Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, November 20, 2013Cảm biến nhiệt độ AT89C2051 + DS18S20

                                           

Board mạch (kích thước 7.3  x 4.1mm)


Bố trí linh kiện 


Sơ đồ nguyên lýMã nguồn các bạn mở bằng Keil C

//===========================================
//=CHUONG TRINH HIEN THI NHIET DO TU 00 --> 99 [HIEN THI 2 SO THAP PHAN]=
#include <REG2051.H>

char disp[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
char disp_dot[11]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x3f};sbit DQ = P3^7;   //KHAI BAO CHAN CAM BIEN
sbit A1=P3^2;      //KHAI BAO CHO LED-7 [1]
sbit A2=P3^3;      //KHAI BAO CHO LED-7 [2]
sbit A3=P3^4;      //KHAI BAO CHO LED-7 [3]
sbit A4=P3^5;      //KHAI BAO CHO LED-7 [4]
//=CHUONG TRINH DELAY 
void delay_18B20(unsigned int i)
{
    while(i--);
}
//========================
//=KHOI TAO CAM BIEN
void Init_DS18B20() 
{
     unsigned char x=0;
     DQ = 1;
     delay_18B20(8); 
     DQ = 0;
     delay_18B20(80);
     DQ = 1;
     delay_18B20(14);
     x=DQ; 
     delay_18B20(20);
}
//=DOC MOT BYTE  
ReadOneChar(void)
{
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
     {
          DQ = 0; //CHO DUONG DQ XUONG MUC THAP
          dat>>=1;
          DQ = 1; //CHO DUONG DQ LEN MUC CAO
          if(DQ)
          dat|=0x80;
          delay_18B20(4);
     }
     return(dat);
}
//========================
//=CHUONG TRINH GHI 1BYTE 
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--)
 {
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay_18B20(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
 }
}
//========================
//=CHUONG TRINH DOC NHIET DO TU CAM BIEN
ReadTemperature(void)
{
    unsigned char a=0;
    unsigned char b=0;
    unsigned int  t=0;
    
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);
    WriteOneChar(0x44);
    delay_18B20(100);
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);
    WriteOneChar(0xBE);
    a=ReadOneChar();
    b=ReadOneChar();
    t = (b*256+a)*25;    
    return( t >> 2  );
}
//========================
//=CHUONG TRINH CHINH=====
main()
{
    unsigned int tmp;
    unsigned char counter;
    while(1)
    {
        if(counter-- == 0)
        {
            tmp = ReadTemperature();             
            counter = 20;
        }
        A4 = 0;P1 = 0xc6;delay_18B20(500);A4 = 1; 
        A3 = 0;P1 = 0x9c;delay_18B20(500);A3 = 1;
        A2 = 0;P1 = disp[tmp/100%10];delay_18B20(500);A2 = 1;
        A1 = 0;P1 = disp[tmp/1000%10];delay_18B20(500);A1 = 1;   
    }
}

Download: http://www.mediafire.com/?q42xm5rdhvn7igm

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts