Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, August 19, 2011Buồn quá,Chip viết code demo led 32 - Trái tim các bạn xem thử nhé.nếu hay,chip sẽ Post tiếp mạch nguyên lý +Mạch in + Code lập trình Asm + Hex.

;Ban quyen thuoc ve Blog Dien Tu|Tin Hoc
;Designer By Chipkool
;http://Chipkool.tk
;Moi chi tiêt cac ban vui long comment ben duoi bai viet nhé
ORG 00H
MAIN:
CALL CHIP28
CALL CHIP29
CALL CHIP26
CALL CHIP25
CALL CHIP1
CALL CHIP20
CALL CHIP2
CALL CHIP3
CALL CHIP4
CALL CHIP5
CALL CHIP6
CALL CHIP7
CALL CHIP8
CALL CHIP9
CALL CHIP10
CALL CHIP11
CALL CHIP12
CALL CHIPR
CALL CHIPS
CALL CHIP13
CALL CHIP14
CALL CHIP16
CALL CHIP17
CALL CHIP18
CALL CHIP19
CALL CHIP20
CALL CHIP21
CALL CHIP22
CALL CHIP23
CALL CHIP24
CALL CHIP27

JMP MAIN


CHIP1:;SANG CHAY 2LED QUA LAI

MOV A,#00111111B
LAPY:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00111111B,LAPY

MOV A,#11111100B
LAPYY:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RL A
CJNE A,#11111100B,LAPYY
MOV A,#0FFH
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A


MOV A,#0FFH;SANG DAN
LAPIO:CLR C
RRC A
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#00H,LAPIO


MOV A,#00H;TAT DAN
LAPIU:SETB C
RLC A
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
CJNE A,#0FFH,LAPIU
RET


CHIP2:;SANG CHAY 3LED

MOV A,#00011111B
LAPSH:MOV P0,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH
MOV A,#0FFH
MOV P0,A

MOV A,#00011111B
LAPSH1:MOV P2,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH1
MOV A,#0FFH
MOV P2,A

MOV A,#00011111B
LAPSH2:MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH2
MOV A,#0FFH
MOV P3,A


MOV A,#00011111B
LAPSH3:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPSH3
MOV A,#0FFH
MOV P1,A
RETCHIP3:;SANG DAN VONG

MOV A,#0FFH
LAPC:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#00H,LAPC

MOV A,#0FFH
LAPC1:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#00H,LAPC1

MOV A,#0FFH
LAPC2:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#00H,LAPC2

MOV A,#0FFH
LAPC3:
CLR C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#00H,LAPC3
RET
CHIP4:;TAT DAN

MOV A,#00H
LAPD:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#0FFH,LAPD

MOV A,#00H
LAPD1:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#0FFH,LAPD1

MOV A,#00H
LAPD2:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#0FFH,LAPD2

MOV A,#00H
LAPD3:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#0FFH,LAPD3
RETCHIP5:;TIM SANG DAN TREN XUONG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPG:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPH:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPH
RET


CHIP6:;TAT TIM DUOI LEN

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPHH:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPHH

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPGG:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPGG
RET

CHIP7:;TIM SANG 2 BEN

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPI:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPI
RET


CHIP8:;TAT TRAI TIM SANG 2 BEN

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPI1:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPI1
RET


CHIP9:;2 NUA TTIM TREN DUOI

MOV R1,#0FFH
MOV R2,#0FFH
MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPUI:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R2
RLC A
MOV R2,A
MOV P2,R2
CALL DELAY
CJNE R5,#00H,LAPUI
RET


CHIP10:;TAT TIM TU GIUA RA

MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPUII:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R1
RLC A
MOV R1,A
MOV P3,R1
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P2,R2
CALL DELAY
CJNE R5,#0FFH,LAPUII
RETCHIP11:;TRAI TIM TREN XUONG

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPO:
CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P2,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPO
RET


CHIP12:;SANG TIM TU DUOI LEN

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPK:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPK

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPL:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPL
RET

CHIPR:;TAT TIM TREN XUONG

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPLL:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPLL

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPKK:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPKK
RETCHIPS:;NHAP NHAY

MOV R5,#5
LAPVT:
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV P3,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
MOV P1,#00H
CALL DELAY
DJNZ R5,LAPVT
RET


CHIP13:;TAT CHAY DUOI


MOV A,#10000000B
LAPM:MOV P0,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM


MOV A,#10000000B
LAPM1:MOV P2,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM1


MOV A,#10000000B
LAPM2:MOV P3,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM2


MOV A,#10000000B
LAPM3:MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#10000000B,LAPM3
RET


CHIP14:;TAT DAN VONG

MOV A,#00H
LAPD0:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P0,A
CJNE A,#0FFH,LAPD0

MOV A,#00H
LAPD11:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P2,A
CJNE A,#0FFH,LAPD11

MOV A,#00H
LAPD22:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P3,A
CJNE A,#0FFH,LAPD22

MOV A,#00H
LAPD33:
SETB C
RRC A
CALL DELAY
MOV P1,A
CJNE A,#0FFH,LAPD33
RET
CHIP16:;CHEO TRAI TIM 1

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPII:
CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPII
RET


CHIP17:;TAT CHEO TTIM

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPIIE:
SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPIIE
RET


CHIP18:;ON CHEO TRAI TIM 2

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPIII:
CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPIII
RET

CHIP19:;TAT CHEO TTIM2

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPIE:
SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
MOV P3,R5
CALL DELAY

SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPIE
RET


CHIP20:;SANG QUAY VONG 3LAN

MOV R5,#5
BIG1:
MOV A,#00011111B
LAPZ:MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
CALL DELAY
RR A
CJNE A,#00011111B,LAPZ
DJNZ R5,BIG1
MOV A,#0FFH
MOV P0,A
MOV P2,A
MOV P3,A
MOV P1,A
RET


CHIP21:;SANG NUA VONG TRAI TIM TRAI

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPT:CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPT

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPU:CLR C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPU
RET


CHIP22:;OFF NUA VONG TT LEFT

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPI:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P1,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P2,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPI

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPR:SETB C
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV P3,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV P0,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPR
RET


CHIP23:;SANG NUA VONG TT SANG PHAI

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPS:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPS

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPPX:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#00H,LAPPX
RET


CHIP24:;OFF NUA VONG TT SANG PHAI

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPV:SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPV

MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
LAPPL:SETB C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
SETB C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R6,#0FFH,LAPPL
RET


CHIP25:;SANG TAT CHEO GOC

MOV R5,#5
LAPOP:
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,LAPOP
RET


CHIP26:;CHAY 2LED UP/DOWN

MOV R5,#00111111B
MOV R6,#11111100B
LAPTI:MOV A,R5
RR A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RL A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#00111111B,LAPTI

MOV R5,#00111111B
MOV R6,#11111100B
LAPTU:MOV A,R5
RR A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RL A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#00111111B,LAPTU

MOV R5,#11111100B
MOV R6,#00111111B
LAPTE:MOV A,R5
RL A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RR A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#11111100B,LAPTE


MOV R5,#11111100B
MOV R6,#00111111B
LAPTC:MOV A,R5
RL A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAY
MOV A,R6
RR A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAY
CJNE R5,#11111100B,LAPTC
RET


CHIP27:;NHAP NHAY NUA TRAI TIM

MOV R5,#6
BIGE:
MOV P1,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CALL DELAY
MOV P0,#00H
MOV P2,#00H
CALL DELAY
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
CALL DELAY
DJNZ R5,BIGE
RET


CHIP28:;CHAY 1 LED 2 NUA TTIM

MOV R5,#5
BIGQ:
MOV A,#01111111B
LAPQ:MOV P0,A
MOV P3,A
CALL DELAYS
RR A
CJNE A,#01111111B,LAPQ
MOV P0,#0FFH
MOV P3,#0FFH

MOV A,#01111111B
LAPQ2:MOV P2,A
MOV P1,A
CALL DELAYS
RR A
CJNE A,#01111111B,LAPQ2
DJNZ R5,BIGQ
MOV P2,#0FFH
MOV P1,#0FFH
RET


CHIP29:;ON/OFF 2 NUA VONG TTIM SANG PHAI


MOV R5,#0FFH;ON
MOV R6,#0FFH
LAPY7:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P0,R5
CALL DELAYS
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P3,R6
CALL DELAYS
CJNE R6,#00H,LAPY7

MOV R5,#0FFH
MOV R6,#0FFH
LAPY8:CLR C
MOV A,R5
RRC A
MOV R5,A
MOV P2,R5
CALL DELAYS
CLR C
MOV A,R6
RRC A
MOV R6,A
MOV P1,R6
CALL DELAYS
CJNE R6,#00H,LAPY8

MOV R1,#00H;OFF
MOV R2,#00H
LAPY9:SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P0,R1
CALL DELAYS
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P3,R2
CALL DELAYS
CJNE R2,#0FFH,LAPY9

MOV R1,#00H
MOV R2,#00H
LAPY10:SETB C
MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
MOV P2,R1
CALL DELAYS
SETB C
MOV A,R2
RRC A
MOV R2,A
MOV P1,R2
CALL DELAYS
CJNE R2,#0FFH,LAPY10
RET

END

Moi chi tiết các ban vui lòng comment địa chỉ Gmail bên dưới bên dưới bài viết nhé!Để Chip gửi tất cả cho.hì hì^^!(Pass:chipkool.tk) ►Hướng dẫn làm mạch: HERE
Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts