Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, December 24, 2010

CODE TÌM KIẾM NHẠC MP3

<code><script language="JavaScript" src="http://quochuy.wen.ru/js2/div-1.js"></script><form name="myform" action="http://www.msearch.vn/wap/tim-kiem/0/mp3" method="post"><a href="http://itech4u.net/forum"><img src="http://itech4u.net/forum/images/logo.gif" alt="Itech4u" /></a><br /><div class="box-title" style="color: #FF0000">Tìm kiếm mp3</div><div class="box-search"><br /><input type="text" name="keyword" value="T khóa bài hát..." class="text" /><code><input type="submit" name="find"value="Tìm...&quot; class="Tìm..." /></code>

</div>

</p>

<p align="center">

<br />

<br />

<b style="color: #800000">Mi bn nhp tên bài hát mun tìm</b>

<script language="JavaScript" src="http://quochuy.wen.ru/js2/div-stop.js">

</script>

</code>

CODE CHÔM AVATAR

<script>

function grab() {

id = document.getElementById("yahoo_id").value;

document.getElementById("result").innerHTML = "<img src='http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=" + id + "&format=png'>";

return false;

}

</script><div><form onsubmit="return grab()"><p align="center"><b><font face="tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;

Nick yahoo cn ly avatar: <input id="yahoo_id" type="text"><input value="LY !!!" type="submit"></font></b></p></form></div><div id="result">

CODE TIN TỨC TỔNG HỢP

<marquee bg direction="right" loop="infinite">THÔNG TIN DI ĐỘNG</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=di-dong&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=300"></script><marquee bgcolor="ff9900" direction="right" loop="infinite">TIN TH THAO</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=the-thao&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=2&amp;w=230&amp;h=320"></script><marquee bgcolor="ff9900" direction="right" loop="infinite">THÔNG TIN GI TRÍ</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=giai-tri&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=350"></script><marquee bgcolor="ff9900" direction="right" loop="infinite">

ĐỜI SNG ÂM NHC</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=am-nhac&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=350">&lt;/script>

CODE CALL TO ME

<a href="wtai://wp/ mc;sodienthoai"> Call to me </a>

CODE TIN TUC CHIA LAM 2 COT

<table width="100%" border="0"><tr><td width="50%" bg align="center"><marquee>THÔNG TIN DI ĐỘNG</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=di-dong&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=300"></script><marquee>TIN THỂ THAO</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=the-thao&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=2&amp;w=230&amp;h=320"></script><marquee>THÔNG TIN GIẢ TRÍ</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=giai-tri&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=350"></script></td><td width="50%" bgcolor="#0000ff" align="center"><marquee> ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=am-nhac&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=350"></script><marquee> Laptop</marquee><script type="text/javascript" src="http://tintuc.etieudung.com/widget?t=laptop&amp;num=5&amp;desc=1&amp;img=1&amp;w=230&amp;h=350"></script></td></tr></table>

CODE XEM KẾT QUẢ SỔ XỐ

<div class="content"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/xoso/includes/xoso.css"><metahttp-equiv="refresh" content="120;url=./"><div align="center"><center><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="100%" height="10"></td></tr></table><div align="center"><center><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tr><td align="center"><div align="center"><center><iframe src="http://www.onip.vn/data/xoso/" frameborder="0"border="0" width="525" height="560" scrolling="no"></iframe></center></div></td></tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"></table></center></div></center></div> </div>

CHÔM CODE

<div class="menu"><form method="get" action="http://realwap.net/source/view.php?" >Nhập URL muốn xem:<br/><input type="text" name="url" value="http://"/><br/><input type="submit" value="xem code"/></div>

GIẢI NÉN ZIP

<form action="http://kycb-kycb.org.ru/zip/" method="get"><input type="hidden" name="a" value="read"/><input type="text" name="url" size="15" value="http://"/><br/><input type="submit" value="unZip"/></form>

TEST CODE

<div class="body3"><p><form action="http://www.w3schools.com/js/tryit_view.asp"method="post"target="view"><onsubmit='test(script)'><textarea name="code"wraps="logical"style="background-color:white"size="5"><html><body>PASTE HTML, SCRIPT</body></html></textarea><br /><input type="submit"value ="Xemth"><br/><br/><ifamewidth="98%"height="200px"name="view"src="http://www.w3schools.com/js/tryit_view.asp">

CODE TẠO BIỂU TƯỢNG WAP

<link rel="shortcut icon" href="http://cf.vtc.vn/favicon.ico" />

CODE TRƯỜNG CHO TEXT

<textarea cols="13" rows="1" name="tin">TEXT TRONG TRƯỜNG</textarea>

CODE BẢNG CHÀO MỪNG

<script language="Javascript">alert("Welcome to http://CHIPKOOL.BLOGSPOT.COM");</script>

CODE HIỆU ỨNG NHẠC NỀN

<head><noembed><bgsound src="http://junofinance.wap.sh/mid/999doahoahong.mid" loop="infinite"></noembed></head>

CODE NHẠC NỀN NGẪU NHIÊN

<script><!--

var sound1="http://junofinance.wap.sh/mid/999doahoahong.mid"

var sound2="http://junofinance.wap.sh/mid/dua be.mid"

var sound3="http://junofinance.wap.sh/mid/westlife_mylove.mid"

var sound4="http://junofinance.wap.sh/mid/cay cau dua.mid"

var sound5="http://junofinance.wap.sh/mid/vi yeu.mid"

var x=Math.round(Math.random()*4)

if (x==0) x=sound1

else if (x==1) x=sound2

else if (x==2) x=sound3

else if (x==3) x=sound4

else x=sound5

if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")

document.write('<bgsound src='+'"'+x+'"'+' loop="infinite">')

else

document.write('<embed src='+'"'+x+'"'+'hidden="true" border="0" width="20" height="20" autostart="true" loop="true">')

//-->

</script>

CODE BỐ CỤC BẢNG DỌC

<table border="1" bordercolor="black" width="80%" align="center" cellpadding="10" cellpacing="5" bgcolor="red"><tr><td width="30%" bgcolor="#00ffff" align="letf"> dòng1 </td></tr><tr><td width="30%" bgcolor="#00ffff" align="letf"> dòng 2 </td></tr><tr><td width="30%" bgcolor="#00ffff" align="letf"> dòng 3 </td></tr><tr><td width="30%" bgcolor="#00ffff" align="letf"> dòng 4 </td></tr><tr><td width="30%" bgcolor="#00ffff" align="letf"> dòng 5</td></tr></table>

BỐ CỤC BẢNG NGANG

<table width="100%" border="0"><tr><td width="50%" bg align="center">BÍ MẬT</td><td width="50%" bgcolor="#0000ff" align="center">WAP HAY</td></tr></table>

HIỆU ỨNG ẢNH NỀN

<style> body{background-image:url(http://junofinance.wap.sh/photos/nen/mua.gif); background-position:50% 50% ; background-repeat:repeat; background-color:green;} </style>

THAY ĐỔI GIAO DIỆN NHANH

<form><SELECT name="ccGround" size="1" onChange=(document.bgColor=ccGround.options[ccGround.selectedIndex].value)><OPTION value="FFFFFF" target="1" selected> white <OPTION value="C0C0C0" target="1"> cool gray <OPTION value="000000" target="1"> black <OPTION value="730200" target="1"> dark red <OPTION value="231800" target="1"> brown <OPTION value="044302" target="1"> dark green <OPTION value="0D09A3" target="1"> dark blue <OPTION value="808040" target="1"> avocado <OPTION value="800080" target="1"> purple <OPTION value="444444" target="1"> gray <OPTION value="FF0400" target="1"> red <OPTION value="EFE800" target="1"> yellow <OPTION value="05EF00" target="1"> green <OPTION value="0206FF" target="1"> blue <OPTION value="AE08EF" target="1"> violet <OPTION value="FF8C8A" target="1">mauve <OPTION value="FF80FF" target="1"> pink <OPTION value="FFCCCC" target="1"> peach <OPTION value="FFCC99" target="1"> orange </SELECT></FORM>

DÙNG HÌNH ẢNH LÀM LIÊN KẾT

<a href="http://CHIPKOOL.BLOGSPOT.COM"><img src="http://junofinance.wap.sh/photos/girls/viet/babyjinnie/jinnie20.jpg"/></a>

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

<center><form method="GET" action="http://www.google.com.vn/search"><table bgcolor="black" <tr><td><a href="http://junofinance.wap.sh/"></a><input type="text" name="q" size="15" maxlength="255" value="tìm trên google " ><input type="submit" name="btnG" value="tìm kiếm" ></td></tr></table></form></center>

TÌM KIẾM VỚI CÁC NHÀ DỊCH VỤ

<form method="get" action="http://mobilust.net/mystartpage/search.asp"><br/>t khóa<br/><input type="text" name="q" size="10"/><select name="engine"><option value="g">Google Mobile</option><option value="gw">Google Web</option><option value="gi">Google images</option><option value="gv">Google video</option><option value="gn">Google news</option><option value="y">Yahoo moble</option><option value="yw">Yahoo web</option><option value="a">ask mobile</option><option value="aw">ask web</option><option value="mspace">Myspace</option><option value="wiki">Wikipedia</option><option value="s">Sensis mobile</option><option value="stock">Stocks</option><option value="w">Weather</option><option value="yt">Youtube</option><option value="ar">Artist</option><option value="fed">Fedex track</option><option value="f">Flickr image</option><option value="li">lirics</option><option value="imdb">Movies<br/><input type="submit" value="tìm kiếm"/></form>

SEARCH FILE THEO ĐỊNH DẠNG

<form method="post"action="http://gamawap.com/download/search.jsp"><input type="hidden" value="newsearch" name="action"/><input type="hidden" value="guest" name="sid"/><b><font color="red"><span style="color: #000000">Nhập t khóa :</span><br /></b></font><input name="keyword" size="14" maxlength="50"/><br /><b><span style="color: #000000">Kiểu File:</span></b><select name="filetype"><option>Tất cả</option><option>GIF</option><option>JPEG</option><option>JPG</option><option>MP3</option><option>PNG</option><option>WBMP</option><option>JAR</option><option>MID</option><option>MMF</option><option>3GP</option><option>MP4</option><option>RM</option><option>SIS</option><option>AMR</option><option>AWB</option></select><br /><input type="submit" name="search" value="Tìm kiếm"/>&lt;/form>

CẮT FILE MP3

<formaction="http://gb.wap4.org/mp3_cutter/index.php" method="post"> MP3 URL:<br/><input type="text" size="12" name="url" value="http://"/><br/><input type="submit" name="a" value="Thông tin file"/><br/> Kiểu ct nhạc:<br/><select name="way"><option value="size">Theo kích c</option><option value="time">Theo thi gian</option></select><br/> Bt đầu t kb (kích c) hay sec (thi gian):<br/><input type="text" size="12"name="s"/><br/> Kết thúc tại kb (kích c) hay sec(thi gian):<br/><input type="text" size="12" name="p"/><br/><input type="submit" name="a" value="ct file !"/></form>

XEM GIỜ CÁC NƯỚC

<form method="post" action="http://www.sajda.com/WAP/FindCity.asp"><font color="lime">nhập tên thủ đô:</font><br/><input type="text" name="CP" size="10" value="hanoi"/><br/><input type="submit" value="xem"/></form>

ADD WAP LÊN GOOGLE

<font color="black"><b>add wapsite của bạn lên Google</b></font><br/><!--by vudinhlan--><card id="sunce" title="skorpija.net"><p align="left">URL wapsite của bạn &lt;br/><input name="dodaj" type="text" emptyok="true"title="site adress" maxlength="120" size="14" value="http://"/><br/>t khóa cho wapsite<br/><input name="sadrzaj" type="text" emptyok="true" title="descrption" maxlength="200" size="14" value=""/><br/><b><a href="http://www.google.com/addurl?q=&%3 Bhl=en&%3Bdqq=/opf=1&_1001q=&_1002q=&_1002 dq= (sadrzaj)&_1002 captcha=&_1002i1 =Add%20URL">ADD</a></b><br/></script>

CÔNG CỤ DỊNH WAP, WED

<form action="http://scriptsocket.com/cgi-bin/jumpbox/jump.cgi" method="get"><font color="red">chọn ngôn ng hiển thị</font> :<br/><select name="url"> document.writeln('<option value="http://vulan.xtgem.com/thuthuatnenweb3">England</option>');('<option value="http://64.233.179.104/translate_c?hl=en&langpair=en|ar&u=http://vulan.xtgem.com/thuthuatnenweb3">Arab</option>');('<option value="http://64.233.179.104/translate_c?hl=en&langpair=en|zh-CN&u=http://vulan.xtgem.com/thuthuatnenweb3">China</option>');('<option value="http://64.233.179.104/translate_c?hl=en&langpair=en|ru&u=http://vulan.xtgem.com/thuthuatnenweb3"> Rusia</option>');</select><br/><input type="hidden" name="jump" value="jump"><input type="submit" value="Ok"></form><br/></div>

XEM MÃ SỐ BÍ MẬT MOBILE

<form name="t" action="http://twilightwap.com/mobile/secrets.asp" method="get"><br/><b>xem mã số bị́t mobile</b><br/>chọn nhà sản xuất:<br/><select name="phone">&lt;option value="Nokia">Nokia</option><option value="SonyEricsson">SonyEricsson</option><option value="Motorola">Motorola</option><optionvalue="Samsung">Samsung</option><option value="BenQSiemens">BenQSiemens</option><option value="LG">LG</option><option value="Sagem">Sagem</option></select><input type="submit" name="" tevalue="xem"/></form>

CODE DANH NGÔN KÈM HÌNH ẢNH

<embed src="http://truongton.net/forum/images/_tmp/fla/tip/main.swf" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="240" height="285">

</embed>

CODE MA HOA HTML

<div class="clear"></div>

<div class="widget HTML" id="HTML65">

<div class="widget-content">

<h5>Công c mã hóa code HTML</h5>

<br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:90%;"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">BN HÃY NHP CODE CN MÃ HÓA VÀO KHUNG BÊN DƯỚI VÀ NHN "</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">MÃ HÓA</span><span style="color: rgb(0, 0, 153);">". BN S NHN ĐƯỢC CODE ĐÃ MÃ HÓA KHUNG TH 2.</span>

</span></div>

<script type="text/javascript">

function convert(){var b=$id("source"),c=$id("result"),a=$id("status");c.value=convertForBlog(b.value);a.innerHTML=""}function convertForBlog(a){if(isChecked("amp")){a=a.replace(/&/g,"&amp;")}if(isChecked("lt")){a=a.replace(/</g,"&lt;")}if(isChecked("gt")){a=a.replace(/>/g,"&gt;")}if(isChecked("double-quote")){a=a.replace(/\"/g,"&quot;")}if(isChecked("single-quote")){a=a.replace(/'/g,"&#039;")}return a}function isChecked(a){return $id(a).checked}function $id(a){return document.getElementById(a)};

</script><center>

<textarea cols="60" id="source" rows="10">Dán đon code cn gii mã vào đây...</textarea></center>

<div style="border:1px solid #fff;float:right;margin-right:13px;background:#ccc;width:350px;"><div style="font-family:times;text-align:center;font-size:18px;background:#0000ff;padding:2px;font-weight:bold;color:#fff;">Tùy chn chipplis.blogspot.com</div>

<input checked id="lt" type="checkbox" />Chn để chuyn đổi <b>&lt;</b> thành <b>&amp;lt;</b><br />

<input checked id="gt" type="checkbox" />Chn để chuyn đổi <b>&gt;</b> thành <b>&amp;gt;</b><br />

<input checked id="amp" type="checkbox" />Chn để chuyn đổi du <b>&amp;</b> thành <b>&amp;amp;</b><br />

<input checked id="double-quote" type="checkbox" />Chn để chuyn đổi du <b>"</b> thành &lt;b>&amp;quot;</b><br />

<input checked id="single-quote" type="checkbox" />Chn để chuyn đổi <b>'</b> thành <b>&amp;#039;</b></div>

<input style="margin-left:30px; margin-top:50px;float:left;" onclick="convert()" type="button" value="Mã hóa" /><br />

<br /><center>

<textarea cols="60" id="result" onclick="this.select();" rows="10">Kết qu chuyn đổi s hin th ti đây…</textarea></center><br />

<div class="clear"></div>

<div style="clear: both;"></div>

</div>

<div class="clear"></div>

<span class="widget-item-control">

<span class="item-control blog-admin">

<a class="quickedit" href="http://www.blogger.com/rearrange?blogID=3045874592328461382&amp;widgetType=HTML&amp;widgetId=HTML65&amp;action=editWidget" onclick="return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById(&quot;HTML65&quot;));" target="configHTML65" title="Chnh sa">

<img alt="" height="18" src="http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png" width="18" />

</a>

</span>

</span>

<div class="clear"></div></div>

CODE XEM NGUỒN TRANG

<div class="widget-content">

<h6>Công c hin th ngun ca web hay blog</h6><span style="font-weight: bold;font-size:85%;">Đây là cng c dùng để xem ngun <span style="font-style: italic;">(Source)</span> ca mt trang web hay blog nào đó. Bn hãy nhp địa ch mà bn mun xem ngun ca trang đó vào khung bên dưới và chn hin th.</span><span style="font-size:85%;"><br />

</span><span style="font-weight: bold;font-size:85%;">Công c hot động bi trang: </span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;font-size:85%;">http://www.iwebtool.com </span><form method="get" name="pageform" action="http://www.iwebtool.com/tool/tools/code_viewer/code_viewer.php" target="pageframe" onsubmit="return validate(this);">

<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">

<tbody><tr>

<td idth="956" height="91" valign="top">

<table style="border-collapse: collapse" width="100%" class="tooltop" height="76">

<tbody><tr>

<td>

<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="5">

<tbody><tr>

<td height="28"><font ><b>Nhp địa ch web hay blog</b></font><b><font size="2">: http:// </font></b></td><td><input onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value=&#39;&#39;;" type="text" name="domain" size="26" value="GOOGLE.COM" onblur="if(this.value==&#39;&#39;)this.value=this.defaultValue;" /></td><td height="28">

<input type="submit" value="Hin th" style="float: left" /></td>

</tr>

<tr>

<td height="21">&nbsp;</td>

<td colspan="2" height="21" valign="top"><font >(Ví d: traidatmui.com)</font></td>

</tr>

</tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr>

<td>

<iframe name="pageframe" width="100%" height="470" class="toolbot" frameborder="0" scrolling="no">

</iframe></td>

</tr>

</tbody></table>

</form><span style="float:right;font-weight: bold;font-size:85%;">Ngun: <i>http://www.iwebtool.com</i> </span><h2></h2>

</div>


CODE TIN TỨC YAHOO

<iframe src="http://vn.sea.msg.yahoo.com" frameborder="no" width="710" scrolling="no" height="350"></iframe>


Code dự báo thời tiết
<div class="panel-content" id="sidebar_thoitiet" style="display: block">
<div align="center">
<script type="text/javascript" src="http://zing.vn/util/weather.js"></script>
<script type="text/javascript">
var tpWeather;
function change(tentp,nhietdo,anh,thoitiet,doam,gio)
{
document.getElementById("ttNhietDo").innerHTML=nhietdo;
document.getElementById("ttAnh").innerHTML='<img src="http://www.zing.vn/news/images/weather/'+anh+'" />';
document.getElementById("ttThoitiet").innerHTML=thoitiet+'<br />Độ ẩm: '+doam+'<br />'+gio;
}
function ShowWeatherBox(intVal)
{
change(weather[intVal][1],weather[intVal][2],weather[intVal][3],weather[intVal][4],weather[intVal][5],weather[intVal][6]);
}
function ShowWeather()
{
var strcboWeather='';
for(var i=0;i<weather.length;i++)
{
if(weather[i][0]=='t-p-ho-chi-minh')tpWeather=i;
strcboWeather+='<option value="'+i+'"'+(weather[i][0]=='t-p-ho-chi-minh'?' selected="selected"':'')+'>'+weather[i][1]+'</option>';
}
//document.getElementById("cboWeather").innerHTML= strcboWeather;
};
</script>
<select id="cboWeather" class="ttfontselect" onchange="ShowWeatherBox(this.value);">
<script>
var strcboWeather='';
for(var i=0;i<weather.length;i++)
{
if(weather[i][0]=='t-p-ho-chi-minh')tpWeather=i;
strcboWeather+='<option value="'+i+'"'+(weather[i][0]=='t-p-ho-chi-minh'?' selected="selected"':'')+'>'+weather[i][1]+'</option>';
}
document.write(strcboWeather)
</script>

</select>

<br />

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="160" style="margin-bottom: 5px;">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap" align="center" width="40%" valign="bottom" class="ttfont">Nhiệt Độ:</td>
<b><td id="ttNhietDo" class="ttNhietdo"> </td></b>
</tr>
<tr>


<td height="65" align="center" id="ttAnh" style="padding-top: 2px; padding-bottom: 4px;"> </td>
<td height="65" id="ttThoitiet" class="ttfont" style="padding-bottom: 4px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<script type="text/javascript" language="javascript">ShowWeatherBox(6);</script>
</div> </div>
ChipKool

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts