Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 19, 2012Chương trình mẫu:
ORG    000H
    MOV        R2,#0FEH    
MAIN:
    MOV        DPTR,#BITMAP
X1:    
    MOV        A,#0
    MOVC      A,@A+DPTR
    MOV        P0,A
    MOV        P2,R2
    CALL        DELAY
    MOV        P2,#0FFH        ;CHONG LEM
    INC          DPTR
    MOV        A,R2
    RL           A
    MOV       R2,A
    CJNE      A,#0FEH,X1
    JMP       MAIN
;******************************************
DELAY:
    MOV    R7,#200
    DJNZ    R7,$
RET
;******************************************
BITMAP:
DB    0F8H,24H,22H,21H,21H,22H,24H,0F8H
ENDNguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts