Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, December 30, 2011Theo như yêu cầu của bạn Moigioiforex.com Chip chia sẻ cho các bạn thủ thuật Recent Post có thời gian bên cạnh,Thủ thuật này là của bác bloggerism.tk nên Chip không tự nhận là của mình được.hihi.


</>Bắt đầu thủ thuât.
1.Bạn đăng nhập vào bảng điều khiển của bạn nhé,sau đó vào thiết kế ->phần tử trang ->Bạn tạo 1 widget/Javarscript sau đó copy hết đoạn code bên dưới dán vào;


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function show2dayrecentposts(json) {

var entry0 = json.feed.entry[0];
var postdate0 = entry0.published.$t;
var cdyear0 = postdate0.substring(0,4);
var cdmonth0 = postdate0.substring(5,7);
var cdday0 = postdate0.substring(8,10);
var cdhour0 = postdate0.substring(11,13);
var cdmin0 = postdate0.substring(14,16);

var poststoday = 1;
var postsyesterday = 0;
for (var j = 1; j < 24; j++) {
var entry1 = json.feed.entry[j];
var postdate1 = entry1.published.$t;
var cdday1 = postdate1.substring(8,10);
if (cdday0 == cdday1) {
poststoday++;
}
else {
if (postsyesterday == 0) var cdday2 = cdday1;
if (cdday1 == cdday2) {
postsyesterday++;
}
}
}
if (showposttoday == true) {
var numend = poststoday;
var numposts = poststoday;
}
else {
var numend = poststoday + postsyesterday;
var numposts = postsyesterday;
}

document.write('<ul>');
for (var l = 0; l < numposts; l++) {
var i = numend - l - 1;
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;

var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
posttitle = posttitle.link(posturl);
var readmorelink = "(more)";
readmorelink = readmorelink.link(posturl);
var postdate = entry.published.$t;
var cdyear = postdate.substring(0,4);
var cdmonth = postdate.substring(5,7);
var cdday = postdate.substring(8,10);
var cdhour = postdate.substring(11,13);
var cdmin = postdate.substring(14,16);
var cdampm = "AM";


var _mTime = parseInt(cdhour,10);

if (_mTime > 11) {
cdampm = "PM";
}
if (_mTime > 12) {
_mTime = _mTime - 12;
}

var _hr = _mTime.toString().substr(0, 2);

var postbold = 0;
var pll = '';
if ("category" in entry) {
for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
pll = entry.category[k].term;
if (pll == 'mark') postbold = 1;
}
}

document.write('<li>');

if (postbold == 1) document.write('<font color="red" size="+2"><b>*</b></font>');
document.write(' at ' + _hr + ':' + cdmin + ' ' + cdampm + ' ');

document.write(posttitle);

document.write('</li>');
}
document.write('</ul>');

}
//]]>
</script>

<div class="today-rcposts">
<h2><span style="color:blue;font-size:14px;font-weight:bold">Recent Posts Today</span></h2>
<script type="text/javascript">
var showposttoday = true;
</script>
<script src="http://chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=show2dayrecentposts"></script>
<div class="clear"></div>
<h2><span style="color:brown;font-size:14px;font-weight:bold">Recent Posts Yesterday</span></h2>
<script type="text/javascript">
var showposttoday = false;
</script>
<script src="http://chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=show2dayrecentposts"></script>
</div>


Bạn cần thay Chipkool.blogspot.com thành tên blog của bạn nhé.
Nếu bạn muốn tiện ích chia thành hai cột, với phần bài viết mới nhất hôm nay nằm bên trái thì thay phần code nằm giữa 2 thẻ sau:
<div class="today-rcposts">, </div>

Bằng đoạn code bên dưới


<table border=1 bgcolor=#f1f5f6 width=100%><th align="center" width=50%>Posts Today</th><th align="center">Posts Yesterday</th><tr><td>
<script type="text/javascript">
var showposttoday = true;
</script>
<script src="http://chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=show2dayrecentposts"></script></td><td>
<script type="text/javascript">
var showposttoday = false;
</script>
<script src="http://chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=show2dayrecentposts"></script></td></tr></table>

Chúc bạn thành công!!

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts