Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, May 3, 2012

Mạch Vi điều khiển sử dung atmel 89C52 kết hợp 3 nút bấm cùng với 3 TZT nối vào 3 chân VĐK.điều khiển 3 led sáng tắt hiển thị số nút đã bấm ra led 7 đoạn,đếm thời gian 1 phút cho 1 nút bấm để chuyển sang nút kế tiếp.Yêu cầu khởi động 3 led đều tắt,nhấn nút 1 chân TranZiTor 1 được set bit lên 1 và đèn 1 sáng,hiển thị số 1 ra led 7 đoạn,đếm 60s...bấm nút 2 đèn 1 tắt đèn 2 sáng hiển thị số 2,đếm 60s,nhấn nút 3 đèn 3 sáng hiển thị số 3 đếm 60s..kết thúc..SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:


SƠ ĐỒ MẠCH MÔ PHỎNG TRÊN PROTUESCODE CHƯƠNG TRÌNH ASM:


ORG 00H;BAN QUYEN CHIPKOOL
MAIN:
CLR P1.0
CLR P1.1
CLR P1.2
KEY0:
JNB P1.5,KEY0OK
SJMP KEY1
KEY0OK:
CALL CT1

KEY1:
JNB P1.6,KEY1OK
SJMP KEY2
KEY1OK:
CALL CT2

KEY2:
JNB P1.7,KEY2OK
SJMP KEY0
KEY2OK:
CALL CT3
JMP MAIN


CT1:
SETB P1.0
CLR P1.1
CLR P1.2
MOV P3,#11111001B
CALL DELAYLED 
MOV R0,#0
LAP:CALL HIENTHI7SEG
INC R0
CJNE R0,#60,LAP
CLR P1.0
MOV P3,#0FFH
RET


CT2:
CLR P1.0
SETB P1.1
CLR P1.2
MOV P3,#10100100B
CALL DELAYLED 
MOV R0,#0
LAPD:CALL HIENTHI7SEG
INC R0
CJNE R0,#60,LAPD
CLR P1.1
MOV P3,#0FFH
RET
CT3:
CLR P1.0
CLR P1.1
SETB P1.2
MOV P3,#10110000B
CALL DELAYLED 
MOV R0,#0
LAP2:CALL HIENTHI7SEG
INC R0
CJNE R0,#60,LAP2
CLR P1.2
MOV P3,#0FFH
RET
HIENTHI7SEG:
MOV R7,#20
QUET:MOV P2,#00H
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY60
SETB P1.3
CALL DELAY60
CLR P1.3
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P1.4
CALL DELAY60
CLR P1.4
CALL DELAY60
RET
DJNZ R7,QUET


MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET


DELAYLED:
MOV R5,#200
LAPXI:
MOV R6,#100
LAPYI:
NOP
DJNZ R6,LAPYI
DJNZ R5,LAPXI
RET
DELAY60:
MOV R3,#100
LAPBB:
MOV R2,#50
LAPAA:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LAPAA
DJNZ R3,LAPBB
RET
END


TRỌN BỘ TẤT CẢ FILE TẢI VỀ.NẾU HAY THANKS CHIP NA^^
(pass:chipkool.tk)

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts