Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, January 13, 2014


Băm Xung Cho LED Với Chân P0.0

Linh kiện cần dùng 
2 tụ 22p hoặc 33p
1 thạch anh 12MHz
1 tụ 10uF
1 trở 10k
1 trở thanh 10k hoặc trở 1k
1 led 5 mm màu tùy ý
1 trở 220k hoặc 100k
nguồn 5v có thể lấy từ nguồn máy tính hoặc sạc điện thoại

Một số chú ý khi băm xung: 
Để led sáng mịn và không có cảm giác bị giật thì
Tần số f khi băm xung phải luôn đảm bảo f >= 60Hz
Nếu f = 60Hz ==> T = 1/60Hz = 16ms
Ví dụ: Chia cường độ led ra làm 16 mức thì trong chu kỳ T = 16ms ta chia ra 16 mức khác nhau.
nghĩa là mỗi mức giữ 1ms

- Code viết sau đây sẽ sáng dần và tắt dần LED tại PORT0.0 sử dụng vòng lặp.

Tiến hành. Viết code
Đầu tiên là code bằng C cho 8051

Các bạn xem sơ đồ thuật toán để hiểu chi tiết hơn

Còn đây là Code C:
/*Thach anh su dung f=12Mhz*/
#include "regx52.h"
sbit led = P0^0;

void led_dimmer();

void delay_ms(unsigned char time){
   unsigned char temp;
   while(time--){
      temp = 85;
      while(temp--);
      temp = 60;
      while(temp--);
   };
}

void main(){
   while(1){
      led_dimmer();
   }
}

void led_dimmer(){
   unsigned char i,j;
 
   for(i=1;i<=16;i++){
      j=0;
      while(++j<5){     // tong time delay la 16*20 = 320 ms
         led = 1;
         delay_ms(i);  
         led = 0;
         delay_ms(16-i);
      }    
   }
   for(i=1;i<=16;i++){
      j=0;
      while(++j<5){     // tong time delay la 16*20 = 320 ms
         led = 1;
         delay_ms(16-i);  
         led = 0;
         delay_ms(i);
      }    
   }
}

Debug:Tính thời gian delay cho đoạn code trên
5: void delay_ms(unsigned char time){ 
   6:       unsigned char temp; 
   7:       while(time--){ 
C:0x0003    AD07   MOV    R5,0x07   ;2ckm
C:0x0005    1F     DEC    R7           ;1ckm
C:0x0006    ED     MOV    A,R5         ;1ckm
C:0x0007    6012   JZ     C:001B      ;2ckm
   8:           temp = 250; 
C:0x0009    7EFA   MOV    R6,#0x55   ; 2ckm
   9:           while(temp--);  
C:0x000B    AD06   MOV    R5,0x06    ; 2ckm
C:0x000D    1E     DEC    R6   ;1ckm
C:0x000E    ED     MOV    A,R5  ;1ckm
C:0x000F    70FA   JNZ    C:000B   ;2ckm
    10:           temp = 62; 
C:0x0011    7E3E   MOV    R6,#0x3C    ;2ckm
    11:           while(temp--);  
C:0x0013    AD06   MOV    R5,0x06      ;2ckm
C:0x0015    1E     DEC    R6   ;1ckm
C:0x0016    ED     MOV    A,R5   ;1ckm
C:0x0017    60EA   JZ     delay_ms(C:0003)    ;2ckm
C:0x0019    80F8   SJMP   C:0013      ;2ckm
    12:       };

Phân tích đoạn code trên thì ta được:
: 6 + 2 + 80*6 + 2 + 60*8 = 1000 (ckm)
==> t = 1000*Tosc (Tosc) tần số thạch anh. Ví dụ thạch anh 12MHz thì t = 1ms

CODE DÙNG ASM:

          ORG 0000H
         LJMP  MAIN
MAIN:     
         MOV   R3,#01
NHAY1:     
         CLR   A
         MOV   R4,A
NHAY2: INC   R4
         MOV   A,R4
         CLR   C
         SUBB  A,#05
         JNC   NHAY3
         SETB  P0.0
         MOV   R7,0X03
         CALL  DELAY1MS
         CLR   P0.0
         CLR   C
         MOV   A,#16
         SUBB  A,R3
         MOV   R7,A
         CALL  DELAY1MS
         SJMP  NHAY2

NHAY3:      INC   R3
         CJNE  R3,#17,NHAY1
         MOV   R3,#01

NHAY4:      CLR   A
         MOV   R4,A

NHAY5:      INC   R4
         MOV   A,R4
         CLR   C
         SUBB  A,#05
         JNC   NHAY6
         SETB  P0.0
         CLR   C
         MOV   A,#16
         SUBB  A,R3
         MOV   R7,A
         CALL  DELAY1MS
         CLR   P0.0
         MOV   R7,0X03
         CALL  DELAY1MS
         SJMP  NHAY5

NHAY6:      INC   R3
         CJNE  R3,#17,NHAY4
         LJMP  MAIN

DELAY1MS:   MOV  R5,0X07
         DEC  R7
         MOV  A,R5
         JZ   OFF_TIME
         MOV  TMOD,#01
         MOV  TH0,#0FCH
         MOV  TL0,#018H
         SETB TR0
         JNB  TF0,$
         CLR  TF0
         CLR  TR0
         SJMP  DELAY1MS
OFF_TIME:   RET

END 


Tính thời gian trễ mình dùng timer0, chế độ 16 bit
cách tính toán các bạn có thể tham khảo thêm tại tài liệu 8051

Mô phỏng trên Proteus
 
Mạch thực tế
 
Video: Thực hiện trên Board

Copyright tienhuypro from dientuvietnam.net

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts