Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, November 21, 2013

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, và cũng ná ná như thế ^^

Code 1:

#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char

uchar code LEDData[]=
{
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
};
sbit OE = P1^0;
sbit EOC = P1^1;
sbit ST = P1^2;
sbit CLK = P1^3;

void DelayMS(uint ms)
{
uchar i;
while(ms--)
{
for(i=0;i<120;i++);
}
}

void Display_Result(uchar d)
{
P2 = 0xf7;
P0 = LEDData[d%10];
DelayMS(5);
P2 = 0xfb;
P0 = LEDData[d%100/10];
DelayMS(5);
P2 = 0xfd;
P0 = LEDData[d/100];
DelayMS(5);
}

void main()
{
TMOD = 0x02;
TH0 = 0x14;
TL0 = 0x00;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
P1 = 0x3f;
while(1)
{
ST = 0;
ST = 1;
ST = 0;
while(EOC == 0);
OE = 1;
Display_Result(P3);
OE = 0;
}
}

void Timer0_INT() interrupt 1
{
CLK = !CLK;
}Code 2: 

#include <REGX51.H>
#define START P3_0
#define ALE P3_1
#define A P3_2
#define B P3_3
#define C P3_4
#define dtlcd P2
#define adc P1

unsigned char code MA7D[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x90,0x8 0};
unsigned char nd;


void delay( unsigned int t)
{ while( t--); }

unsigned char docadc(unsigned char kenh)
{
A=kenh&(0x04);
B=kenh&(0x02);
C=kenh&(0x01);
START=ALE=1;
START=ALE=0;
delay(100);
return docadc;
}

void ht_nd()
{
nd=docadc(7);
delay(100);
P2=MA7D[nd/10]; P0_3=0; delay(100); P0_3=1;
P2=MA7D[nd%10]; P0_2=0; delay(100); P0_2=1;

}

void main()
{
while(1)
{ht_nd();
}
}

( Mô Phỏng Protues đang update)

EchipKool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts