month,R7
;--------------------------------------------------------------
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Year:',0
        MOV      A,#0C6H
        D_Str
        DB       '20',0
        MOV      A,#0C8H
        ACALL    Command
        MOV      A,Year
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      T_Set,$
YY1:    PUSH     ACC
        MOV      A,#0C8H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KSYY:   JNB      UP,Inc_YY
        JNB      DN,Dec_YY
        JNB      T_Set,DoneYY
        SJMP     KSYY
Inc_YY: NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#64H,SYY
MOV      A,#00H
SYY:    ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     YY1
Dec_YY: NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,SYY
MOV      A,#63H
SJMP     SYY
DoneYY: JNB      T_Set,$
        MOV      Year,R7
        MOV      Sec,#00H
        ACALL    RTC_Reset
        ACALL    Done
        ACALL    Disp_C
        ACALL    RL_Logo
        ACALL    AL_Logo        
        LJMP     Main   
;-------------------------------------------------------------- 
Done:
        CLR_LCD
        MOV      A,#86H
        D_Str
        DB       'Done!',0
        ACALL    Delay
        RET
;--------------------------------------------------------------
Delay:  MOV      R2,#0FFH
        MOV      R3,#14H
LP3:    MOV      R2,#0FFH
LP2:    MOV      R5,#0FFH
LP1:    DJNZ     R5,LP1
        DJNZ     R2,LP2
        DJNZ     R3,LP3
        RET
;--------------------------------------------------------------
AH:     CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Hours:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,AL_Hour
        MOV      R7,A        
        ACALL    Disp_BCD  
ALH1:   PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
ALH2:   JNB      UP,Inc_AL_Hour
        JNB      DN,Dec_AL_Hour
        JNB      A_Set,DoneALH
        SJMP     ALH2
Inc_AL_Hour:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#18H,Z_AL_H
MOV      A,#00H
Z_AL_H: ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     ALH1
Dec_AL_Hour:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,Z_AL_H
MOV      A,#17H
SJMP     Z_AL_H
DoneALH:JNB      A_Set,$
        MOV      AL_Hour,R7
        CLR_LCD
        MOV      A,#82H
        D_Str
        DB       'Set Minutes:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,AL_Min
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      A_Set,$
ALM1:   PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
ALM2:   JNB      UP,Inc_AL_Min
        JNB      DN,Dec_AL_Min
        JNB      A_Set,DoneAL_Min
        SJMP     ALM2
Inc_AL_Min:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#3CH,SAL_Min
MOV      A,#00H
SAL_Min:ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     ALM1
Dec_AL_Min:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,SAL_Min
MOV      A,#3BH
SJMP     SAL_Min
DoneAL_Min:
        JNB      A_Set,$
        MOV      AL_Min,R7
        SETB     AL_Flag
        ACALL    ALT_Done
        ACALL    Done
        ACALL    RL_Logo
        ACALL    AL_Logo        
        LJMP     Main
;--------------------------------------------------------------
R_Set:  CLR_LCD
        MOV      A,#81H
        D_Str
        DB       ' Set Timer(ON)',0
        MOV      A,#80H
        ACALL    Command
        MOV      A,#00H
        ACALL    Data_Disp
        ACALL    Delay
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Hours:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,Rel_H
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      Rel_Set,$
RTH1:   PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KHREL:  JNB      UP,Inc_Rel_H
        JNB      DN,Dec_Rel_H
        JNB      Rel_Set,DoneRel_H
        SJMP     KHREL
Inc_Rel_H:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#18H,HRel
MOV      A,#00H
HRel:   ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     RTH1
Dec_Rel_H:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,HRel
MOV      A,#17H
SJMP     HRel
DoneRel_H:
        JNB      Rel_Set,$
        MOV      Rel_H,R7
        CLR_LCD
        MOV      A,#82H
        D_Str
        DB       'Set Minutes:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,Rel_M
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      Rel_Set,$
RTM1:   PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KMREL:  JNB      UP,Inc_Rel_M
        JNB      DN,Dec_Rel_M
        JNB      Rel_Set,DoneRel_M
        SJMP     KMREL
Inc_Rel_M:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#3CH,MRel
MOV      A,#00H
MRel:   ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     RTM1
Dec_Rel_M:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,MRel
MOV      A,#3BH
SJMP     MRel
DoneRel_M:
        JNB      Rel_Set,$
        MOV      Rel_M,R7
Off:    CLR_LCD
        MOV      A,#81H
        D_Str
        DB       ' Set Timer(OFF)',0
        MOV      A,#80H
        ACALL    Command
        MOV      A,#00H
        ACALL    Data_Disp
        ACALL    Delay
        CLR_LCD
        MOV      A,#83H
        D_Str
        DB       'Set Hours:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,RH_Off
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      Rel_Set,$
RTHF1:  PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KHFREL: JNB      UP,Inc_Rel_HF
        JNB      DN,Dec_Rel_HF
        JNB      Rel_Set,DoneRel_HF
        SJMP     KHFREL
Inc_Rel_HF:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#18H,HFRel
MOV      A,#00H
HFRel:  ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     RTHF1
Dec_Rel_HF:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,HFRel
MOV      A,#17H
SJMP     HFRel
DoneRel_HF:
        JNB      Rel_Set,$
        MOV      RH_Off,R7
        CLR_LCD
        MOV      A,#82H
        D_Str
        DB       'Set Minutes:',0
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        MOV      A,RM_Off
        MOV      R7,A
        ACALL    Disp_BCD  
        JNB      Rel_Set,$
RFTM1:  PUSH     ACC
        MOV      A,#0C7H
        ACALL    Command
        POP      ACC
KFMREL: JNB      UP,Inc_Rel_MF
        JNB      DN,Dec_Rel_MF
        JNB      Rel_Set,DoneRel_MF
        SJMP     KFMREL
Inc_Rel_MF:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        INC      A
CJNE     A,#3CH,MFRel
MOV      A,#00H
MFRel:  ACALL    Hex_2_BCD
ACALL    Disp_BCD
JNB      UP,$
JNB      DN,$
SJMP     RFTM1
Dec_Rel_MF:
        NOP
        ACALL    BCD_2_Hex
        DEC      A
CJNE     A,#00H-1,MFRel
MOV      A,#3BH
SJMP     MFRel
DoneRel_MF:
        JNB      Rel_Set,$
        MOV      RM_Off,R7
        SETB     RL_Flag
        ACALL    ALT_Done
        ACALL    Done
        ACALL    RL_Logo
        ACALL    AL_Logo        
        LJMP     Main
;--------------------------------------------------------------
RL_Logo:JNB      RL_Flag,WE1
        MOV      A,#0CDH
        ACALL    Command
        MOV      A,#00H
        ACALL    Data_Disp
WE1:    RET
;--------------------------------------------------------------
AL_Logo:JNB      AL_Flag,WE2
        MOV      A,#0C2H
        ACALL    Command
        MOV      A,#01H
        ACALL    Data_Disp
WE2:    RET
;--------------------------------------------------------------
ALT_Done:
        MOV      R1,#29H
        MOV      R3,#07H
        ACALL    I2C_Start
        MOV      A,#SAW
        ACALL    I2C_Write
        MOV      A,#08H
        ACALL    I2C_Write
LOOP4:  MOV      A,@R1
        ACALL    I2C_Write
        INC      R1
        DJNZ     R3,LOOP4
        ACALL    I2C_Stop
        RET        
;--------------------------------------------------------------    
LCD_Initial:
        MOV      A,#38H
ACALL    Command
MOV      A,#0CH
ACALL    Command
CLR_LCD
MOV      A,#06H
ACALL    Command
RET        
;--------------------------------------------------------------
Display:MOV      R1,#21H
MOV      A,#0CAH
ACALL    Command
MOV      A,@R1
ACALL    Disp_BCD
;
        INC      R1
MOV      A,#0C7H
ACALL    Command
MOV      A,@R1
ACALL    Disp_BCD
;
        INC      R1
MOV      A,#0C4H
ACALL    Command
MOV      A,@R1
ACALL    Disp_BCD
;
        INC      R1
MOV      A,#80H
ACALL    Command
MOV      A,@R1
LCALL    W_Day
;
        INC      R1
MOV      A,#86H
ACALL    Command
MOV      A,@R1
ACALL    Disp_BCD
;
        INC      R1
MOV      A,#89H
ACALL    Command
MOV      A,@R1
ACALL    Disp_BCD
;
        INC      R1
MOV      A,#8EH
ACALL    Command
MOV      A,@R1
ACALL    Disp_BCD
        RET
;--------------------------------------------------------------
Hex_2_BCD:
        MOV      B,#00001010B
DIV      AB
MOV      R3,B
MOV      B,#00010000B
MUL      AB
ADD      A,R3
MOV      R7,A
RET
;--------------------------------------------------------------
BCD_2_Hex:
        MOV      B,#00010000B
DIV      AB
MOV      R3,B
MOV      B,#00001010B
MUL      AB
ADD      A,R3
RET
;--------------------------------------------------------------
Disp_BCD:
PUSH     ACC
MOV      R5,A
ANL      A,#11110000B
SWAP     A
MOV      DPTR,#Ascii_Code
MOVC     A,@A+DPTR
ACALL    Data_Disp
MOV      A,R5
ANL      A,#00001111B
MOVC     A,@A+DPTR
ACALL    Data_Disp
POP      ACC
RET
;--------------------------------------------------------------
Disp_C: MOV      A,#80H 
        D_Str
        DB       '        /  /20  ',0
        MOV      A,#0C0H
        ACALL    Command
        MOV      A,#'*'
        ACALL    Data_Disp
        MOV      A,#0C6H
        ACALL    Command
        MOV      A,#':'
        ACALL    Data_Disp
        MOV      A,#0C9H
        ACALL    Command
        MOV      A,#':'
        ACALL    Data_Disp
        MOV      A,#0CFH
        ACALL    Command
        MOV      A,#'*'
        ACALL    Data_Disp
        RET
;--------------------------------------------------------------
CGR: MOV      R4,#08H
        MOV      R5,#40H
        MOV      DPTR,#Clock
        ACALL    WRI
        MOV      R4,#08H
        MOV      R5,#48H
        MOV      DPTR,#Bell
        ACALL    WRI
        RET
;--------------------------------------------------------------
WRI:    CLR      A
        ACALL    Get_Ready
        MOV      LCD,R5
        CLR      RS
        CLR      RW
        SETB     EN
        CLR      EN
        INC      R5
        MOVC     A,@A+DPTR
        ACALL    Data_Disp
        INC      DPTR
        DJNZ     R4,WRI
        RET      
;---------------------------------------;      
; ************I2C Commands************* ;
;---------------------------------------;
I2C_Start:
SETB     SCL
SETB     SDA
I2C_Delay
CLR      SDA
I2C_Delay
CLR      SCL
RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Stop:
CLR      SDA
SETB     SCL
I2C_Delay
SETB     SDA
RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Write:
MOV      BitCnt,#08H
I2C_Write_Loop:
RLC      A
MOV      SDA,C
NOP
SCLHigh
CLR      SCL
DJNZ     BitCnt,I2C_Write_Loop
NOP
SETB     SDA
NOP
SETB     SCL
I2C_Delay
MOV      C,SDA
CLR      SCL
NOP
JNC      Label
ACALL    I2C_Stop
ACALL    I2C_Start
SJMP     I2C_Write
Label: RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Read_Dummy:
SETB     SDA
CLR      A
MOV      BitCnt,#08H
I2C_Read_Loop:
CLR      SCL
I2C_Delay
SCLHigh
MOV      C,SDA
RLC      A
DJNZ     BitCnt,I2C_Read_Loop
CLR      SCL
MOV      @R0,A
INC      R0
RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Ack_Write:
CLR      SDA
NOP
SETB     SCL
I2C_Delay
CLR      SCL
SETB     SDA
I2C_Delay
RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Nack_Write:
SETB     SDA
NOP
SETB     SCL
I2C_Delay
CLR      SCL
I2C_Delay
RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Read:
ACALL    I2C_Read_Dummy
ACALL    I2C_Ack_Write
RET
;--------------------------------------------------------------
I2C_Read_Last:
ACALL    I2C_Read_Dummy
ACALL    I2C_Nack_Write
RET        
;--------------------------------------;
; ************LCD CommandS*************;
;--------------------------------------;
Command:ACALL    Get_Ready
        MOV      LCD,A
        CLR      RS
        CLR      RW
        SETB     EN
        CLR      EN
        RET
;--------------------------------------------------------------
Data_Disp:
        ACALL    Get_Ready
        MOV      LCD,A
        SETB     RS
        CLR      RW
        SETB     EN
        CLR      EN
        RET
;--------------------------------------------------------------
Get_Ready:
        SETB     Busy
        CLR      RS
        SETB     RW
Back:   CLR      EN
        SETB     EN
        JB       Busy,BACK
        RET
;--------------------------------------------------------------
Disp_Char:
        POP      DPH
        POP      DPL
Print_Text:
        CLR      A
        MOVC     A,@A+DPTR
        CJNE     A,#00H,Loop2
        SJMP     Return
Loop2:  MOV      R4, A
        LCALL    Data_Disp
        INC      DPTR
        LJMP     Print_Text
Return: MOV      A,#01H
        JMP      @A+DPTR
;--------------------------------------------------------------
W_Day:  CJNE     A,#01H,MON
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Sun',0
        RET
MON:    CJNE     A,#02H,TUE
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Mon',0
        RET
TUE:    CJNE     A,#03H,WED
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Tue',0
        RET
WED:    CJNE     A,#04H,THU
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Wed',0
        RET
THU:    CJNE     A,#05H,FRI
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Thu',0
        RET
FRI:    CJNE     A,#06H,SAT
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Fri',0
        RET
SAT:    CJNE     A,#07H,WHAT
        LCALL    Disp_Char
        DB       'Sat',0
        RET
WHAT:   RET
;--------------------------------------------------------------
Ascii_Code:
        DB       30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
;--------------------------------------------------------------
;Icons        
Clock:  DB       00H,0EH,15H,17H,11H,0EH,00H,00H
Bell:   DB       04H,0EH,0EH,0EH,1FH,00H,04H,00H
;--------------------------------------------------------------
END

( Full code Asem + Protues)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Bạn nào có nhu cầu vẽ mạch Nguyên Lý + Layout + PCB: New.moon9xone@gmail.com

Theo 8051projects.info

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts