Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, June 8, 2011


Tương tự như bài trước,chip giới thiệu cho các bạn code lập trình quét 6 led từ 000000 -999999

CODE

ORG 00
MAIN:
MOV R2,#0
LAPLED:MOV R1,#0
LAPLAI:MOV R0,#0
LAP:CALL HIENTHI
INC R0
CJNE R0,#100,LAP
INC R1
CJNE R1,#100,LAPLAI
INC R2
CJNE R2,#100,LAPLED
JMP MAINHIENTHI:
MOV R7,#100
QUET:
MOV P3,#00H
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB

MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.4
CALL DELAY
CLR P3.4

MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.5
CALL DELAY
CLR P3.5
CALL DELAY


MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.2
CALL DELAY
CLR P3.2

MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.3
CALL DELAY
CLR P3.3
CALL DELAYMOV A,R2
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.0
CALL DELAY
CLR P3.0

MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.1
CALL DELAY
CLR P3.1
CALL DELAY


RET
DJNZ R7,QUET
MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET

DELAY:
MOV R4,#35
LAP1:
MOV R5,#20

LAPA:
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R5,LAPA
DJNZ R4,LAP1
RET

END
Chúc các bạn thành công?

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts