Nguồn 3.3V DC dùng LM1117


Nguồn 3.3v từ nguồn 5v dùng IC
IC ổn áp 7833, LT1117-3.3V
 
Sử dụng Zenner 3.3V

Sử dụng 3 diode

Tín hiệu 3.3v và 5v
Sử dụng MOSFET

Sử dụng Diode

Dùng bộ so sánh


Điện áp giữa Voh và Vol cho ngõ ra 3.3V là

Giá trị của R1 và R2 là

Dùng điện trở

Tính toán giá trị của điện trở