Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, February 19, 2013


Bài này Chip lập trình chuyển đổi ADC đúng rồi,nhưng có chỗ hiển thị LCD chưa được, bạn nào biết thì đóng góp Chip nhé..^^


CODE C


#include <REGX51.H>
#include<math.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
/********************/
#define ADC_CS  P3_3
#define ADC_RD P3_4
#define ADC_WR P3_5
#define ADC_INTR P3_6
#define ADC_DATA P1

/*sbit CS = P3^3;
sbit RD = P3^4;
sbit WR = P3^5;
sbit INTR = P3^6; */
/**************/
#define LCDdata P2
sbit BF = 0xA7;
sbit RS = P3^0;
sbit RW = P3^1;
sbit EN = P3^2;
unsigned char ADC_val,voltage;
// Khai bao cac bien toan cuc
unsigned char code string1[] = "Chipkool.net";
unsigned char code string2[] = "Dien ap = ";
unsigned char voltage,digit1,digit2;
/***************************/
void delay(unsigned char ms)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++){}
}

void delayshort(void)
{
unsigned char a;
for(a=0;a<10;a++);
}
/*********************************/
void wait(void)
{
RS=0;//chon thanh ghi lenh
RW=1;//doc du lieu tu lcd
LCDdata=0xff;
while(BF)
{
EN=0;
EN=1;
}
}
/************************************/
void LCDcontrol(unsigned char x)
{
RS=0; //chon thanh ghi lenh
RW=0;//ghi lenh len LCD
LCDdata=x;
EN=1;
EN=0;
wait();

}
/**************************************/
void LCDinit(void)
{
LCDcontrol(0x38);//ma tran 5x7
LCDcontrol(0x0e);//bat man hinh bat con tro
LCDcontrol(0x01);//xoa man hinh
}
/*************************************/
void LCDwrite(unsigned char c)
{
RS=1;//chon thanh ghi du lieu
RW=0;//ghi du lieu ra
LCDdata=c;
EN=1;
EN=0;
wait();
}
/****************************************/
void LCDwrites(unsigned char*s)
{
unsigned char data lens,count;
lens=strlen(s);
for(count=0;count<lens;count++)
{
LCDwrite(*(s+count));
}
}
/*****************************************/
void LCDclear(void)
{
LCDcontrol(0x01);
wait();
}
/*****************************/
void Convert()
{
// ra lenh chuyen doi
ADC_RD =1;
ADC_CS =0;
delayshort();
ADC_WR =0;
delayshort();
ADC_WR =1;
delayshort();
ADC_CS =1;
// cho chuyen doi xong
while(ADC_INTR==1);//chuyen xong 1 bit thi ngat ADC
ADC_DATA = 0xff;//chuyen port thanh cong vao de chuan bi doc du lieu
ADC_CS =0;
delayshort();
ADC_RD =0;
delayshort();
ADC_CS =1;
// Doc du lieu vao
voltage = ADC_DATA;
ADC_RD = 1;
delayshort();
ADC_CS = 1;


}
/*******************************************/

void view(unsigned char var)
 {
unsigned char val;
if(val<10){
LCDwrite(val+48);
}else if(val<100){
LCDwrite(val/10+48);
LCDwrite(val%10+48);
}else{
var=val/10;
LCDwrite(var/10+48);
LCDwrite(var%10+48);
LCDwrite(val%10+48);
}
 }
/************************************************/

void main(void)
{

LCDinit();
LCDcontrol(0x83);
LCDwrites("ADC0804");
while(1){
LCDcontrol(0xC0);
Convert();

//view(ADC_DATA);
view(voltage);
  }
 }


(Empty)
Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts