Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, December 14, 2011
Chip hướng dẫn cho các bạn thủ thuật phân trang cho trang chủ,nguồn bên fandung.com

Bắt đầu thủ thuật:

B1;Bạn vào Bảng điều khiển - Thiết kế - Chỉnh sửa Html - Chèn code sau lên trước thẻ đóng </head>

<!--AN BAI VIET O TRANG CHU-->
<style type='text/css'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {display:none;}</b:if>
</style>


B2;Từ từ hẵng lưu temple nhé.Bạn chèn code sau lên trước thẻ ]]></b:skin>

.clear {clear: both;}
.home-navi {width:700px;color:#000}
.home-navi h2 {border-bottom:1px solid #ccc;padding-bottom:3px;margin-bottom:5px;}
.home-navi h2 a {text-decoration:none;color:#444;}
.home-navi p {color:#888;}
.home-navi p span {color:#000}
.cat_tags {background:#FFF url(http://data.fandung.com/blog/demo/home-navi/tags_category.png) no-repeat;width:700px;}
.cat_tags_close {background:#FFF url(http://data.fandung.com/blog/demo/home-navi/tags_category.png)  0 -81px no-repeat;width:709px;}
.cat_tags{margin-top:10px;padding:8px 0 5px 10px;}
.cat_tags_close{max-height:3px;height:3px;margin-bottom:20px;}

.cat_tags .continue{float:right;padding-right:10px;width:90px;text-align:center;}
.cat_tags .category{float:left;color:#f70;width:400px;}
.cat_tags .category a {color:#}
.cat_tags a {color:#999;}
.cat_tags .continue a {color:#2C2C29;text-decoration:none;}
.cat_tags .continue a:hover {color:#f50;text-decoration:underline;font-weight:bold;}

#page-rc-tooltip {font-weight:bold; padding-top:15px;}
#page-rc-tooltip a {text-decoration:none; border:1px solid #ccc; padding:2px 5px;background:#fff;}
#page-rc-tooltip a:hover {color:#f00;background:#eee;}
#page-rc-tooltip span {border:1px solid #ccc; padding:2px 5px;background:#fff;}
#page-rc-tooltip span.currentpage {background:#ddd;}

a.label-link {color:#555;text-decoration:none;}
a.label-link:hover {color:#000;text-decoration:underline;}


B3;Lưu temple lại - chuyển qua phần tử trang - tạo 1 javar/script sau đó chèn code sau vào:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
                    if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s =  s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;

}

function showrecentposts(json) {
img  = new Array();
  for (var i = 0; i < numposts; i++) {
    var entry = json.feed.entry[i];
              var posttitle = entry.title.$t;
var pcm ;
    var posturl;
    if (i == json.feed.entry.length) break;
    for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
      if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
        posturl = entry.link[k].href;
        break;
      }
    }

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
      if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
        pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
        break;
      }
    }
                            var plabel = new Array();
                            var cate = entry.category;
                     if(cate) {
                            for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
      plabel[k] = ' <a class="label-link" href="http://www.truyen-chipkool.blogspot.com/search/label/'+entry.category[k].term+'">'+entry.category[k].term+'</a> ';
        }
                        }
                     else {plabel = "No label";}

              var authpost = entry.author[0].name.$t;

              var postdate = entry.published.$t;
              var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
     var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
              postDay = day+ "/" + m + "/" + y ;

    if ("content" in entry) {
      var postcontent = entry.content.$t;}
    else
    if ("summary" in entry) {
      var postcontent = entry.summary.$t;}
    else  postcontent = "";

s = postcontent; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;} else {img[i]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";}

              if (pcm==0) {var comment = " No Comment ";}
               else {var comment = " "+ pcm + " Comments ";}

                 var td1 = '<div class="home-navi"><h2><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2><p style="font-size:90%;"><span>by</span> '+authpost+' | <span>on</span> '+postDay+' | '+comment+'</p><p style="padding:10px 0px;"><img style="width:120px;padding:2px;border:1px solid #ccc;margin-right:5px;margin-bottom:5px;float:left;" src="'+img[i]+'" />'+removeHtmlTag(postcontent,500)+' ...</p> <div class="cat_tags clear"><span class="category">Label : '+plabel+'</span><span class="continue"><a href="'+posturl+'">Read more...</a></span><div class="clear"></div></div><div class="cat_tags_close"></div></div>';

                document.write(td1);
}
}

//page value

String.prototype.GetValue= function(para) {
  var reg = new RegExp("(^|&)"+ para +"=([^&]*)(&|$)");
  var r = this.substr(this.indexOf("\?")+1).match(reg);
  if (r!=null) return unescape(r[2]); return null;
}
var str = location.href;
var page = str.GetValue("page");
if (page==undefined) { page = "1"; }

// get total number of posts
function numberOfPosts(json) {
document.write('<script style=\"text/javascript\">var totalPosts= '+json.feed.openSearch$totalResults.$t+' ;<\/script>');
}
document.write('<script src=\"http://www.truyen-chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts\"><\/script>');

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
var rcpage = new Array();
var numposts = 5; // số bài viết hiển thịt trên 1 trang
var numpage=totalPosts/numposts;
var lastnum = totalPosts%numposts;
if (lastnum==0) {numpage=numpage+1;}

for (var m=1;m<numpage;m++) {
var start=numposts*(m-1)+1;
rcpage[m] ="<script src=\"http://www.truyen-chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index="+start+"&max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>";
}
if ((page>numpage)&&(page<numpage+1)) {
var numposts=lastnum;
start = totalPosts-lastnum+1;
document.write("<script src=\"http://www.truyen-chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index="+start+"&max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
}
else if (page>numpage){document.write("<div style=\"width:450px;color:#f00;font-weight:bold;padding:10px; border:1px #ccc solid;\">This page does not exist. Please check link again<\/div>"); }
else {document.write(rcpage[page]); }

// Create page navigation

if (lastnum==0) {var pagelist=totalPosts/numposts;} else {var pagelist=numpage+1;}
var pagelist1 = parseInt(pagelist);

var npage = parseFloat(page);

if (page<=parseInt(pagelist)) {

if ((pagelist>2)&&(pagelist1<6)) {

document.write("<div id=\"page-rc-tooltip\">Page ("+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : ");
for (var n=1;n<pagelist1+1;n++) {
if (n==npage) {var navpage=" <span class=\"currentpage\" >"+n+"<\/span>";} else {var navpage=" <a href=\"http://truyen-chipkool.blogspot.com?page="+n+"\">"+n+"<\/a>";}
document.write(navpage);
}
document.write(" | "+totalPosts+" posts<\/div>");
}

if ((pagelist>=6)&&(page<4)) {
document.write("<div id=\"page-rc-tooltip\">Page ("+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : ");
for (var n=1;n<6;n++) {
if (n==npage) {var navpage=" <span class=\"currentpage\" >"+n+"<\/span>";} else {var navpage=" <a href=\" http://truyen-chipkool.blogspot.com?page="+n+"\">"+n+"<\/a>";}
document.write(navpage);
}
if (parseInt(pagelist)>5) { document.write("... <a href=\"http://data.fandung.com/blog/demo/home-navi/index.html?page="+parseInt(pagelist)+"\">Last<\/a> | "+totalPosts+" posts<\/div>"); } else {document.write(" | "+totalPosts+" posts<\/div>");}
}

else if ((pagelist>=6)&&(page>3)&&(page<parseInt(pagelist)-2)) {
var first = page-2;
var last = first+5;
document.write("<div id=\"page-rc-tooltip\">Page ("+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : <a href=\" http://truyen-chipkool.blogspot.com?page=1\">First<\/a> ...");
for (var n=first;n<last;n++) {
if (n==npage) {var navpage=" <span class=\"currentpage\" >"+n+"<\/span>";} else {var navpage=" <a href=\" http://truyen-chipkool.blogspot.com?page="+n+"\">"+n+"<\/a>";}
document.write(navpage);
}
document.write("... <a href=\" http://truyen-chipkool.blogspot.com?page="+parseInt(pagelist)+"\">Last<\/a> | "+totalPosts+" posts<\/div>");
}

else if ((pagelist>=6)&&(page>3)&&(page>parseInt(pagelist)-3)) {
var first = parseInt(pagelist)-4;
var last = parseInt(pagelist)+1;
document.write("<div id=\"page-rc-tooltip\">Page ("+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : <a href=\" http://truyen-chipkool.blogspot.com?page=1\">First<\/a> ...");
for (var n=first;n<last;n++) {
if (n==npage) {var navpage=" <span class=\"currentpage\" >"+n+"<\/span>";} else {var navpage=" <a href=\" http://truyen-chipkool.blogspot.com?page="+n+"\">"+n+"<\/a>";}
document.write(navpage);
}
document.write(" | "+totalPosts+" posts<\/div>");
}
}
</script>B4;Chú ý bạn thay tên link http://truyen-chipkool.blogspot.com thành tên blog của bạn.

Xong rồi đó?chúc các bạn thành công?Mọi thắc mặc comment bên dưới bài viết nhé.

Tham Khảo fandung

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts