Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, October 6, 2011
1.Chương trình led sáng nhấp nháy port 1.


ORG 00H
MAIN:
MOV P1,#00H;led tắt hết
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH;led sáng hết
CALL DELAY
JMP MAIN
DELAY:;CT tạo trễ
MOV R0,#50
LAP:
NOP
NOP
DJNZ R0,LAP
RET
END
2.Chương trình Led sáng dần port 1

ORG 00H
MAIN:
MOV P1,#00000000B;Trạng thái led tắt hết
CALL DELAY
MOV P1,#00000001B;Led p1.0 sáng
CALL DELAY
MOV P1,#00000011B;led p1.0,p1.1 sáng
CALL DELAY
MOV P1,#00000111B;led p1.0,p1.1,p1.2 sáng
CALL DELAY
MOV P1,#00001111B
CALL DELAY
MOV P1,#00011111B
CALL DELAY
MOV P1,#00111111B
CALL DELAY
MOV P1,#01111111B
CALL DELAY
MOV P1,#11111111B
CALL DELAY
JMP MAIN
DELAY:
MOV R0,#200
LAP:
MOV R1,#200
LAP2:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R1,LAP2
DJNZ R0,LAP
RET
END3.Chương trình led tắt dần port 1
ORG 00H
MAIN:
MOV P1,#11111111B;Trạng thái led sáng hết
CALL DELAY
MOV P1,#11111110B;Led p1.0 tắt
CALL DELAY
MOV P1,#11111100B;led p1.0 tắt,p1.1 tắt
CALL DELAY
MOV P1,#11111000B
CALL DELAY
MOV P1,#11110000B
CALL DELAY
MOV P1,#11100000B
CALL DELAY
MOV P1,#11000000B
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
CALL DELAY
MOV P1,#00000000B
CALL DELAY
JMP MAIN
DELAY:
MOV R0,#200
LAP:
MOV R1,#200
LAP2:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R1,LAP2
DJNZ R0,LAP
RET
END
4.Sáng dần tắt dần theo chiều ngược lại:

ORG 00H 

MAIN:
CALL CON1
CALL CON2
JMP MAIN
CON1:;SANG DAN
MOV P1,#00000000B
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
CALL DELAY
MOV P1,#11000000B
CALL DELAY
MOV P1,#11100000B
CALL DELAY
MOV P1,#11110000B
CALL DELAY
MOV P1,#11111000B
CALL DELAY
MOV P1,#11111100B
CALL DELAY
MOV P1,#11111110B
CALL DELAY
MOV P1,#11111111B
CALL DELAY
RET

CON2:;TAT DAN
MOV P1,#11111111B
CALL DELAY
MOV P1,#01111111B
CALL DELAY
MOV P1,#00111111B
CALL DELAY
MOV P1,#00011111B
CALL DELAY
MOV P1,#00001111B
CALL DELAY
MOV P1,#00000111B
CALL DELAY
MOV P1,#00000011B
CALL DELAY
MOV P1,#00000001B
CALL DELAY
MOV P1,#00000000B
CALL DELAY
RET

DELAY:
MOV R0,#200
LAP:
MOV R1,#200
LAP2:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R1,LAP2
DJNZ R0,LAP
RET
END5,Đèn giao thông không dùng led 7 đoạn:ORG 00H
MAIN:
MOV P2,#00100001B;P1.0 và p1.5=1
CALL DELAY
MOV P2,#00010010B;p1.2 và p1.4=1
CALL DELAY1
MOV P2,#00001100B;p1.3 và p1.4=1
CALL DELAY2
JMP MAIN
DELAY:;CT trễ 2.2S
MOV R0,#200
LAP:
MOV R1,#100
LAP1:
MOV R3,#100
LAP2:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R3,LAP2
DJNZ R1,LAP1
DJNZ R0,LAP
RET

DELAY1:;CT trễ 1.1S
MOV R4,#220
LAP4:
MOV R5,#150
LAP5:
MOV R6,#50
LAP6:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,LAP6
DJNZ R5,LAP5
DJNZ R4,LAP4
RET
DELAY2:;CT trễ 3.3S
MOV R0,#220
LAP7:
MOV R1,#100
LAP8:
MOV R2,#100
LAP9:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LAP9
DJNZ R1,LAP8
DJNZ R0,LAP7
RET
END
Chúc các bạn thành công?Rất dễ hiểu đúng không nào?Bạn có thể tạo hiệu ứng cho mình rồi đó?

Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts