Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, May 12, 2011

Hôm nay chip chia sẻ cho các bạn 1 đoạn code rất hay: Có bao giờ bạn băn khoăn là mình sinh vào thứ mấy không ? Đoạn Javascript nhỏ sau sẽ giúp bạn một cách dễ dàng, mong rằng các bạn sẽ thích

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0124)file://C:\Documents%20and%20Settings\Hoai%20An\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\T04JLPKL\thumay.htm -->
<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail --><HTML><HEAD><TITLE>JavaFILE</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

function cala_day(form) {
var nSwitch = 0
var nMonth = parseInt(form.month.value)
var nDay = parseInt(form.day.value)
var nYear = parseInt(form.year.value)
if(!(nYear % 4) && (nMonth > 2)) {
nSwitch = 1
}

var nDayOfWeek = cala_weekday(nMonth, nDay, nYear)
if(nSwitch) {
nDayOfWeek++
nSwitch = 0
}
day_display(form, nDayOfWeek)
}

function cala_weekday( x_nMonth, x_nDay, x_nYear) {

if(x_nMonth >= 3){
x_nMonth -= 2
}
else {
x_nMonth += 10
}

if( (x_nMonth == 11) || (x_nMonth == 12) ){
x_nYear--
}

var nCentNum = parseInt(x_nYear / 100)
var nDYearNum = x_nYear % 100
var nPart1 = parseInt(2.6 * x_nMonth - .2)
var nZeller = (parseInt(nPart1 + x_nDay + nDYearNum + (nDYearNum / 4) + (nCentNum / 4) - 2 * nCentNum)) % 7
if(nZeller < 0){
nZeller += 7
}
return nZeller
}

function day_display(form, x_nDayOfWeek) {

if(x_nDayOfWeek == 0) {
form.birthday.value = "Saturday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 1) {
form.birthday.value = "Sunday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 2) {
form.birthday.value = "Monday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 3) {
form.birthday.value = "Tuesday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 4) {
form.birthday.value = "Wednesday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 5) {
form.birthday.value = "Thursday"
return
}
if(x_nDayOfWeek == 6) {
form.birthday.value = "Friday"
return
}

form.birthday.value = "Not a valid date."
}
//-->

</SCRIPT>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=#333399 aLink=#ff0000 link=#cc0033 bgColor=#ffffff -- start--
<!--content>
<TABLE cellSpacing=5 cellPadding=5 width="96%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<FORM>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE width=225 align=center border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width=250 bgColor=#0000ff colSpan=2><FONT
face=ARIEL,HELVETICA color=#ffffff size=-1><B>B&#7841;n sinh vào th&#7913;
m&#7845;y?</B></FONT><FONT face=ARIEL,HELVETICA size=-1></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=100 bgColor=#ff0000><FONT size=2><B><FONT
color=#ffff00>Tháng:</FONT></B><INPUT size=4
name=month><BR><BR><B><FONT color=#ffff00>Ngày:</FONT></B><INPUT
size=4 name=day><BR><BR><B><FONT color=#ffff00>N&#259;m:</FONT></B><INPUT
size=4 name=year></FONT> </TD>
<TD align=middle width=125 bgColor=#ff0000><FONT
color=#ffff00><BR><FONT size=2><B>Ví d&#7909;:</B></FONT> <BR><FONT
size=2><I><B>07-06-1986</B><BR><B>Sunday</B></I><BR><BR><B>B&#7841;n sinh
vào:</B></FONT> <BR><INPUT size=10 name=birthday> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle bgColor=#0000ff colSpan=2><INPUT onclick=cala_day(this.form) type=button value=OK><INPUT type=reset value=Reset></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></FORM></TD></TR></TBODY></TABLE><!--content stop-->
<P>Có bao gi&#7901; b&#7841;n b&#259;n kho&#259;n là mình sinh vào th&#7913; m&#7845;y không ? &#272;o&#7841;n Javascript nh&#7887;
sau s&#7869; giúp b&#7841;n m&#7897;t cách d&#7877; dàng, mong r&#7857;ng các b&#7841;n s&#7869; thích|| ChipKool</P>
<P>&nbsp;</P></BODY></HTML>

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts