Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, December 2, 2013


Code:

#include <REGX52.H>
sbit SCK1   = P2^0;
sbit DATA1  = P2^1;
sbit SCL1   = P2^2;

sbit SCK2   = P2^3;
sbit DATA2  = P2^4;
sbit SCL2   = P2^5;
//         1     2  3   4    5    6
unsigned char code mang[] = { 0xFC,0xFC,0x80,0x80,0xFC,0xFC,
           0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,
            0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,0xFF,0xff
        }; //T A N
unsigned char cot[8]   = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

void delay(unsigned int t)
{
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i<t;i++)
 for (j=0;j<=125;j++);
}

void quethang(unsigned char num)
{
 int i,temp;
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  temp = num;
  temp = temp&0x80;
  if(temp==0x80) DATA1 = 1;
  else DATA1 = 0;
  num=num<<1;
  SCK1 = 0;
  SCK1 = 1;
 }
 SCL1 = 0;
 SCL1 = 1;
}

 void quetcot(unsigned char num)
{
 int i,temp;
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  temp = num;
  temp = temp&0x80;
  if(temp==0x80) DATA2 = 1;
  else DATA2 = 0;
  num=num<<1;
  SCK2 = 0;
  SCK2 = 1;
 }
 SCL2 = 0;
 SCL2 = 1;
}

void main()
{
 int j,i,k;
 while(1)
 {
  for(j=0;j<18;j++)

   for(k=0;k<10;k++)//tan so quet
   for(i=0;i<8;i++)
   {  
    quetcot(cot[i]);
    quethang(mang[(i+j)%18]);
    delay(5);
   }
   quetcot(0x00);
   delay(100);
 }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

Echipkool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts