Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012Chương trình mẫu:
ORG     000H
    MOV       TMOD,#05H
    MOV       TH0,#0
    MOV       TL0,#0
    CLR       TF0
    SETB   TR0    
MAIN:   
    CALL    HEX_BCD
    CALL    BCD_7DOAN
    CALL    HIENTHI
    JMP    MAIN
;*********************************************
HEX_BCD:
    MOV    A,TL0
    MOV    B,#10
    DIV    AB
    MOV    10H,B        ;LUU SO HANG DV
    MOV    B,#10
    DIV    AB
    MOV    11H,B        ;LUU SO HANG CHUC
    MOV    12H,A        ;LUU SO HANG TRAM   
RET
;*********************************************
BCD_7DOAN:
    MOV    DPTR,#MA7DOAN
    MOV    R0,#10H
    MOV    R1,#20H
GM:    MOV    A,@R0
    MOVC    A,@A+DPTR
    MOV    @R1,A
    INC    R0
    INC    R1
    CJNE    R0,#13H,GM
RET
;*********************************************
HIENTHI:
    MOV    R0,#20H
    MOV    A,#08H
HT:    MOV    P0,@R0
    MOV    P2,A
    CALL    DELAY
    MOV    P2,#00H        ;CHONG LEM
    INC    R0
    RR    A
    CJNE    A,#01H,HT
RET
;*********************************************
DELAY:
    MOV    R7,#0FFH
    DJNZ    R7,$
RET
;*********************************************
MA7DOAN:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END

(31.24kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts