Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, June 6, 2011


Cái món led 7 đon này lp trình khó hiu thế không biết,làm cht vt mãi mi xong,hic.Sau khi hc xong ngoài xưởng,chip gii thiu cho các bn sơ đ hin th s trên led 7 đon t s 1234 đến 5678,lp trình trên chip 89c51,code bên dưới,do thi gian có hn,chip cùng 1 người bn làm s khó tránh khi sai xót,bác nào pro thì chém gió va thôi nha không đ nhà chip nhé.hihi..Thời gian tới nhóm của chip sẽ còn chia sẻ cho các bạn những kiểu quét led 7 đoạn rất hay.
CODE

ORG 00
MAIN:
MOV R1,#12
LAPLAI:MOV R0,#34
LAP: CALL HIENTHUC
INC R0
CJNE R0,#100,LAP
INC R1
CJNE R1,#13,LAPLAI
MOV R1,#13
LAPLAIA:MOV R0,#0
LAPB: CALL HIENTHUC
INC R0
CJNE R0,#100,LAPB
INC R1
CJNE R1,#56,LAPLAIA
MOV R1,#56
LAPLAIC:MOV R0,#0
LAPF: CALL HIENTHUC
INC R0
CJNE R0,#79,LAPF
INC R1
CJNE R1,#57,LAPLAIC
JMP MAIN
HIENTHUC:
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P3,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
RET
MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET
DELAY:
MOV R3,#50
LAP1:
MOV R2,#160
LAPA:
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LAPA
DJNZ R3,LAP1
RET
END

Chúc các bạn thành công?

Bạn nào coppy bài viết trên Blog Điện Tử | Tin Học vui lòng ghi rõ nguồn nhé?

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts