Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, July 10, 2012


74LS138 là IC MSI giải mã 3 đường sang 8 đường hay tách kênh 1 đường sang 8 đường thường dùng và có hoạt động logic tiêu biểu, nó còn thường được dùng như mạch giải mã địa chỉ trong các mạch điều khiển và trong máy tính.


Sơ đồ chân và kí hiệu logic như hình dưới đây :

Hình 2.2.14 Kí hiệu khối và chân ra của 74LS138
Trong đó

A0, A1, A2 là 3 đường địa chỉ ngõ vào

E1, E2 là các ngõ vào cho phép (tác động mức thấp)

E3 là ngõ vào cho phép tác động mức cao

O0 đến O7 là 8 ngõ ra (tác động ở mức thấp )
                                      
Hình 2.2.15 Cấu trúc bên trong 74LS138Hoạt động giải mã như sau :

Đưa dữ liệu nhị phân 3bit vào ở C, B, A(LSB), lấy dữ liệu ra ở các ngõ O0 đến O7; ngõ cho phép E2 và E3 đặt mức thấp, ngõ cho phép E1 đặt ở mức cao. Chẳng hạn khi CBA là 001 thì ngõ O1 xuống thấp còn các ngõ ra khác đều ở cao.

đây là bảng chân lí của nó:
                                        

còn đây là hình ảnh và code mô phỏng về quét led đơn một cách đơn giản.

 

/*********EDIT BY CHIPKOOL**********/
#include <REGX51.H>
unsigned int i;
unsigned int mang[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09}; // CAC LED SANG LAN LUOT


void delay(unsigned int ms) // HAM CON TAO TRE
{
unsigned int j,k;
for(j=0;j<125;j++) 
for(k=0;k<125;k++)
{;}
}


void main()
{
while(1)
{
for(i=0;i<8;i++) // CO 8 LED QUET LEN DUNG VONG FOR 8 LAN
{
P2=mang[i];
delay(100);
}
}
}ORG 00H;CODE ASEMBLY DESIGNED BY CHIPKOOL
MAIN:
MOV R5,#8
LAP8:
MOV P2,#11111000B
CALL DELAY
MOV P2,#11111001B
CALL DELAY
MOV P2,#11111010B
CALL DELAY
MOV P2,#11111011B
CALL DELAY
MOV P2,#11111100B
CALL DELAY
MOV P2,#11111101B
CALL DELAY
MOV P2,#11111110B
CALL DELAY
MOV P2,#11111111B
CALL DELAY
DJNZ R5,LAP8
JMP MAIN


DELAY:
MOV R0,#200
LAP:
MOV R1,#200
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LAP
RET
END

LẬP TRÌNH 74LS138 ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN ANODE CHUNG


Nguồn Sưu Tầm

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts