Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, February 17, 2013

Trong mấy ngày Tết nhàn rỗi, Chip lập trình viền quảng cáo Simple cho bạn nào muốn tìm hiểu cách lập trình.Chỉ với những câu lệnh rất đơn giản các bạn có thể thỏa sức sáng tạo hiệu ứng. Còn về phần mạch kích chip sẽ hướng dẫn tập trung vào 1 bài riêng cụ thê. Đây chỉ là để các bạn xem học tập lập trình.

(File Mô Phỏng + code asm )Server 4Shared
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang downloaddownload


ORG 0000H;BAN QUYEN HTTP://WWW.CHIPKOOL.NET - CHIPKOOL_ONLINE
MAIN:
CALL CTWW1
CALL CTWW2
CALL CTWW3
CALL CTWW4
CALL CTWW5
CALL CTWW6
CALL CTWW7
JMP MAIN

;-------------------HIEU UNG VIEN DAC BIET------------
CTWW1:;NHAP NHAY
MOV R7,#10
WW1:
SETB P2.0
SETB P2.1
SETB P2.2
CALL DELAY0
CLR P2.0
CLR P2.1
CLR P2.2
CALL DELAY0
DJNZ R7,WW1
RET


CTWW2:;NHAY TU GIUA RA
MOV R7,#10
WW2:
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.2
CALL DELAY0
SETB P2.0
CLR P2.1
SETB P2.2
CALL DELAY0
DJNZ R7,WW2
RET

CTWW7:; SANG DAN TUNG BIT
MOV R7,#10
WW7:
SETB P2.0
CLR P2.1
CLR P2.2
CALL DELAY0
SETB P2.0
SETB P2.1
CLR P2.2
CALL DELAY0
SETB P2.0
SETB P2.1
SETB P2.2
CALL DELAY0

CLR P2.2
SETB P2.1
SETB P2.0
CALL DELAY0
CLR P2.2
CLR P2.1
SETB P2.0
CALL DELAY0
CLR P2.2
CLR P2.1
CLR P2.0
CALL DELAY
DJNZ R7,WW7
RET
;------------------------CHUONG CHINH HIEU UNG VIEN QUAY SANG PHAI---------------

CTWW3:;CHAY CHAM NHAT
MOV R7,#15
WW3:
SETB P2.0
CLR P2.1
CLR P2.1
CALL DELAY0
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.2
CALL DELAY0
CLR P2.0
CLR P2.1
SETB P2.2
CALL DELAY0
DJNZ R7,WW3
RET

CTWW4:;CHAY NHANH NHAT
MOV R7,#20
WW4:
SETB P2.0
CLR P2.1
CLR P2.1
CALL DELAY2
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.2
CALL DELAY2
CLR P2.0
CLR P2.1
SETB P2.2
DJNZ R7,WW4
CALL DELAY2
RET


;------------------------CHUONG CHINH HIEU UNG VIEN QUAY SANG TRAI---------------


CTWW5:;CHAY CHAM NHAT
MOV R7,#15
WW5:
SETB P2.2
CLR P2.1
CLR P2.0
CALL DELAY0
CLR P2.2
SETB P2.1
CLR P2.0
CALL DELAY0
CLR P2.2
CLR P2.1
SETB P2.0
CALL DELAY0
DJNZ R7,WW5
RET

CTWW6:;CHAY NHANH NHAT
MOV R7,#20
WW6:
SETB P2.2
CLR P2.1
CLR P2.0
CALL DELAY2
CLR P2.2
SETB P2.1
CLR P2.0
CALL DELAY2
CLR P2.2
CLR P2.1
SETB P2.0
DJNZ R7,WW6
CALL DELAY2
RET

;----DELAY NHAP NHAY NHANH DAN DEU DELAY0 - DELAY 1 - DELAY 2
DELAY0:
MOV R0,#250
LAP0:
MOV R1,#250
LAP1:
NOP
DJNZ R1,LAP1
DJNZ R0,LAP0
RET

DELAY1:
MOV R0,#150
LAP2:
MOV R1,#150
LAP3:
NOP
DJNZ R1,LAP3
DJNZ R0,LAP2
RET

DELAY2:
MOV R0,#50
LAP4:
MOV R1,#50
LAP5:
NOP
DJNZ R1,LAP5
DJNZ R0,LAP4
RET


Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts