Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, December 16, 2010


B1.Các bạn vào chỉnh sửa html rùi chọn Mở rộng mẫu tiện ích
sau đó chèn đoạn code CSS sau vào ngay trên dòng ]]></b:skin>trong phần chỉnh sửa HTML của Blog :

.showpageArea {padding: 0; margin:0;
}

.showpageArea a {border: 1px solid #000;
color: #fff;font-weight:normal;
padding: 3px 6px ;
margin:0px 4px;
text-decoration: none;
background-color: #6f6f6f;
}

.showpageArea a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #00558f;
color: #575757;
background-color: #3D3D3D;
}

.showpageNum a {border: 1px solid #000;
color: #fff;font-weight:normal;
padding: 3px 6px ;
margin:0px 4px;
text-decoration: none;
}

.showpageNum a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #00558f;
color: #575757;
background-color: #5D5D5D;
}

.showpagePoint {font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
font-weight: bold;
border: 1px solid #00558f;
color: #fff;
background-color: #1589a2;
}

.showpage a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #00558f;
color: #fff;
background-color: #1589a2;
}

.showpageNum a:link,.showpage a:link {
font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #000;
color: #fff;
background-color: #6f6f6f;}
.showpageNum a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #00558f;
color: #fff;
background-color: #1589a2;
}

B2.Các bạn tao 1 javar/script rùi chền code bên dưới vào.kéo vào vi trí bạn muốn đặt.<script type="text/javascript">

var home_page_url = location.href;

var pageCount=5;
var displayPageNum=9;
var upPageWord ='Trang tr&#432;&#7899;c';
var downPageWord ='Trang sau';

function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;

}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';
}
else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}
}
if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}
}
if(thisNum>1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}

html = '<div class="showpageArea">'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}
}
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>
Ở đây "var pageCount=5;" là số bài viết sẽ hiển thị ở mỗi phân trang, còn var "displayPageNum=9;" là số phân trang. Lưu ý là thủ thuật này chỉ hoạt động khi số bài đăng trên blog bạn đủ nhiều, trong ví dụ này thì số bài viết mà blog của tôi cần phải nhiều hơn 5x9 = 45 bài thì tiện ích phân trang mới hoạt động. Bạn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp. Save lại và kiểm tra kết quả.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
Nguồn:kynangso.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts