Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, November 27, 2011Video Demo

Code


$MOD51
E BIT P3.2
RS BIT P3.1
RW BIT P3.0
ORG 00
MAIN:
LCALL SETUP

DONG2:

MOV DPTR,#DIS2
SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#0C0H
CLR E
LCALL WAIT
LCALL XUAT_CHU 

DONG1:

MOV DPTR,#DIS1

DICH:

LCALL DISPLAY1
LCALL DELEY
LCALL DELEY
INC DPTR
MOV A,DPL
CJNE A,#LOW(DIS1+40),DICH
MOV A,DPH
CJNE A,#HIGH(DIS1+40),DICH
SJMP DONG1

SETUP:

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#38H ;cai dat ban dau
CLR E
LCALL WAIT

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#0CH 
CLR E
LCALL WAIT

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#06H
CLR E
LCALL WAIT
RET

DISPLAY1:

SETB E
CLR RS
CLR RW
MOV P1,#80H
CLR E
LCALL WAIT

XUAT_CHU:
MOV R1,#0

LOOP:

MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
SETB E
SETB RS
CLR RW
MOV P1,A
CLR E
LCALL WAIT
INC R1
CJNE R1,#20,LOOP 
RET

WAIT: ;thoi gian doi 1ms

MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#HIGH(-1000)
MOV TL1,#LOW(-1000)
CLR TF1
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
RET

DELEY: ;thoi gian de lay 1s
MOV R0,#100
CONT:
MOV TMOD,#10H
MOV TH1,#HIGH(-10000)
MOV TL1,#LOW(-10000)
CLR TF1
SETB TR1
JNB TF1,$
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R0,CONT
RET

ORG 100H
DIS1:
DB 'DEMO GIAO TIEP 8051-LCD '


ORG 200H
DIS2:
DB 'BY:CHIPKOOL.TK'


END(Mạch+Code Asm+Hex)Pass:chipkool.tk

Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts