Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, October 16, 2011

Chip giới thiệu cho các bạn mạch quét 8 led & đoạn + nút bấm,Mạch này Chip vẽ mạch nhưng vẫn bị câu dây,bạn nào Pro thì vẽ thử xem na.Hay lắm đó^^

1 GÓC MẠCH NGUYÊN LÝ



MẠCH IN 

CODE DEMO LẬP TRÌNH





;designer by chipkool

;SV UNETI – DTK3

ORG 00H;code chay demo
MAIN:


KEY0:
            JNB P1.0,KEY0OK
            SJMP KEY1
            MOV R2,#00
LAPY1:
            MOV R1,#00
LAPX1:
            MOV R0,#00
           
KEY0OK:
           
            CALL CTHT
            INC R0
            CALL DELAY1MS
CJNE R0,#61,KEY0OK
            INC R1
CJNE R1,#61,LAPX1
            INC R2
CJNE R2,#25,LAPY1


MOV R0,#100

KEY1:
JNB P1.1,KEY1OK
SJMP KEY0
KEY1OK:
DEC R0
CALL DELAY1MS
CALL CTHT
CJNE R0,#00,KEY1OK

JMP MAIN

CTHT:
MOV R7,#20
QUET:
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.6
CALL DELAY
CLR P3.6
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.7
CALL DELAY
CLR P3.7


MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.4
CALL DELAY
CLR P3.4
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.5
CALL DELAY
CLR P3.5


MOV A,R2
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.2
CALL DELAY
CLR P3.2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.3
CALL DELAY
CLR P3.3


DJNZ R7,QUET
RET


MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B


DELAY1MS:
MOV TMOD,#01H
LAPZ:
MOV TH0,#75H
MOV TL0,#30H
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
RET


DELAY:
MOV R1,#20
LAPX:
MOV R2,#50
LAPY:
NOP
NOP
DJNZ R2,LAPY
DJNZ R1,LAPX
RET
END



DOWLOAD TRỌN BỘ MẠCH ORCAD + PROTUES + MẠCH IN
(Link mediafire)


(Link Ziddu)

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog Điện Tử | Tin Học


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts