Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, June 14, 2013


Chương trình:
ORG 00H
MOV P1,#0FFH
MAIN:

TEST_1:
MOV P2,#11100011B
JB P3.1,TEST_2
LCALL CT1
JMP MAIN

TEST_2:
MOV P2,#11100111B
JB P3.1,TEST_3
LCALL CT2
JMP MAIN

TEST_3:
MOV P2,#11101011B
JB P3.1,TEST_4
LCALL CT3
JMP MAIN

TEST_4:
MOV P2,#11101111B
JB  P3.1,TEST_5
LCALL CT4
JMP MAIN

TEST_5:
MOV P2,#11110011B
JB  P3.1,TEST_6
LCALL CT5
JMP MAIN

TEST_6:
MOV P2,#11110111B
JB P3.1,TEST_7
LCALL CT6
JMP MAIN

TEST_7:
MOV P2,#11111011B
JB P3.1,TEST_8
LCALL CT7
JMP MAIN

TEST_8:
MOV P2,#11111111B
JB P3.1,MAIN      
LCALL CT8
JMP MAIN


CT1:
MOV P1,#11111110B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT2:
MOV P1,#11111101B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT3:
MOV P1,#11111011B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT4:
MOV P1,#11110111B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT5:
MOV P1,#11101111B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT6:
MOV P1,#11011111B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT7:
MOV P1,#10111111B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

CT8:
MOV P1,#01111111B
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
RET

DELAY:
MOV R1,#250
STOP1:MOV R2,#250
STOP2:
DJNZ R2,STOP2
DJNZ R1,STOP1
RET
END

Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts