Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, October 16, 2011


MẠCH NGUYÊN LÝMẠCH IN

CODE LẬP TRÌNHORG 00H;Designer By ChipKool - SV UNETI - DTK3

MAIN:

KEY0:;khi nhan nut 0
            JNB P3.0,KEY0OK;thuc hien nut 0
            SJMP KEY1;khong nhan nut 0 thuc hien nut 1
            KEY0OK:
            CALL CTA;chuong trinh led sang chay
KEY1:;khi nhan nut 1
            JNB P3.1,KEY1OK;thuc hien nut 1
            SJMP KEY2;khong nhan nut 1 thuc hien nut 2
            KEY1OK:
            CALL CTB;chuong trinh led 2
KEY2:;khi nhan nut 2
            JNB P3.2,KEY2OK
            SJMP KEY3
            KEY2OK:
            CALL CTC
KEY3:;khi nhan nut 3
            JNB P3.3,KEY3OK
            SJMP KEY4
            KEY3OK:
            CALL CTD
KEY4:;khi nhan nut 4
            JNB P3.4,KEY4OK
            SJMP KEY5
            KEY4OK:
            CALL CTE
KEY5:;khi nhan nut 5
            JNB P3.5,KEY5OK
            SJMP KEY6
            KEY5OK:
            CALL CTF
KEY6:;khi nhan nut 6
            JNB P3.6,KEY6OK
            SJMP KEY7
            KEY6OK:
            CALL CTG
KEY7:;khi nhan nut 7
            JNB P3.7,KEY7OK
            SJMP KEY0;khong nhan nut 7 quay vong nut 0
            KEY7OK:
            CALL CTH
LJMP MAIN;nhay lai vong lap


CTA:;chuong trinh led sang chay

MOV P0,#00H
CALL DELAY
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV R2,#2
CHIP:
MOV A,#10000000B
LAP1:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP1
DJNZ R2,CHIP
RET

CTB:

MOV A,#00H
LAP2:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP2

MOV A,#0FFH
LAP3:
CLR C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAP3
RET


CTC:

MOV R2,#3
CHIP2:
MOV A,#10000000B
LAP4:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP4

MOV A,#00000001B
LAP5:
MOV P2,A
MOV P0,A
RL A
CALL DELAY
CJNE A,#00000001B,LAP5
DJNZ R2,CHIP2
RET


CTD:
MOV R2,#2
CHIP4:
MOV A,#00H
LAP6:
SETB C
RRC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAP6

MOV A,#0FFH
LAP7:
CLR C
RLC A
MOV P2,A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAP7
DJNZ R2,CHIP4
RET

CTE:
CALL QUAY
MOV P0,#00000001B
MOV P2,#00000001B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00000011B
MOV P2,#00000011B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00000111B
MOV P2,#00000111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00001111B
MOV P2,#00001111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00011111B
MOV P2,#00011111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#00111111B
MOV P2,#00111111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#01111111B
MOV P2,#01111111B
CALL DELAY

CALL QUAY
MOV P0,#11111111B
MOV P2,#11111111B
CALL DELAY
RET


QUAY:

MOV A,#10000000B
LAP20:
RR A
MOV P0,A
MOV P2,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP20
RET

CTF:
MOV R5,#5
CHIP5:
MOV P2,#00H
MOV P0,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,CHIP5
RET

CTG:
MOV R2,#3
CHIP6:
MOV A,#01111111B
LAP9:
MOV P2,A
MOV P0,A
RR A
CALL DELAY
CJNE A,#01111111B,LAP9
DJNZ R2,CHIP6
RETCTH:
MOV A,#10000000B
LAP21:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP21
MOV P2,#00000001B

MOV A,#10000000B
LAP22:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP22
MOV P2,#00000011B

MOV A,#10000000B
LAP23:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP23
MOV P2,#00000011B


MOV A,#10000000B
LAP24:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP24
MOV P2,#00000111B

MOV A,#10000000B
LAP25:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP25
MOV P2,#00001111B

MOV A,#10000000B
LAP26:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP26
MOV P2,#00011111B

MOV A,#10000000B
LAP27:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP27
MOV P2,#00111111B

MOV A,#10000000B
LAP28:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP28
MOV P2,#01111111B

MOV A,#10000000B
LAP29:
RR A
MOV P0,A
CALL DELAY
CJNE A,#10000000B,LAP29
MOV P2,#11111111B
RET

DELAY:;chuong trinh tao tre 0.04s
MOV R0,#200
LOOP1:
MOV R1,#200
LOOP2:
NOP
NOP
DJNZ R1,LOOP2
DJNZ R0,LOOP1
RET
END

Video 

Download Tất cả Mạch ORCAD + PROTUES

(Link Mediafire)


(link Ziddu)
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog Điện Tử | Tin Học.Hi vọng Blog Cung cấp cho các bạn những thứ các bạn cần.Mọi chi tiết góp ý vui lòng commnet bên dưới bài viết này?


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts