Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012Chương trình mẫu

RS    BIT     P2.0
EN    BIT    P2.1
;*************************************************
;===================================
;*************************************************
    ORG      000H
    CLR       EN            ;LCD KO DUOC GIAO TIEP VDK
    CALL     KHOITAO_LCD
;++++++++++++++++++++++++++
    MOV     R0,#0
    MOV     DPTR,#STRING1
LOOP1:    
    MOV      A,R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    CALL     WRITE_DATA
    INC        R0
    CJNE     R0,#15,LOOP1
;++++++++++++++++++++++++++
    MOV      A,#0C0H
    CALL     WRITE_COMMAND    ; DUA CON TRO LCD VE DAU DONG THU 2
    MOV     R0,#0
    MOV     DPTR,#STRING2
LOOP2:   
    MOV      A,R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    CALL     WRITE_DATA
    INC       R0
    CJNE    R0,#21,LOOP2
    JMP      $
;*************************************************
KHOITAO_LCD:
    MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
    CALL     WRITE_COMMAND
    MOV      A,#38H                      ;KHOI TAO HANG 1 + 2
    CALL     WRITE_COMMAND
   
    MOV     A,#0CH                       ;BAT MAN HINH LCD
    CALL    WRITE_COMMAND  
    MOV     A,#01H                        ;XOA MAN HINH LCD
    CALL    WRITE_COMMAND
RET
;*************************************************
WRITE_COMMAND:
    MOV      P0,A
    CLR       RS                             ;DU LIEU DUA VAO THANH GHI LENH LCD
    SETB     EN
    CLR       EN
    CALL     DELAY_41ms
RET
;*************************************************
WRITE_DATA:
    MOV      P0,A
    SETB     RS
    SETB     EN
    CLR       EN
    CALL     DELAY_100us
RET
;*************************************************
DELAY_41ms:
    MOV     50H,#41
DEL:   
    MOV     51H,#100
    DJNZ     51H,$
    DJNZ     50H,DEL
RET
;*************************************************
DELAY_100us:
    MOV    50H,#100
    DJNZ    50H,$
RET
;*************************************************
STRING1: DB  '     Welcome   '
STRING2: DB  'sangthai.com.vn'
END


(25.73kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts