Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, February 19, 2013

Bắt đầu từ bài này Chip sẽ Post nhưng bài Lập trình C tuy đơn giản nhưng sẽ rất hữu ích cho những bạn mới học lập trình...Quan điểm của Chip là Simple Is The Best chứ không cao siêu được..^^


CODE C

Chỉ với 2 nút bấm dùng đếm tăng lên đếm giảm,phục vụ cho bạn nào muốn lập trình mạch đếm sản phẩm

/*=======Blog ChipKool.net - Simple Is The Best===*/
#include <REGX52.H>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define bat 1
#define tat 0
#define den1 P2
//=================
sbit led1=P3^0;
sbit led2=P3^1;
sbit led3=P3^2;
sbit led4=P3^3;
sbit UP = P1^0;
sbit DW = P1^1;
//=================
int m[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int num,donvi,chuc,tram,nghin;

//============delay=====
void delay(int ms)
 {
  int a,b;
  for(a=0;a<ms;a++)
   for(b=0;b<125;b++)
    {
}
 }
//=========hien thi=============
void hienthi(void)
 {
  int c;
  for(c=0;c<10;c++)
   {
   nghin=num/1000;
   tram=(num%1000)/100;
   chuc=((num%1000)%100)/10;
    donvi=((num%1000)%100)%10;
den1=m[nghin];
led1=bat;
delay(10);
led1=tat;
den1=m[tram];
led2=bat;
delay(10);
led2=tat;
den1=m[chuc];
led3=bat;
delay(10);
led3=tat;
den1=m[donvi];
led4=bat;
delay(10);
led4=tat;

 
}
 }
 void phim(void)
 {
  if(UP==0)
  {num++;}
  if(DW==0)
{num--;}

 }
//=========ham chinh==========
void main(void)
 {
  while(1)
   {
   hienthi();
    phim();                      
}
 }


(Empty)
Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ Kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts