Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, December 18, 2010

Tiện ích lưu trữ bài viết dạng calendar giống như bên Yahoo360 mà nhiều Blog đã quen thuộc. Trong số các Blog phát triển trên nền tảng Blogspot thì blogtruyen.com đã sử dụng tương đối lâu bởi tính hiệu quả cũng như thẩm mỹ của nó mang lại.

image

Trong bài viết này xin giới thiệu với bạn cách thực hiện để thêm tiện ích Lưu trữ bài viết blog dạng Calendar .

Bản Demo giống như hình minh họa trên.

1.BƯỚC CHUẨN BỊ

Các bạn nên nhớ Sao lưu mẫu trước khi thực hiện áp dụng tiện ích này. Cách sao lưu mẫu bạn thực hiện như hình vẽ.

image

Tạo Lưu trữ Archive nếu chưa có bằng cách vào Thiết kế l Phần tử trang l Thêm tiện ích và add thêm tiện ích Lưu trữ Blog

Ngoài ra, bạn cần cài đặt chế độ Đầy đủ hoặc Ngắn đối với Nguồn cấp dữ liệu Blog.

Bạn truy cập vào : Blogger l Bảng điều khiển "Dashboard" l Cài đặt "Settings' l Nguồn cấp trang Web "Site Feed" l Cho phép Nguồn cấp dữ liệu Blog "Post Feed") để cài đặt.

Các blog đặt chế độ bảo mật không được hỗ trợ đối với tiện ích này.

2CHÈN MÃ CSS:

Tìm đoạn mã: ]]></b:skin>

Thay thế nó bằng đoạn mã dưới:

/* div that holds calendar */

#blogger_calendar { margin:5px 0 0 0;padding:3px;background:#FFF ; width:100%;}

/* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */

#bcaption {border:1px outset #000;background:#1B703A url(http://phy3scripts.googlepages.com/phyh2slice.jpg) repeat-x;padding:2px;margin:10px 0 0}

/* The Archive Select Menu */

#bcaption select {background:#fff;color:#1B703A;font-weight:bold;border:0 solid #CCD9FF;}

/* The Heading Section */

table#bcalendar thead {background:#000;color:#fff;}

/* Head Entries */

table#bcalendar thead tr th {width:20px;text-align:center;padding:2px;border:1px inset #000; font-family:Tahoma; font-weight:normal;}

/* The calendar Table */

table#bcalendar {border:1px solid #000;border-top:0; margin:0px 0 0px; width:95%;}

/* The Cells in the Calendar */

table#bcalendar tbody tr td {text-align:center;padding:2px;border:1px outset #000;}

/* Links in Calendar */

table#bcalendar tbody tr td a {font-weight:bold; color:#fff;}

/* First Row Empty Cells */

td.firstCell {visibility:visible;}

/* Cells that have a day in them */

td.filledCell {background:#fff;}

/* Cells that are empty, after the first row */

td.emptyCell {visibility:hidden;}

/* Cells with a Link Entry in them */

td.highlightCell {background:#1B703A url(http://phy3scripts.googlepages.com/phyh2slice.jpg) repeat-x;border:1px outset #000!important}

/* Table Navigation */

table#bcNavigation {width:95%;background:#1B703A url(http://phy3scripts.googlepages.com/phyh2slice.jpg) repeat-x;border:1px inset #000;border-top:0;color:#fff;margin:0 0 10px}

table#bcNavigation a {color:#fff;text-decoration:none;}

td#bcFootPrev {width:10px;}

td#bcFootAll{text-align:center;}

td#bcFootNext {width:10px;}

ul#calendarUl {margin:5px auto 0!important;font-size:85%;}

ul#calendarUl li a{}

ul#calendarUl li {

background:transparent url(http://phy3scripts.googlepages.com/icon_page.gif) no-repeat !important;

padding: 0 0 0 35px !important;

font-size:110%;

margin:3px 0 0 0;

}

.numberingcomments{

float: right;

display: block;

width: 50px;

margin-right: 5px;

margin-top: -20px; /*comments-counter position*/

text-align: right;

font-family: 'Century Gothic','Lucida Grande',Arial,Helvetica,Sans-Serif;

font-size: 30px;

font-weight: normal;

}

/*since the numbers are actually links, we need to force the color properties*/

]]></b:skin>

3 CHÈN MÃ JAVASCRIPT

image

Tìm (Ctrl – F) thẻ</head>

và dán ngay trên nó đoạn mã dưới:

<!-- Blogger Archive Calendar -->

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var bcLoadingImage = "http://phydeauxredux.googlepages.com/loading-trans.gif";

var bcLoadingMessage = " Loading....";

var bcArchiveNavText = "View Archive";

var bcArchiveNavPrev = '&#9668;';

var bcArchiveNavNext = '&#9658;';

var headDays = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];

var headInitial = ["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"];

// Nothing to configure past this point ----------------------------------

var timeOffset;

var bcBlogID;

var calMonth;

var calDay = 1;

var calYear;

var startIndex;

var callmth;

var bcNav = new Array ();

var bcList = new Array ();

//Initialize Fill Array

var fill = ["","31","28","31","30","31","30","31","31","30","31","30","31"];

function openStatus(){

document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'block';

document.getElementById('calendarDisplay').innerHTML = '';

}

function closeStatus(){

document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'none';

}

function bcLoadStatus(){

cls = document.getElementById('calLoadingStatus');

img = document.createElement('img');

img.src = bcLoadingImage;

img.style.verticalAlign = 'middle';

cls.appendChild(img);

txt = document.createTextNode(bcLoadingMessage);

cls.appendChild(txt);

}

function callArchive(mth,yr,nav){

// Check for Leap Years

if (((yr % 4 == 0) && (yr % 100 != 0)) || (yr % 400 == 0)) {

fill[2] = '29';

}

else {

fill[2] = '28';

}

calMonth = mth;

calYear = yr;

if(mth.charAt(0) == 0){

calMonth = mth.substring(1);

}

callmth = mth;

bcNavAll = document.getElementById('bcFootAll');

bcNavPrev = document.getElementById('bcFootPrev');

bcNavNext = document.getElementById('bcFootNext');

bcSelect = document.getElementById('bcSelection');

a = document.createElement('a');

at = document.createTextNode(bcArchiveNavText);

a.href = bcNav[nav];

a.appendChild(at);

bcNavAll.innerHTML = '';

bcNavAll.appendChild(a);

bcNavPrev.innerHTML = '';

bcNavNext.innerHTML = '';

if(nav < bcNav.length -1){

a = document.createElement('a');

a.innerHTML = bcArchiveNavPrev;

bcp = parseInt(nav,10) + 1;

a.href = bcNav[bcp];

a.title = 'Previous Archive';

prevSplit = bcList[bcp].split(',');

a.onclick = function(){bcSelect.options[bcp].selected = true;openStatus();callArchive(prevSplit[0],prevSplit[1],prevSplit[2]);return false;};

bcNavPrev.appendChild(a);

}

if(nav > 0){

a = document.createElement('a');

a.innerHTML = bcArchiveNavNext;

bcn = parseInt(nav,10) - 1;

a.href = bcNav[bcn];

a.title = 'Next Archive';

nextSplit = bcList[bcn].split(',');

a.onclick = function(){bcSelect.options[bcn].selected = true;openStatus();callArchive(nextSplit[0],nextSplit[1],nextSplit[2]);return false;};

bcNavNext.appendChild(a);

}

script = document.createElement('script');

script.src = 'http://www.blogger.com/feeds/'+bcBlogId+'/posts/summary?published-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fill[calMonth]+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&published-min='+calYear+'-'+callmth+'-01T00%3A00%3A00'+timeOffset+'&max-results=100&orderby=published&alt=json-in-script&callback=cReadArchive';

document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

}

function cReadArchive(root){

// Check for Leap Years

if (((calYear % 4 == 0) && (calYear % 100 != 0)) || (calYear % 400 == 0)) {

fill[2] = '29';

}

else {

fill[2] = '28';

}

closeStatus();

document.getElementById('lastRow').style.display = 'none';

calDis = document.getElementById('calendarDisplay');

var feed = root.feed;

var total = feed.openSearch$totalResults.$t;

var entries = feed.entry || [];

var fillDate = new Array();

var fillTitles = new Array();

fillTitles.length = 32;

var ul = document.createElement('ul');

ul.id = 'calendarUl';

for (var i = 0; i < feed.entry.length; ++i) {

var entry = feed.entry[i];

for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {

if (entry.link[j].rel == "alternate") {

var link = entry.link[j].href;

}

}

var title = entry.title.$t;

var author = entry.author[0].name.$t;

var date = entry.published.$t;

var summary = entry.summary.$t;

isPublished = date.split('T')[0].split('-')[2];

if(isPublished.charAt(0) == '0'){

isPublished = isPublished.substring(1);

}

fillDate.push(isPublished);

if (fillTitles[isPublished]){

fillTitles[isPublished] = fillTitles[isPublished] + ' | ' + title;

}

else {

fillTitles[isPublished] = title;

}

li = document.createElement('li');

li.style.listType = 'none';

li.innerHTML = '<a href="'+link+'">'+title+'</a>';

ul.appendChild(li);

}

calDis.appendChild(ul);

var val1 = parseInt(calDay, 10)

var valxx = parseInt(calMonth, 10);

var val2 = valxx - 1;

var val3 = parseInt(calYear, 10);

var firstCalDay = new Date(val3,val2,1);

var val0 = firstCalDay.getDay();

startIndex = val0 + 1;

var dayCount = 1;

for (x =1; x < 38; x++){

var cell = document.getElementById('cell'+x);

if( x < startIndex){

cell.innerHTML = ' ';

cell.className = 'firstCell';

}

if( x >= startIndex){

cell.innerHTML = dayCount;

cell.className = 'filledCell';

for(p = 0; p < fillDate.length; p++){

if(dayCount == fillDate[p]){

if(fillDate[p].length == 1){

fillURL = '0'+fillDate[p];

}

else {

fillURL = fillDate[p];

}

cell.className = 'highlightCell';

cell.innerHTML = '<a href="/search?updated-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&updated-min='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T00%3A00%3A00'+timeOffset+'" title="'+fillTitles[fillDate[p]].replace(/"/g,'\'')+'">'+dayCount+'</a>';

}

}

if( dayCount > fill[valxx]){

cell.innerHTML = ' ';

cell.className = 'emptyCell';

}

dayCount++;

}

}

visTotal = parseInt(startIndex) + parseInt(fill[valxx]) -1;

if(visTotal >35){

document.getElementById('lastRow').style.display = '';

}

}

function initCal(){

document.getElementById('blogger_calendar').style.display = 'block';

var bcInit = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('a');

var bcCount = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('li');

document.getElementById('bloggerCalendarList').style.display = 'none';

calHead = document.getElementById('bcHead');

tr = document.createElement('tr');

for(t = 0; t < 7; t++){

th = document.createElement('th');

th.abbr = headDays[t];

scope = 'col';

th.title = headDays[t];

th.innerHTML = headInitial[t];

tr.appendChild(th);

}

calHead.appendChild(tr);

for (x = 0; x <bcInit.length;x++){

var stripYear= bcInit[x].href.split('_')[0].split('/')[3];

var stripMonth = bcInit[x].href.split('_')[1];

bcList.push(stripMonth + ','+ stripYear + ',' + x);

bcNav.push(bcInit[x].href);

}

var sel = document.createElement('select');

sel.id = 'bcSelection';

sel.onchange = function(){var cSend = this.options[this.selectedIndex].value.split(',');openStatus();callArchive(cSend[0],cSend[1],cSend[2]);};

q = 0;

for (r = 0; r <bcList.length; r++){

var selText = bcInit[r].innerHTML;

var selCount = bcCount[r].innerHTML.split('> (')[1];

var selValue = bcList[r];

sel.options[q] = new Option(selText + ' ('+selCount,selValue);

q++

}

document.getElementById('bcaption').appendChild(sel);

var m = bcList[0].split(',')[0];

var y = bcList[0].split(',')[1];

callArchive(m,y,'0');

}

function timezoneSet(root){

var feed = root.feed;

var updated = feed.updated.$t;

var id = feed.id.$t;

bcBlogId = id.split('blog-')[1];

upLength = updated.length;

if(updated.charAt(upLength-1) == "Z"){timeOffset = "+00:00";}

else {timeOffset = updated.substring(upLength-6,upLength);}

timeOffset = encodeURIComponent(timeOffset);

}

//]]>

</script>

<script src='/feeds/posts/summary?max-results=0&amp;alt=json-in-script&amp;callback=timezoneSet'></script>

<!-- End Blogger Archive Calendar -->

Tập lệnh sẽ tự động cài đặt múi giờ của bạn dạng May 4 2007. Không cần phải thay đổi bất kỳ gì ở đây. Nếu các blog không phải bằng tiếng anh thì bạn hãy thay đổi sao cho định dạng dạng giống trên.

4CHÈN MÃ HTML:

Vào Thiết kế (Design) l Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)

Tìm dòng mã sau:

<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'>

image

Thay thế chúng bằng đoạn mã dưới:

<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'>

<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'>

<h2><data:title/></h2>

</b:if>

<div class='widget-content'>

<div id='ArchiveList'>

<div expr:id='data:widget.instanceId + "_ArchiveList"'>

<b:if cond='data:style == "HIERARCHY"'>

<b:include data='data' name='interval'/>

</b:if>

<b:if cond='data:style == "FLAT"'>

<b:include data='data' name='flat'/>

</b:if>

<b:if cond='data:style == "MENU"'>

<b:include data='data' name='menu'/>

</b:if>

</div>

</div>

<b:include name='quickedit'/>

</div>

</b:includable>

<b:includable id='toggle' var='interval'>

<!-- Toggle not needed for Calendar -->

</b:includable>

<b:includable id='flat' var='data'>

<div id='bloggerCalendarList'>

<ul>

<b:loop values='data:data' var='i'>

<li class='archivedate'>

<a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>)

</li>

</b:loop>

</ul>

</div>

<div id='blogger_calendar' style='display:none'>

<table id='bcalendar'><caption id='bcaption'>

</caption>

<!-- Table Header -->

<thead id='bcHead'></thead>

<!-- Table Footer -->

<!-- Table Body -->

<tbody><tr><td id='cell1'> </td><td id='cell2'> </td><td id='cell3'> </td><td id='cell4'> </td><td id='cell5'> </td><td id='cell6'> </td><td id='cell7'> </td></tr>

<tr><td id='cell8'> </td><td id='cell9'> </td><td id='cell10'> </td><td id='cell11'> </td><td id='cell12'> </td><td id='cell13'> </td><td id='cell14'> </td></tr>

<tr><td id='cell15'> </td><td id='cell16'> </td><td id='cell17'> </td><td id='cell18'> </td><td id='cell19'> </td><td id='cell20'> </td><td id='cell21'> </td></tr>

<tr><td id='cell22'> </td><td id='cell23'> </td><td id='cell24'> </td><td id='cell25'> </td><td id='cell26'> </td><td id='cell27'> </td><td id='cell28'> </td></tr>

<tr><td id='cell29'> </td><td id='cell30'> </td><td id='cell31'> </td><td id='cell32'> </td><td id='cell33'> </td><td id='cell34'> </td><td id='cell35'> </td></tr>

<tr id='lastRow'><td id='cell36'> </td><td id='cell37'> </td></tr>

</tbody>

</table>

<table id='bcNavigation'><tr>

<td id='bcFootPrev'></td>

<td id='bcFootAll'></td>

<td id='bcFootNext'></td>

</tr></table>

<div id='calLoadingStatus' style='display:none; text-align:center;'>

<script type='text/javascript'>bcLoadStatus();</script>

</div>

<div id='calendarDisplay'/>

</div>

<script type='text/javascript'> initCal();</script>

</b:includable>

<b:includable id='posts' var='posts'>

<!-- posts not needed for Calendar -->

</b:includable>

<b:includable id='menu' var='data'>

Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format

</b:includable>

<b:includable id='interval' var='intervalData'>

Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format

</b:includable>

</b:widget>

Sau khi thực hiện xong bước trên, bạn có thể Lưu lại công việc đã làm, nếu có xảy ra lỗi hãy thực hiện lại từ đầu theo hướng dẫn, cẩn thận khi copy/pasted sao cho chính xác.

5CHỈNH SỬA CẤU HÌNH

Bây giờ lưu mẫu của bạn lại. Khi gặp báo lỗi bạn hãy thực hiện lại từ đầu một cách cẩn thận, nếu không gặp thông báo lỗi bạn hãy chuyển sang định cấu hình trong Widget Lưu trữ của bạn.

Vào Phần tử trang (Page Elements) và tìm Archive Widget, click vào Chỉnh sửa (edit).

Bạn sẽ thấy một màn hình sau:

image

Tiêu đề "title":Do bạn lựa chọn tuỳ ý hoặc để mặc định không ảnh hưởng gì.

Kiểu "Style": Bạn phải lựa chọn Danh sách phẳng "Flat list".

Tuỳ chọn "Option": Chọn Hiển thị Tiêu đề bài đăng.

Tần xuất lưu trữ "Archive Frequency ": Chọn Hàng tháng

Nguồn tham khảo: http://phydeauxredux.googlepages.com

HitCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !!!Chip đã làm nhiều lần tiện ích này trên blog của Chip nhưng lần nào cũng thất bại không biết tại sao nữa.Hic.có bạn nào tạo thành công không thì giúp chip với Tks

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts