Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, December 2, 2011

   
Click xem hình full

Video DEMO


CODE


#include<REGX51.H>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define bat 1
#define tat 0
//=================================
sbit shcp=P3^0;
sbit ds=P3^1;
sbit stcp=P3^2;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
sbit led5=P2^4;
sbit led6=P2^5;

//=============Chuong trinh tao tre==============
void delay(int ms)
{
     int a,b;
      for(a=0;a<ms;a++)
          for(b=0;b<125;b++)
         {
         }
}
//================Maled 7 doan anode chung================
int m[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int donvi1,chuc1;
int donvi2,chuc2;
int donvi3,chuc3;
int giay,phut,gio;
//==========dua data vao595===========
void data(unsigned char data)
{
unsigned char i;
unsigned int k;
k=128;
           for(i=0;i<8;i++)
         {
           if((data&k)==k)
           ds=1;
           else
           ds=0;
           shcp=1;
           shcp=0;
           stcp=1;
           stcp=0;
          k>>=1;
         }
}
//============ hien thi=============

void hienthi(void)
{
       int c;
       for(c=0;c<10;c++)
     {
        chuc1=giay/10;
        donvi1=giay%10;
        data(m[chuc1]);
        led5=bat;
        delay(8);
        led5=tat;
       data(m[donvi1]);
       led6=bat;
      delay(8);
      led6=tat; 
/*====led3 và led 4=phut====*/
        chuc2=phut/10;
        donvi2=phut%10;
        data(m[chuc2]);
        led3=bat;
        delay(8);
        led3=tat;
        data(m[donvi2]);
        led4=bat;
        delay(8);
        led4=tat; 
/*======led 1 va led 2 = gio==*/
       chuc3=gio/10;
       donvi1=gio%10;
      data(m[chuc3]);
      led2=bat;
      delay(8);
      led2=tat;
     data(m[donvi3]);
     led1=bat;
     delay(8);
     led1=tat; 
     }
}
//==============ham chinh=======
void main(void)
{
     while(1)
     {
           gio=phut=giay=0;
          for(gio=0;gio<24;gio++)
         {
             hienthi();
                     for(phut=0;phut<60;phut++)
                          {
                      hienthi();
                           for(giay=0;giay<60;giay++)
                                {
                               hienthi();

                                }
                          }
         }
   }
}

(Nguyên lýt+Code HEX + CODE)
                              Pass:chipkool.tk

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts