Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012Chương trình mẫu:

m1    EQU    30H
BTG1    EQU    31H
SCK    EQU    32H
SLXA    EQU    33H
m2    EQU    34H
BTG2    EQU    35H    
    ORG    000H
MAIN:
    MOV    P0,#0FFH
    MOV    P2,#0FFH
    CALL    DELAY
    MOV    SCK,#16        ;16 LED
    MOV    m1,#0FFH
    MOV    m2,#0FFH
LB1:   
    MOV    SLXA,SCK
    MOV    BTG1,#0FFH
    MOV    BTG2,#0FFH
    CLR    C
LB2:
    MOV    A,BTG1
    RLC    A
    MOV    BTG1,A
    MOV    A,BTG2
    RLC    A
    MOV    BTG2,A
    MOV    A,BTG1
    ANL    A,m1
    MOV    P0,A
    MOV    A,BTG2
    ANL    A,m2
    MOV    P2,A
    CALL    DELAY
    DJNZ    SLXA,LB2
    MOV    m1,P0
    MOV    m2,P2
    DJNZ    SCK,LB1
    JMP    MAIN
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DELAY:
    MOV    R0,#50
DEL:   
    MOV    R1,#0FFH
    DJNZ    R1,$
    DJNZ    R0,DEL
RET
END

(28.88kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts