Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 19, 2012Chương trình mẫu:
DV         EQU    R2
CHUC     EQU    R3
TRAM     EQU    R4
    ORG    000H
MAIN:    
    MOV    TRAM,#0
X1:    MOV    CHUC,#0
X2:    MOV    DV,#0
X3:    CALL    BCD_7DOAN
    MOV    R5,#0FFH    ;TOC DO DEM
X4:    CALL    HIENTHI
    DJNZ    R5,X4
    INC    DV
    CJNE    DV,#10,X3
    INC    CHUC
    CJNE    CHUC,#10,X2
    INC    TRAM
    CJNE    TRAM,#10,X1
    JMP    MAIN
;*********************************************
BCD_7DOAN:
    MOV    DPTR,#MA7DOAN
    MOV    R0,#02H        ;DIA CHI THANH GHI R2
    MOV    R1,#20H
GM:    MOV    A,@R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    MOV    @R1,A
    INC    R0
    INC    R1
    CJNE    R0,#05H,GM
RET
;*********************************************
HIENTHI:
    MOV    R0,#20H
    MOV    A,#08H
HT:    MOV    P0,@R0
    MOV    P2,A
    CALL    DELAY
    MOV    P2,#00H        ;CHONG LEM
    INC    R0
    RR    A
    CJNE    A,#01H,HT
RET
;*********************************************
DELAY:
    MOV    R7,#0FFH
    DJNZ    R7,$
RET
;*********************************************
MA7DOAN:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END


Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts