Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, June 28, 2013

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mạch đo nhiệt độ dùng LM35 kết hợp ADC và hiển thị LCD,  Mạch này mình đã test trên kít chạy ok, các bạn có thể down mạch này về tham khảo hoặc phát triển thêm phần đặt nhiệt độ cao thấp, gửi tín hiệu đóng cắt relay nhé, sẽ rất thú vị đó!

Phần code mình viết bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể dùng C51 hoặc Keil C để biên dịch nhé!

#include <regx52.h>
//---Dinh nghia cho LCD
#define RS P1_0 //RS=0 => code,RS=1 => data
#define RW P1_1 //RW=0 => ghi,RW=1 => doc
#define EN P1_2 //Chan chot
#define lcd_port P0
#define busy P0_7
//------Dinh nghia cho ADC
#define INTR P3_3
#define RD P3_7
#define WR P3_6
//-----------------------------------------------------
unsigned char ADCdata;

void delay_ms (unsigned int delay){
  unsigned char i=121;
  while(delay--){
    while(i--){}
   }
}
//-----------------------------------------------------
void wait_busy ()
{
busy=1;
RS=0;
RW=1;
 while (!busy);
  //  {
EN=1;
EN=0;
// }
}
//---------------Ham ghi lenh--------------------
void lcd_putcmd(unsigned char cmd)
{
  RS=0;
  RW=0;
  lcd_port=cmd;
  EN=1;
  EN=0;
  wait_busy ();
}
//---------------Ham ghi du lieu------------------
void lcd_putchar(unsigned char chr)
{
  RS=1;
  RW=0;
  lcd_port=chr;
  EN=1;
  EN=0;
  wait_busy ();
}
//---------------Ham khoi tao LCD-----------------
void lcd_init()
{
  delay_ms(15);
  lcd_putcmd(0x38);
  delay_ms(5);
  lcd_putcmd(0x0C);
  delay_ms(2);
  lcd_putcmd(0x01);
  delay_ms(2);
}
//---------------Ham xoa LCD----=------------------
void lcd_clear(){
lcd_putcmd(0x01);
}
//---------------Ham ghi 1 chuoi ki tu ------------
void lcd_putsf(unsigned char *s){
 while (*s){
  lcd_putchar(*s);
  s++;
 }
}
//---------------Ham dinh toa do LCD---------------
 void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y){
    lcd_putcmd((0x80+y*64)+x);
    delay_ms(1);
   }
//-----------------------------------------------------
//**********************************************************
void ReadADC()
{
   WR=0;              //  Bat dau chuyen doi gia tri tu ADC
   delay_ms(5);       // Tao tre de cap nhat du lieu tu ADC
   WR=1;              //
   while(!INTR);
     RD=0;           // Nhan du lieu da duoc chuyen doi
     ADCdata=P2;
RD=1;
}
//------------------------------------------------------
void PrintADC()
{
 lcd_gotoxy(6,1);
 lcd_putchar(ADCdata/100+48);
 lcd_gotoxy(7,1);
 lcd_putchar(ADCdata%100/10+48);
 lcd_gotoxy(8,1);
 lcd_putchar(ADCdata%10+48);
}
//------------------------------------------------------
void main (void)
{
lcd_init();
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putsf("NHIET DO LA:");
lcd_gotoxy(10,1);
lcd_putsf("do C");
while(1)  
  {
ReadADC();
PrintADC();
delay_ms(100);
  }
}

Còn đây là hình ảnh mô phỏng trên protues:CTV - Nguyễn Sĩ Luân - Chuyên Môn Lập trình 8051 với ngôn ngữ C

Echipkool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê  điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts