Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, November 1, 2013


working module.jpg
diy kits.jpg
Bộ này đồng hồ digtial đi kèm với các tính năng và chức năng dưới đây:

tính năng
• đồng hồ kỹ thuật số
• Số lượt truy cập
• Thời gian báo động
• Đồng hồ bấm giờ

nút
• S1: nút lựa chọn chức năng
• S2: mở rộng nút chức năng
• S3: nút điều chỉnh

chức năng:
Đồng hồ thiết lập: Báo chí S1 một lần, bạn sẽ thấy đồng hồ hiển thị nhấp nháy, nhấn S2 một lần để thêm 1 giờ, báo chí S3 một để thêm 1 phút.

Thiết lập báo động: Nhấn S1 hai lần, bạn sẽ thấy ruột giữ ánh sáng trên, nhấn S2 một lần để thêm 1 giờ, báo chí S3 một lần để thêm 1 phút. Nó sẽ tắt báo thức khi giá trị hơn 23 giờ và bạn sẽ thấy - ï ¼ -? Ï ¼? -. Báo động sẽ giữ còi trên trong 3 giây.

Thiết lập truy cập: Báo chí S1 ba lần, bạn sẽ thấy ruột giữ ra và số lần hiển thị 0. Nhấn S2 để chọn chữ số từ cuối thấp hơn để kết thúc cao hơn, sau đó nhấn S3 để thêm 1. Nó sẽ bắt đầu đếm khi bạn nhấn lần thứ 6 S2.

Đồng hồ bấm giờ: Nhấn S1 bốn lần, bạn sẽ thấy ¼ 00ï 00ï ¼ 00, đại tràng giữ trên, nhấn S2 một lần để bắt đầu đồng hồ bấm giờ, báo chí S2 một lần nữa để ngăn chặn nó??. Nhấn S3 để xóa số.
Bước 1: Tất cả các vật liệu cần thiết cho Kits này
Đây là những thành phần bạn sẽ cần cho bộ đồng hồ này:

1. AT89C2051 U2
2. 78L05 U1
3. 12MHz Oscillator X3
4. 2 chữ số hiển thị 7segment LED1
5. 2 chữ số hiển thị 7segment LED2
6. 2 chữ số hiển thị 7segment LED3
7. D2 LED
8. LED D3
9 .LED D4
10. LED D5
11. Buzzer U7
12. CAP 30pF C1
13. CAP 30pF C2
14. CAP 0.1uF (104) C3
15. CAP 0.1uF (104) C4
16. CAP 10uF C5
17. CAP 100uF C6
18. PNP 9012 Q1
19. PNP 9012 Q2
20. PNP 9012 Q3
21. PNP 9012 Q4
22. PNP 9012 Q5
23. PNP 9012 Q6
24. PNP 9012 Q7
25. nút S1
26. Nút S2
27. S3 BUTTON
28. Điện trở 220 Ohm R1
29. Điện trở 220 Ohm R2
30. Điện trở 220 Ohm R3
31. Điện trở 220 Ohm R4
32. Điện trở 220 Ohm R5
33. Điện trở 220 Ohm R10
34. Điện trở 220 Ohm R11
35. Điện trở 1K Ohm R12
36. Điện trở 1K Ohm R13
37. Điện trở 1K Ohm R14
38. Điện trở 1K Ohm R15
39. Điện trở 1K Ohm R16
40. Điện trở 1K Ohm R17
41. Điện trở 1K Ohm R18
42. Điện trở 5.1K Ohm R19
43. Điện trở 2K Ohm R7
44. Điện trở 2K Ohm R8
45. Điện trở 10K Ohm R6
46. 2 pin nối J1
47. 2 pin nối J2
48. 2 pin kết nối J3
49. 20pin DIP ổ cắm -
50. PCB 50mmx105mm -
Bước 2: Sơ đồ mạch và PCBBước 3: Một ví dụ về mã nguồn (ngôn ngữ C):
#include<REG2051.H>
code senen_seg[10]={0x81,0xe7,0x92,0xa2,0xe4,0xa8,0x88,0xe3,0x80,0xa0};
bit key1_enter=0,key2_enter=0,key3_enter=0,countdown_mark=0,stopwatch_mark=0,count_mark=0,bell_mark=0;
unsigned char program=0,program_variable=0,count_bit=0,count=0;
unsigned char hour=10,minute=10,second=0;
unsigned char delayed_hour=22,delayed_minute=10,delayed_second=0;
unsigned char count_hour=0,count_minute=0,count_second=0;
unsigned int count_time=0,count_count=0;
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++)
;
}
void time0_init(void){
EA=0;
TR0=0;
TMOD=0x02;
TH0=0x4;
TL0=0x4;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
}

static void timer0_isr(void) interrupt TF0_VECTOR using 1
{
count_time++;
if(count_time>=4020){
count_time=0;
second++;
if(second>=60){
second=0;
minute++;
if(minute>=60){
minute=0;
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
}
}
}
if(delayed_hour==hour && delayed_minute==minute && second<4) P3_7=0;
else P3_7=1;
if(countdown_mark==1){
count_count++;
if(count_count>=4000 && (count_second!=0|count_minute!=0|count_hour!=0)){
count_count=0;
count_second--;
if(count_second>=60){
count_second=59;
count_minute--;
if(count_minute>=60){
count_minute=59;
count_hour--;
if(count_hour>=100) count_hour=99;
}
}
}
if(count_second==0&&count_minute==0&&count_hour==0&&count_count<=12000) P3_7=0;
else P3_7=1;
if(count_count>=15000) count_count=14000;
}
if(stopwatch_mark==1){ count_count++;
if(count_count>=40){
count_count=0;
count_second++;
if(count_second>=100){
count_second=0;
count_minute++;
if(count_minute>=60){
count_minute=0;
count_hour++;
if(count_hour>=60) count_hour=0;
}
}
}
}
}
unsigned char show_key (void){
unsigned char x=0,y=0;
switch (program){
case 0: P1&=senen_seg[second%10]; 
break;
case 1: if(count_time>=2000) P1&=senen_seg[second%10]; 
break;
case 2: if(delayed_hour==24) P1=0xfe; 
else P1&=senen_seg[delayed_second%10];
break;
case 3: if(count_bit>=0) P1&=senen_seg[count_second%10];
else P1=0xff;
break;
case 4: P1&=senen_seg[count_second%10]; 
break;
case 5: P1&=senen_seg[count_second%10]; 
break;
}
P3_3=0;
delay(10);
if(P3_5==0){ 
key1_enter=1;
if(count<=254)count++;
}
if(P3_4==0) key2_enter=1;
if(P3_2==0) key3_enter=1; 
P3_3=1;
P1|=0xff;
switch (program){
case 0: P1&=senen_seg[second/10];
break;
case 1: if(count_time>=2000) P1&=senen_seg[second/10]; 
break;
case 2: if(delayed_hour==24) P1=0xfe; 
else P1&=senen_seg[delayed_second/10];
break;
case 3: if(count_bit>=1) P1&=senen_seg[count_second/10];
else P1=0xff;
break;
case 4: P1&=senen_seg[count_second/10];
break;
case 5: P1&=senen_seg[count_second/10];
break;
}
P3_1=0;
delay(10);
P3_1=1;
P1|=0xff;
switch (program){
case 0: P1&=senen_seg[minute%10];
break;
case 1: if(count_time>=2000) P1&=senen_seg[minute%10];
break;
case 2: if(delayed_hour==24) P1=0xfe;
else P1&=senen_seg[delayed_minute%10];
break;
case 3: if(count_bit>=2) P1&=senen_seg[count_minute%10];
else P1=0xff;
break;
case 4: P1&=senen_seg[count_minute%10];
break;
case 5: P1&=senen_seg[count_minute%10];
break;
}
P3_2=0;
delay(10);
P3_2=1;
P1|=0xff;
switch (program){
case 0: P1&=senen_seg[minute/10];
break;
case 1: if(count_time>=2000) P1&=senen_seg[minute/10];
break;
case 2: if(delayed_hour==24) P1=0xfe;
else P1&=senen_seg[delayed_minute/10];
break;
case 3: if(count_bit>=3) P1&=senen_seg[count_minute/10];
else P1=0xff;
break;
case 4: P1&=senen_seg[count_minute/10];
break;
case 5: P1&=senen_seg[count_minute/10]; 
break;
}
P3_5=0;
delay(10);
P3_5=1;
P1|=0xff;
switch (program){
case 0: P1&=senen_seg[hour%10];
break;
case 1: if(count_time>=2000) P1&=senen_seg[hour%10]; 
break;
case 2: if(delayed_hour==24) P1=0xfe;
else P1&=senen_seg[delayed_hour%10];
break;
case 3: if(count_bit>=4) P1&=senen_seg[count_hour%10];
else P1=0xff;
break;
case 4: P1&=senen_seg[count_hour%10]; break;
case 5: P1&=senen_seg[count_hour%10];
break;
}
P3_0=0;
delay(10);
if(P3_4==1 && key2_enter==1){
x=3; key2_enter=0;
}
P3_0=1;
P1|=0xff;
switch (program){
case 0: P1&=senen_seg[hour/10]; break;
case 1: if(count_time>=2000) P1&=senen_seg[hour/10]; break;
case 2: if(delayed_hour==24) P1=0xfe; else P1&=senen_seg[delayed_hour/10];
break;
case 3: if(count_bit>=5)P1&=senen_seg[count_hour/10]; else P1=0xff;
break;
case 4: P1&=senen_seg[count_hour/10];
break;
case 5: P1&=senen_seg[count_hour/10]; break;
}
P3_4=0;
delay(10);
if(P3_5==1 && key1_enter==1){
if(count>=127) x=1; else x=2; key1_enter=0;
count=0;
}
if(P3_2==1 && key3_enter==1){
x=4; 
key3_enter=0;
}
P3_4=1;
P1|=0xff;
if(program<=1 && count_time>=2000) P1&=0xff;
if(program<=1 && count_time<=2000) P1&=0x7f;
if(program==2) P1&=0x7f;
if(program==3) P1&=0xff;
if(program==4) P1&=0x7f;
if(program==5) P1&=0xff;
y=x;
x=0;
return y;
}
void main(){ 
P1=0xff;
P3=0xff;
time0_init();
while(1){
switch(program){
case 0: while(program==0){
switch(show_key()){
case 0: break;
case 1: program=0;
break;
case 2: program=1;
break;
}
}
break; 
case 1: while(program==1){
switch(show_key()){
case 0: break;
case 1: program=0;
break;
case 2: program=2;
break;
case 3: hour++;
if(hour>=24)hour=0;
break;
case 4: minute++;
if(minute>=60)minute=0;
break;
}
}
break;
case 2: while(program==2){
switch(show_key()){
case 0: break;
case 1: program=0;
break;
case 2: program=3;
break;
case 3: delayed_hour++;
if(delayed_hour>=25)delayed_hour=0;
break;
case 4: delayed_minute++;
if(delayed_minute>=60)delayed_minute=0;
break;
}
}
break;
case 3: while(program==3){ 
switch(show_key()){
case 0: break;
case 1: program=0;
break;
case 2: program=4;
break;
case 3: count_bit++;
if(count_bit>=7)count_bit=0;
break;
case 4: switch(count_bit){
case 0: count_second+=1;
break;
case 1: count_second+=10;
break;
case 2: count_minute+=1;
break;
case 3: count_minute+=10;
break;
case 4: count_hour+=1;
break;
case 5: count_hour+=10;
break;
case 6: break;
}
if(count_hour>=100) count_hour-=100;
if(count_minute>=60) count_minute-=60;
if(count_second>=60) count_second-=60;
break;
}
if(count_bit==6) countdown_mark=1;
else countdown_mark=0;
}
break;
case 4: count_hour=0; 
count_minute=0;
count_second=0;
while(program==4){
switch(show_key()){
case 0: break;
case 1: program=0;
break;
case 2: program=5;
break;
case 3: stopwatch_mark=~stopwatch_mark;
break;
case 4: if(stopwatch_mark==0){
count_hour=0;
count_minute=0;
count_second=0;
}
break;
}
}
break; 
case 5: count_hour=0;
count_minute=0;
count_second=0;
while(program==5){
switch(show_key()){
case 0: break;
case 1: program=0;
break;
case 2: program=0;
break;
case 3: count_second++;
if(count_second>=100){
count_second=0;
count_minute++;
if(count_minute>=100){
count_minute=0;
count_hour++;
if(count_hour>=100)count_hour=0;
}
}
break;
case 4: count_hour=0;
count_minute=0;
count_second=0;
break;
}
if(P3_7==0){
while(P3_7==0) show_key();
count_second++;
if(count_second>=100){
count_second=0;
count_minute++;
if(count_minute>=100){
count_minute=0;

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts