Linh kiện chính

1 Contact thường mở

2 Transistor BC547 – NPN, khuyếch đại

1 Transistor BC557 – PNP

1 Rờ le

1 Còi báo động

Hoạt động

Kích hoạt contact thường mở nối cơ khí với cơ cấu cần bảo vệ (chân chống giữa chẳng hạn), còi báo động sẽ được nối GND thông qua reley 27OR. Còi báo động sẽ tự tắt sau thời gian được qui định bởi giá trị của tụ C1.